17./30. december 2020

Juliánsky kalendár

Прор. Даніила и тріехъ отроковъ Ананіи, ​Азаріи​ и Мисаила.

Евр (323) 10, 1-18. Мк (36) 8, 30-34.

Novojuliánsky kalendár

Mč. Anisii. Svmč. Zotika presvitera Sirоpitateľa.
Jev (323) 10, 1-18. Mk (36) 8, 30-34.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. prorok Daniel a traja mládenci: Ananiáš, Azariáš a Misael. Všetci štyria boli z kráľovského kmeňa Júdovho. Keď Nabuchodonozor (Nabukadnezar) zničil a vyplienil Jeruzalem, vtedy aj Daniel, ešte ako dieťa, bol odvedený do otroctva spolu s judským kráľom Joakimom a množstvom ďalších Izraelitov. Opis jeho života, utrpenie a proroctvá sa dá podrobne nájsť v jeho knihe. Svätý Daniel bol od ranej mladosti celý oddaný Bohu a dostal od Neho dar veľkej prozorlivosti. Jeho sláva medzi Judejčanmi v Babylone začala vtedy, keď obvinil dvoch nemravných a nespravodlivých starcov, judských sudcov a zachránil celomúdru Zuzanu (Sosanu) pred nespravodlivou smrťou. A jeho cnostná sláva medzi Babylončanmi začala od toho dňa, keď uhádol a vyložil sen kráľovi Nabuchodonozorovi. Za to ho kráľ učinil kniežaťom na svojom dvore. Keď kráľ zhotovil zlatú modlu na poli Deire (Dúra), traja mládenci sa modle nechceli pokloniť, kvôli tomu boli hodení do ohnivej pece. Ale Boží anjel sa zjavil v peci, ochladil oheň, takže sa mládenci po nej prechádzali, oheň im neškodil a oni spievali: „Blahosloven jesi Hospodi otec našich.“ Keď kráľ videl tento zázrak, veľmi žasol. Vytiahol ich teda z pece a zahrnul ich veľkou úctou. V časoch kráľa Baltazára, keď ten raz jedol a pil na hostine so svojimi hosťami z posvätených nádob, ktoré zobral z jeruzalemského chrámu, neviditeľná ruka napísala na stene tri slová: mani, tekel, fares. Tieto slová nevedel vysvetliť nikto okrem Daniela. Tej noci bol kráľ Baltazár zabitý. Daniel bol dva razy hodený do levej jamy kvôli viere v jediného živého Boha. Obidva razy ho Hospodin zachránil a on zostal nažive. Daniel videl Boha na tróne s anjelskými mocnosťami, videl anjelov, hľadel do budúcnosti jednotlivých ľudí, kráľovstiev a celého ľudského rodu, predpovedal čas príchodu Spasiteľa na zem. Podľa sv. Cyrila Alexandrijského sa Daniel a traja mládenci v Babylone dožili hlbokej staroby a nakoniec boli za pravú vieru sťatí mečom. Keď sťali Ananiáša, Azariáš rozprestrel svoje rúcho a zachytil jeho hlavu; potom Azariášovu hlavu zachytil Misael a Misaelovu Daniel. Boží anjel priniesol ich telá do Judska na Gevalskú horu a položil ich pod kameň. Podľa tradície títo štyria Boží služobníci v čase smrti Hospodina Christa vstali, mnohým sa zjavili a opäť zosnuli. Daniel sa ráta medzi štyroch veľkých prorokov (Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel a Daniel). Žil a prorokoval pol tisícročia pred Christom.