Medzinárodná vedecká konferencia v Ríme k 100 rokom Ladomirovského monastiera

Rok 2023 bol pre pravoslávnych veriacich na Slovensku veľmi symbolický, lebo v apríli pred 100 rokmi prišiel do Ladomirovej archimandrita Vitalij (Maximenko) a cez neskoršiu tlačiareň a monastier začal šíriť obnovu Pravoslávia medzi rusínskym obyvateľstvom, ktoré bolo dovtedy v únii s Rímom. Za 21 rokov misijné bratstvo položilo základy fungovania našej miestnej Cirkvi na východe Slovenska a vrátilo k viere svojich predkov ľudí v mnohých našich dedinách a mestách.

Túto historickú udalosť si chcel pripomenúť aj Slovenský historický ústav v Ríme, ktorého zriaďovateľom je Ministerstvo školstva SR a úlohou je šíriť povedomie o Slovensku a jeho dejinách doma a v zahraničí. Preto v pondelok 11. decembra 2023 zorganizoval Medzinárodnú vedeckú konferenciu vo svojich nových priestoroch v Ríme, bývalej rezidencii nedávno zosnulého kardinála Jozefa Tomka, neďaleko od Vatikánu.

Okrem iných hostí sa na nej zúčastnili aj veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici Marek Lisanský, veľvyslanec Českej republiky pri Svätej stolici Václav Kolaja, reprezentant vatikánskeho Dikastéria pre jednotu kresťanov o. Jaromír Zadrapa, tajomník Pápežského výboru pre historické vedy Pierantonio Patti, či pracovník Kongregácie pre Východné cirkví archimandrita Marko Durlak.

Po úvodnom slove riaditeľa Slovenského historického ústavu v Ríme, ktorý zároveň vysvetlil dôvod zorganizovania konferencie o tomto málo známom aspekte našich dejín, pozdravil prítomných Jeho Vysokopreosvätenosť Juraj, archiepiskop michalovsko-košický. Organizátorom poďakoval za možnosť prezentácie Pravoslávnej cirkvi na Slovensku a jej histórie na pôde slovenskej štátnej inštitúcie v Ríme. Následne si prítomní pozreli krátky taliansky film o mníchoch ladomirovského monastiera nakrútený v roku 1939.

Ako prvý z prednášajúcich vystúpil riaditeľ ústavu dr. Daniel Černý, ktorý priblížil situáciu v našom regióne na základe dokumentov z vatikánskych archívov pred príchodom mníchov do Ladomirovej. О prvých rokoch života mníchov na Slovensku a ďalšej histórii monastiera hovoril prot. Peter Soroka, duchovný správca Pravoslávnej cirkevnej obce v Osadnom. Po krátkej prestávke dostal slovo vzácny hosť z USA, protodiakon Andrej Psarev zo Sväto-Trojického pravoslávneho seminára v Jordanville, ktorý priblížil staré ladomirovské fotografie s komentárom metropolitu Lavra. Napokon si prítomní vypočuli zaujímavú prednášku diakona Dianiela Galadzu z Pápežského východného inštitútu v Ríme o sv. Liturgii apoštola Jakuba, ktorá bola ako prvá v cirkevnoslovanskom preklade s vysvetlením jej slúženia a notami v karpatskom prostopiniji vydaná v Ladomirovej, neskôr v Ríme a najnovšie aj v Jordanville.

Oficiálna časť podujatia bola ukončená  panychidou za ladomirovských mníchov, ktorú slúžil vysokopreosväteny Juraj, archiepiskop michalovsko-košický.

Podujatie pokračovalo však neformálnymi rozhovormi, ktoré dokázali, že pokiaľ panuje medzi ľuďmi láska a vzájomná úctu, dokážu si za jeden stôl sadnúť pravoslávni aj gréckokatolíci, Rusíni, Slováci, Moravan, americký Rus či kanadský Ukrajinec. Všetkých nás spojilo krásne podujatie na pamiatku ladomirovských mníchov, ktorým nech bude „vičnaja pamjať“! Touto cestou ešte raz vyjadrujeme veľkú vďaku organizátorom konferencie a zato, že im záležalo na zvýraznení postavenia Pravoslávnej cirkvi na Slovensku a jej histórii.

Prot. Peter Soroka