Redakcia časopisu Istina
Mesačník Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS
Bayerova 8, 080 01 Prešov
bpm.orthodox.sk
šéfredaktorka: Mgr. Zuzana Petrovajová, PhD.
0950 415 725
sefredaktor@istina.sk
istina12@gmail.com
technický redaktor: Marcela Hvižďáková
ekonóm: Daniel Havaj 0914 263 142
ISTINA číslo účtu: 4008409298/7500