Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Masarykova 15, 080 01 Prešov
www.unipo.sk/pravoslavna-bohoslovecka-fakulta
051/772 47 29, +421 905 572 879
pbfpu@unipo.sk
Pravoslavnafakulta
dekan: prot. doc. ThDr. Štefan PRUŽINSKÝ, PhD.
stefan.pruzinsky@unipo.sk /kl. 11/
prodekan pre vzdelávanie: ThDr. Pavol KOCHAN, PhD.
pavol.kochan@unipo.sk, /kl. 17/
prvý prodekan, prodekan
pre vedu a doktorandské štúdium:
doc. PhDr. Bohuslav KUZYŠIN, PhD.
bohuslav.kuzysin@unipo.sk /kl. 17/
prodekan pre rozvoj a zahraničné
vzťahy:
doc. ThDr. PhDr. Maroš ŠIP, PhD. et PhD.
maros.sip@unipo.sk, /kl. 17/
tajomníčka: Mgr. Mária DAKOVÁ HUŇADYOVÁ
maria.hunadyova@unipo.sk, /kl. 12/
sekretariát dekana: Mgr. Mária LACEKOVÁ
051/772 47 29, kl. 17,
0905 572 879
maria.lacekova@unipo.sk
sekretariát katedier: Mgr. Jarmila KOSTELNÍKOVÁ
051/772 47 29 /kl. 16/
jarmila.kostelnikova@unipo.sk
referát pre rozvoj a zahraničné vzťahy:
referát pre vedu a doktorandské štúdium:
PhDr. Jana KOMOVÁ
051/772 47 29, /kl. 17/
jana.komova@unipo.sk
referát pre vzdelávanie: Mgr. Elena ŠAKOVÁ, PhD.
051/772 47 29, /kl. 13/
elena.sakova@unipo.sk
referát pre plán, rozpočet a mzdová učtáreň:
referát pre personalistiku a ekonomiku práce:
Mgr. Albína SOTÁKOVÁ
051/772 47 29, /kl. 14/
albina.sotakova@unipo.sk
predajňa skrípt a študijnej literatúry: PhDr. Jana KOMOVÁ
051/772 47 29, /kl. 15/
marcela.stupicka@unipo.sk
Pravoslávny kňazský seminár PU, pravoslavny seminar pravoslavnyseminar
Plzenská 7, 080 01 Prešov 051/772 22 60, 051/772 58 30 – vrátnica
rektor: miesto neobsadené
vicerektor: poverený vedením PKS protodiakon doc. ThDr. Ján HUSÁR, PhD.
jan.husar@unipo.sk
špirituál: archimandrita Serafim (ThDr. Juraj Melnyk)
juraj.melnyk@unipo.sk
prefekt: jerej Mgr. Milan Petrisko, PhD.
milan.petrisko@unipo.sk
jerej Mgr. Miroslav Humenský, PhD.
miroslav.humensky@unipo.sk
samostatný referent študentského domova a jedálne: Mgr. Beáta VARGOVÁ
beata.vargova@unipo.sk
domovník: Michal Bučko
vrátnici: Dana Bugošová
Ing. Ľuboš Pringer
Chrám sv. apoštola a ev. Jána Bohoslova
Duchovný správca: archimandrita Serafim (ThDr. Juraj Melnyk)
Kaplnka Pokrova Presvätej Bohorodičky
vo dvore Pravoslávneho kňazského seminára PU
Knižnica PBF PU
Plzenská 5, 080 01 Prešov 051/772 22 60, 051/772 58 30
knihovník: Mgr. Iveta KOCVÁROVÁ
iveta.kocvarova@unipo.sk
UK2- Univerzitná knižnica PU v budove Fakulty zdravotníckych odborov
Partizánska 1, 080 01 Prešov
knihovníci: Mgr. Dana KOJNOKOVÁ
Katarína MATEJOVÁ
Bc. Anna REPKOVÁ
Marta ŠTEFANIOVÁ