Sritenie (Stretnutie) Hospodinovo, 2.2./15.2.

Sritenie Hospodinovo. Na štyridsiaty deň po Christovom narodení priniesla Presvätá Deva svojho Božského Syna do jeruzalemského chrámu, aby ho podľa zákona zasvätila Bohu a seba očistila. (3Mj. 12, 2 – 7; 2Mj. 12, 2) Aj keď ani jedno, ani druhé nebolo potrebné, aj tak nechcel Zákonodarca narušiť svoj zákon, ktorý dal cez svojho služobníka a proroka Mojseja. V tom čase v chráme slúžil podľa poradia veľkňaz Zachariáš, otec svätého Jána Krstiteľa. On Presvätú Bohorodičku v chráme nepostavil na miesto vyhradené pre ženy, ale pre panny. Pri tejto príležitosti sa v chráme objavili dve zvláštne postavy: starec Simeon a Anna, dcéra Fanuelova. Spravodlivý starec zobral Mesiáša na ruky a povedal: „Teraz prepúšťaš služobníka svojho, Vládca, lebo moje oči videli Tvoje spasenie.“ Ďalej svätý Simeon o Christovi povedal: „ Hľa, tento leží, aby mnohých v Izraeli zvrhol a mnohých pozdvihol.“ Anna, ktorá od mladosti slúžila Bohu v chráme pôstom a modlitbou a sama spoznala Mesiáša, oslavovala Boha a zvestovala Jeruzalemčanom o príchode dlho Očakávaného. A farizeji, ktorí boli v chráme a všetko videli a počuli, sa nahnevali na Zachariáša, že postavil Bohorodičku na miesto pre panny a všetko povedali Herodesovi. Keď sa Herodes presvedčil, že to je ten nový Kráľ, o ktorom mu hovorili mudrci z východu, hneď poslal vojakov, aby Isusa zabili. Medzitým však Božská rodina na rady Božieho anjela opustila mesto a vydala sa na cestu do Egypta. Deň Sritenija bol slávený už od samého počiatku, ale jeho slávnostné svätenie sa začalo až od roku 544 v časoch kráľa Justiniána.