Štvrtá nedeľa Veľkého pôstu

– Zo srdca totiž vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, falošné svedectvá a rúhania. To sú veci, ktoré človeka poškvrňujú… (Mt 15, 19)

V túto štvrtú nedeľu Veľkého pôstu pamätaj na strašné, ale presné slová tvojho Spasiteľa o srdci, ktoré neriadi Boh a čo z takéhoto srdca vychádza. Pamätaj a pamätajúc buď zdesený.

Srdce je prameň a ústa sú potok. A že je to tak, o tom svedčí Vševediaci, ktorý telom chodil po Zemi, slovami: „Lebo ústa hovoria to, čím je naplnené srdce“ (Mt 12, 34). Náš jazyk je teda náš posol srdca. Aká sláva v srdci, taká sláva aj na jazyku, aké zlo v srdci, také zlo aj na jazyku. To, čo je v srdci, prelieva sa a vylieva aj z úst.

Hlboké je ľudské srdce, povedal prorok. Ó, Bože, aké je hlboké ľudské srdce! Do srdca človeka sa zmestí všetko, a ono jediné do Teba, Bože náš. Aj anjelská čistota, aj pekelná nečistota môže nájsť príbytok v ľudskom srdci. Barometer ľudského srdca má stupnicu od dna pekla až do vrchu nebies.

Preto ti je povedané: Hlavné, čo si chráň, je tvoje srdce, lebo z neho vyviera život. Vyviera život, keď si ho ochrániš; ale bude vyvierať iba uvedené zlo, keď si ho neochrániš.

Tak sa teda celý oddaj Bohu a povedz mu v modlitbe: Otče, do Tvojich rúk odovzdávam svoje srdce. Urob si z môjho srdca čo chceš, aby z neho vychádzali dobre myšlienky, život, manželská vernosť a svätá láska, úcta k cudziemu majetku, skutočné svedectvo, sláva a chvála Tvojmu svätému menu. Amiň.

Sv. Nikolaj Velimirovič