Posvätenie zvonice v Smolníku

POSVÄTENIE NOVEJ ZVONICE PRI CHRÁME POKRÓVA PRESVJATÝJA BOHORÓDICY V SMOLNÍKU

5. augusta 2018 – v 10. nedeľu po Päťdesiatnici a zároveň v deň sviatku ikony Počajevskej Presvätej Bohorodičky Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav navštívil obec Smolník v gelnickom okrese. Po slávnostnej sv. liturgii, ktorú spolu s ním odslúžili miestny duchovný správca jer. Zoil (Zoltán) Rausch, okresný dekan mitr. prot. Milan Gerka a archidiakon Maxim (Durila), vladyka Rastislav posvätil novú zvonicu pri miestnom chráme.

Počas malého vchodu udelil jer. Zoilovi (Zoltánovi) Rauschovi právo nosenia nabederníka. V kázni poukázal na súvis nedeľného Evanjelia so sviatkom Preobražénija Hospódňa, ktorý budeme onedlho sláviť.
„Christos po Svojom Preobrazení zostúpil z hory Tábor a našiel Svojich učeníkov hádať sa so židovskými zákonníkmi. Istý otec priviedol svojho syna, ktorý bol posadnutý démonom, za Christom, aby ho uzdravil. Jeho učeníci napriek tomu, že im dal moc vyháňať zlých duchov a uzdravovať v Jeho mene, nedokázali tohto posadnutého uzdraviť. Keď Christos zostúpil z hory a uvidel dav ľudí, opýtal sa ich, čo sa stalo, a keď mu odpovedali, povzdychol si: „Ó, neveriace pokolenie! Ako dlho ešte budem s vami? Dokedy vás budem znášať?” (Mk 9, 19). Christove slová potvrdil sám utrápený otec, ktorý sa k Nemu obrátil nie tak, ako mnohí iní, s pevnou vierou, ale s pochybovaním: „Ak môžeš niečo urobiť, pomôž môjmu synovi”. Christos mu odpovedá s výčitkou: „Ak môžeš?! Všetko je možné pre toho, kto verí” (Mk 9, 22-23). Keď sa potom Christa učeníci osamote opýtali: „Prečo sme ho my nemohli uzdraviť?”, povedal im: „Tento druh démonov nemožno vyhnať ničím, len modlitbou a pôstom (Mk 9, 29)”.
„Sv. Otcovia, ktorí komentujú tento úryvok z Evanjelia, hovoria, že medzi vierou, modlitbou a pôstom existuje hlboká vnútorná súvislosť a tieto tri veci jedna bez druhej nemôžu existovať. Jedine viera privádza človeka k tomu, že zastane pred Božou tvárou v modlitbe a po tom, ako sa jeho srdce naplní pokáním, bude sa snažiť očistiť sám seba, svoju dušu a telo skrze pôst,” uviedol vladyka.
Po zaambónovej modlitbe sv. liturgie a posvätení novej zvonice vladyka Rastislav pozdravil o. Zoila (Zoltána) Rauscha a zaželal mu, aby sa pre neho udelené cirkevné vyznamenanie stalo povzbudením do usilovnej práce v ďalších rokoch jeho kňazskej služby. Za spoločné modlitby sa poďakoval i okresnému dekanovi o. Milanovi Gerkovi. Na prosbu o. Zoila (Zoltána) Rauscha a mátušky Tatiany viacerým miestnym veriacim a dobrodincom udelil vladyka ďakovné hramoty ako prejav uznania za ich úsilie o rozvoj cirkevnej obce.
O. Zoil (Zoltán) Rausch vo svojom ďakovnom príhovore spomenul i svojho zosnulého predchodcu mitr. prot. Vasiľa Bobáka, ktorý veľmi túžil vybudovať novú zvonicu pri miestnom chráme. Výstavbu síce začal, jej dokončenia, resp. posvätenia sa však žiaľ nedožil. V tejto súvislosti sa o. Zoil (Zoltán) poďakoval i vedeniu obce Smolník, ktoré sa výrazne pričinilo o to, aby bola výstavba zvonice úspešne dokončená. Poďakoval sa tiež všetkým, ktorí si v sobotu 4. augusta 2018 v Smolníku modlitebne pripomenuli nedožité 90. narodeniny o. Vasiľa Bobáka.
Po sv. liturgii sa uskutočnilo pomazanie veriacich požehnaným olejom.
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove
Fotogaléria: