Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Masarykova 15, 080 01 Prešov
www.unipo.sk/pravoslavna-bohoslovecka-fakulta
051/772 47 29, +421 905 572 879
pbfpu@unipo.sk
dekan: prot. doc. ThDr. Štefan PRUŽINSKÝ, PhD.
stefan.pruzinsky@unipo.sk /kl. 11/
prodekan pre rozvoj a
zahraničné vzťahy:
doc. ThDr. PhDr. Maroš ŠIP, PhD. et PhD.
maros.sip@unipo.sk /kl. 17/
prodekan pre vedu a
doktorandské štúdium:
doc. PhDr. Bohuslav KUZYŠIN, PhD.
bohuslav.kuzysin@unipo.sk /kl. 17/
prodekan pre vzdelávanie: ThDr. Pavol KOCHAN, PhD.
pavol.kochan@unipo.sk /kl. 17/
tajomník:
(poverená vedením)
Mgr. Mária DAKOVÁ HUŇADYOVÁ
051/772 47 29, /kl. 12/
maria.hunadyova@unipo.sk
sekretariát dekana: Mgr. Mária LACEKOVÁ
051/772 47 29, kl. 17,
0905 572 879
maria.lacekova@unipo.sk
referát pre rozvoj a zahraničné vzťahy:
referát pre vedu a doktorandské štúdium:
PhDr. Jana KOMOVÁ
051/772 47 29, /kl. 17/
jana.komova@unipo.sk
referát pre vzdelávanie: Mgr. Elena ŠAKOVÁ, PhD.
051/772 47 29, /kl. 13/
elena.sakova@unipo.sk
sekretariát katedier: Mgr. Jarmila KOSTELNÍKOVÁ
051/772 47 29, kl. 16
jarmila.kostelnikova@unipo.sk
referát pre plán, rozpočet a mzdová učtáreň:
referát pre personalistiku a ekonomiku práce:
Mgr. Albína SOTÁKOVÁ
051/772 47 29, /kl. 14/
albina.sotakova@unipo.sk
predajňa skrípt a študijnej literatúry: PhDr. Jana KOMOVÁ
051/772 47 29, /kl. 15/
marcela.stupicka@unipo.sk
Pravoslávny kňazský seminár PU, pravoslavny seminar
Plzenská 7, 080 01 Prešov 051/772 22 60 051/772 58 30 – vrátnica
rektor: miesto neobsadené
vicerektor: poverený vedením PKS protodiakon doc. ThDr. Ján HUSÁR, PhD.
špirituál: mitr. prot. Mgr. Dimitrij PASTER
dimitrij.paster@unipo.sk
prefekt: archimandrita Serafim (MELNYK)
samostatný referent študentského domova a jedálne: Mgr. Beáta VARGOVÁ
beata.vargova@unipo.sk
samostatný referent ekonomicko- personálneho oddelenia: ThDr. Marek BEŇA
marek.bena@unipo.sk
domovník: Karol Vitališ
vrátnici: Mgr. Andrej DUPEJ, PhD.
Dana BUGOŠOVÁ
Ing. Ľuboš PRINGER
Chrám sv. apoštola a ev. Jána Bohoslova
Duchovný správca: archimandrita Serafim
Kaplnka Pokrova Presvätej Bohorodičky
vo dvore Pravoslávneho kňazského seminára PU
Knižnica PBF PU
Plzenská 5, 080 01 Prešov 051/772 22 60, 051/772 58 30
knihovník: Mgr. Iveta KOCVÁROVÁ
UK2- Univerzitná knižnica PU v budove Fakulty zdravotníckych odborov
Partizánska 1, 080 01 Prešov
knihovníci: Mgr. Dana KOJNOKOVÁ
Katarína MATEJOVÁ
Bc. Anna REPKOVÁ
Marta ŠTEFANIOVÁ