V PREŠOVE ZASADALA POSVÄTNÁ SYNODA PRAVOSLÁVNEJ CIRKVI V ČESKÝCH KRAJINÁCH A NA SLOVENSKU

Vo štvrtok 9. novembra 2023 sa v rokovacej miestnosti úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove – eparchiálnej rady uskutočnilo riadne zasadnutie Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku.
V úvode rokovania prítomní biskupi predniesli správy o živote jednotlivých eparchií. V rámci kontroly plnenia uznesení z predošlého zasadnutia arcibiskup michalovsko-košický Juraj predniesol správu o plenárnom zasadnutí zmiešanej medzinárodnej komisie pre teologický dialóg medzi pravoslávnou cirkvou a rímskokatolíckou cirkvou, ktoré sa uskutočnilo 31. mája – 8. júna 2023 v Alexandrii v Egypte. Členovia Posvätnej synody boli informovaní aj o účasti mládežníkov našej miestnej Cirkvi na 7. medzinárodnom stretnutí pravoslávnej mládeže pod názvom „Vy ste moji priatelia” (Jn 15, 14), ktoré sa uskutočnilo 31. augusta – 3. septembra 2023 v rumunskom Temešvári.
Posvätná synoda vzala na vedomie správu arcibiskupa michalovsko-košického Juraja o činnosti Pracovnej komisie pre novelizáciu Ústavy Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku a prijala jeho abdikáciu na post predsedu tejto komisie. Zvolávaním pracovných stretnutí komisie dočasne poverila biskupa šumperského Izaiáša.
Predseda Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku oboznámil jej členov s obsahom listov konštantínopolského patriarchu Bartolomeja, ktorými oznamuje laicizáciu dvoch klerikov Ekumenického patriarchátu (presbyteri Filippos Mousis a Eleutherios Tatsis) za ťažké kánonické priestupky, ako aj vpísanie mien carihradského patriarchu Jeremiáša I. a mnícha Gerasima Hymnografa z Malého skýtu sv. Anny do kalendára Ekumenického patriarchátu. Posvätná synoda sa zaoberala i žiadosťou metropolitu belgického Athenagorasa o delegovanie zástupcu našej miestnej Cirkvi do komisie pre anglikánsko-pravoslávny dialóg.
Následne bola prednesená informácia o viacerých listoch patriarchu moskovského a celého Ruska Kyrilla, patriarchu srbského Porfýria a metropolitu borispoľského a brovarského Antónia. Všetky tieto listy boli zaslané v súvislosti s protiprávnymi krokmi súčasnej ukrajinskej vlády voči duchovenstvu a veriacim Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi.
S ohľadom na to členovia Posvätnej synody vyjadrili svoju solidaritu s prenasledovanými a trpiacimi. Dôrazne pripomínajú, že v slobodnej a demokratickej spoločnosti nie je prípustné porušovanie základných ľudských a občianskych práv a obmedzovanie náboženskej slobody. Akékoľvek formy zastrašovania, nátlaku a prenasledovania sú nevhodné, neprimerané a neakceptovateľné.
Zvyšná časť rokovania bola venovaná aktuálnym otázkam cirkevného a spoločenského života.
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove