Niceo-carihradský symbol viery v cirkevnoslovanskom jazyku

iceo-carihradský symbol viery v cirkevnoslovanskom jazyku

 

Niceo-carihradský symbol viery v cirkevnoslovanskom jazyku v prepise latinkou

Víruju vo Jedínaho Bóha Otcá, Vsederžíteľa, Tvorcá nébu i zemlí, vídimym že vsím i nevídimym.

I vo jedínaho Hóspoda Iisúsa Christá, Sýna Bóžija, Jedinoródnaho, Íže ot Otcá roždénnaho préžde vsích vík. Svíta ot Svíta, Bóha ístinna ot Bóha ístinna, roždénna, nesotvorénna, jedinosúščna Otcú, Ímže vsjá býša.

Nás rádi čelovík, i nášeho rádi spaséňija sšédšaho s nebés, i voplotívšahosja ot Dúcha Svjáta, i Maríi Ďívy, i vočelovíčšasja.

Raspjátaho že za ný pri Pontíjsťim Piláťi, i stradávša, i pohrebéna. I voskrésšaho v trétij deň po Pisáňijem.

I vozšédšaho na nebesá, i siďášča odesnúju Otcá. I páki hrjadúščaho so slávoju, sudíti živým i mértvym, Jehóže Cárstviju ne búdet koncá.

I v Dúcha Svjatáho, Hóspoda, Životvorjáščaho, Íže ot Otcá ischoďáščaho, Íže so Otcém i Sýnom spoklaňájema i sslávima, hlahólavšaho proróki.

Vo jedínu Svjatúju, Sobórnuju, i Apóstoľskuju Cérkov.

Ispovíduju jedíno kreščéňije vo ostavléňije hrichóv.

Čáju voskreséňija mértvych: i žízni búduščaho víka. Amíň.

 

Niceo-carihradský symbol viery v slovenskom jazyku

Verím v jedného Boha, Otca Vševládcu, Stvoriteľa neba i zeme, všetkého viditeľného a neviditeľného.

I v jedného Hospodina Isusa Christa, Jednorodeného Božieho Syna, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; svetlo zo svetla, Boha pravého z Boha pravého, zrodeného, nie stvoreného, súpodstatného s Otcom, prostredníctvom ktorého bolo všetko stvorené.

Ktorý pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies a vtelil sa zo Svätého Ducha a Panny Márie, a stal sa človekom.

Bol ukrižovaný za nás v dobe Pontského Piláta, trpel, bol pochovaný a v tretí deň vstal z mŕtvych podľa Písem.

I vystúpil na nebesá a zasadol po pravici Otca, a opäť príde so slávou súdiť živých a mŕtvych. Jeho kráľovstvu nebude konca.

I v Ducha Svätého, Hospodina, životodarného, ktorý vychádza z Otca a s Otcom i Synom je spolu uctievaný a spolu oslavovaný, a ktorý hovoril prostredníctvom prorokov.

V jednu, svätú, všeobecnú a apoštolskú Cirkev.

Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov.

Očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amin.