POD KRÍŽ TVOJ STANEM pôstne pásmo slova a hudby v Strážskom

V pravoslávnom chráme v Strážskom sa dňa 14.4.2019 konalo pôstne pásmo slova a hudby s názvom “Pod Kríž Tvoj stanem”.

Deň 14.4.2019 bol pre občanov mesta Strážske výnimočný. Spevácky zbor ROZKVET v spolupráci s Rímskokatolíckou farnosťou Nanebovstúpenia Pána, Gréckokatolíckou farnosťou Nanebovstúpenia Pána a Pravoslávnou cirkevnou obcou v Strážskom pripravili pôstne pásmo slova a hudby. Pásmo sa uskutočnilo v troch chrámoch a tak mal každý možnosť vybrať si a navštíviť jeden z troch chrámov. Našli sa aj takí, ktorým sa pásmo natoľko zapáčilo, že si ho prišli vypočuť niekoľkokrát. Svojou účasťou potešili aj veriaci z okolitých obcí a farností. V gréckokatolíckom chráme nechýbal ani pán primátor Ing. Vladimír Dunajčák.

Veľká vďaka patrí Bohu, ktorý nám tento deň požehnal. Vďaka patrí všetkým sympatizantom, horlivcom, účinkujúcim a všetkým prítomným za tímovú prácu pri usporiadaní a zorganizovaní pôstneho pásma. Vďaka ním sa pôstne pásmo stalo radostnou, požehnanou a nádhernou udalosťou.

Konkrétne poďakovanie hudobnému sprievodu Márii Berešovej, DiS. art a Mgr. art Eduardovi Tokárovi. Veľká vďaka patrí predsedovi Komisie kultúry, školstva a mládeže Mgr. Ľubošovi Marekovi za vrelú spoluprácu, zabezpečenie nakrúcania a tvorbu filmových záznamov. Za fotografovanie a tvorbu digitálnych záznamov vďačíme p. Jánovi Pliškovi.

Obrovské ďakujem patrí členkám ROZKVETU za trpezlivú a obetavú prípravu a ich dirigentke PhDr. Slávke Rudačkovej, PhD., ktoré aj napriek povinnostiam dokázali v sebe nájsť silu, chuť a elán a pripravili bohatý program s pôstnym zameraním. Ako vo svojom ďakovnom príhovore vyzdvihol o. Michal Džugan, pravoslávny duchovný, je to obeta, je to služba, ktorú tieto ženy, nie náhodou, v pôste priniesli. A potvrdil to slovami evanjelistu Mareka (Mk 10, 45): „Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých“.  O. Augustín Vaščák, rímskokatolícky duchovný, sa k prítomným prihovoril slovami radosti z toho, že na pôde mesta dokážu spolupracovať všetky tri denominácie a vyzdvihol skutočnosť, že mestečko Strážske je bohaté na nadaných a talentovaných ľudí a treba ich podporovať a dať im priestor. V závere príhovoru členkám zboru zaprial, aby sa na nich naplnilo latinské „Vivat, crescat, floreat“ (Nech žije, nech rastie, nech prekvitá). Pozvanie prijal aj o. Adrián Kovaľ. O. Ladislav Praščák, gréckokatolícky duchovný, umocnil záver pôstneho pásma slovami, že zbor prišiel nielen so spevmi, ale predovšetkým s posolstvom, ktoré zaznelo v scenári celého pásma. Poďakoval sa za anjelské hlasy a zdôraznil, že je to krásne, keď ľudia vedia spievať, ale je úžasné, keď prichádzajú aj   s posolstvom k zamysleniu sa nad pokáním a nad otázkou, kam vedie naša životná cesta.

Na záver zaznelo v každom chráme Mnohaja lita (Mnoho rokov), aby Boh obdaroval všetkých prítomných mnohými a blahými rokmi v zdraví a na ceste k spáse.