Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Masarykova 15, 080 01 Prešov
www.unipo.sk/PU/PBF/pbf.htm
051/772 47 29, 051/773 26 77
pbfpu@unipo.sk
dekan: prot. prof. ThDr. Ján ŠAFIN, PhD.
jan.safin@unipo.sk
jan.safin@post.cz
prodekan pre rozvoj a
zahraničné vzťahy:
prot. PhDr. Andrej NIKULIN, PhD.
andrej.nikulin@unipo.sk
prodekan pre vedu a
doktorandské štúdium:
prot. doc. ThDr. Štefan Pružinský, PhD.
stefan.pruzinsky@unipo.sk
prodekan pre vzdelávanie: prot. doc. ThDr. Miroslav ŽUPINA, PhD.
miroslav.zupina@unipo.sk
tajomník:
(poverená vedením)
Mgr. Jarmila KOSTELNÍKOVÁ
051/772 47 29, kl. 12
jarmila.kostelnikova@unipo.sk
sekretariát dekana: Mgr. Andrej DUPEJ, PhD.
051/772 47 29, kl. 17,
0905 572 879
andrej.dupej@unipo.sk
referát pre rozvoj a zahraničné vzťahy:
referát pre vedu a doktorandské štúdium:
PhDr. Jana KOMOVÁ
051/772 47 29, kl. 17
jana.komova@unipo.sk
referát pre vzdelávanie: Mgr. Helena KUZANOVÁ
051/772 47 29, kl. 13
helena.kuzanova@unipo.sk
Mgr. Elena ŠAKOVÁ, PhD.
051/772 47 29, kl. 13
elena.sakova@unipo.sk
sekretariát katedier: Mgr. Jarmila KOSTELNÍKOVÁ
051/772 47 29, kl. 16
jarmila.kostelnikova@unipo.sk
referát pre plán, rozpočet a mzdová učtáreň:
referát pre personalistiku a ekonomiku práce:
Mgr. Albína SOTÁKOVÁ
051/772 47 29, kl. 14
albina.sotakova@unipo.sk
predajňa skrípt a študijnej literatúry: Marcela ŠTUPICKÁ
051/772 47 29, kl. 15
marcela.stupicka@unipo.sk
fakultná knižnica PBF: Mgr. Iveta KOCVÁROVÁ
051/772 58 30
iveta.kocvarova@unipo.sk
Pravoslávny kňazský seminár PU, pravoslavny seminar
Plzenská 7, 080 01 Prešov 051/772 22 60 051/772 58 30 – vrátnica
rektor: mitr. prot. prof. ThDr. Milan GERKA, CSc.
0907 958 301,
milan.gerka@unipo.sk
asistent rektora: Mgr. Marek CICU
0915 033 651, 0944 143 650
marek.cicu@unipo.sk
vicerektor: protodiakon doc. ThDr. Ján HUSÁR, PhD.
špirituál: mitr. prot. Mgr. Dimitrij PASTER
dimitrij.paster@unipo.sk
prefekt: archimandrita Serafim (MELNYK)
samostatný referent študentského domova a jedálne: Mgr. Beáta VARGOVÁ
beata.vargova@unipo.sk
samostatný referent ekonomicko- personálneho oddelenia: ThDr. Marek BEŇA
marek.bena@unipo.sk
domovník: Karol Vitališ
vrátnici: Galina KITANOVÁ
Dana BUGOŠOVÁ
Ing. Ľuboš PRINGER
Chrám sv. apoštola a ev. Jána Bohoslova
Duchovný správca: archimandrita Serafim
Kaplnka Pokrova Presvätej Bohorodičky
vo dvore Pravoslávneho kňazského seminára PU
Knižnica PBF PU
Plzenská 5, 080 01 Prešov 051/772 22 60, 051/772 58 30
knihovník: Mgr. Iveta KOCVÁROVÁ
UK2- Univerzitná knižnica PU v budove Fakulty zdravotníckych odborov
Partizánska 1, 080 01 Prešov
knihovníci: Mgr. Dana KOJNOKOVÁ
Katarína MATEJOVÁ
Bc. Anna REPKOVÁ
Marta ŠTEFANIOVÁ