Redakcia časopisu Istina
Mesačník Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS
Bayerova 8, 080 01 Prešov
bpm.orthodox.sk
šéfredaktorka: Mgr. Zuzana Petrovajová, PhD.
0907 633 243
istina12@gmail.com
technický redaktor: Marcela Hvižďáková
pokladník: Anton Sorokač
ISTINA číslo účtu: IBAN: SK92 8330 0000 0024 0156 1588