Oznámenie o zrušení bohoslužieb konaných za účasti širšej verejnosti

Dôstojní otcovia kňazi a diakoni,
bratia a sestry v Christu!

V súvislosti s práve doručeným (11. 3. 2020) zdôvodnením hlavného hygienika SR k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR z 9. 3. 2020 oznamujeme zrušenie bohoslužieb konaných za účasti širšej verejnosti do 23. 3. 2020. Toto opatrenie, ktoré sa netýka „nevyhnutných obradov“ (viď. nižšie uvedená citácia z usmernenia ÚVZ SR), nadobúda účinnosť s okamžitou platnosťou. Zároveň považujeme za potrebné konštatovať nasledujúce:
a) Naše spoločné stanovisko publikované včera presne a jasne vyjadruje dvetisícročnú skúsenosť viery pravoslávnych kresťanov, že Eucharistia je liekom duše i tela a nikdy nie je zdrojom žiadnej nákazy. Sme hlboko presvedčení, že práve v dobách akejkoľvek krízy má zaistenie nielen materiálnych, ale i duchovných potrieb ľudí (bohoslužby) nenahraditeľný vplyv na zvládnutie zložitých situácií.

b) Ohradzujeme sa voči podľa nášho názoru neprofesionálnemu jednaniu a výhražným, nenávistným prejavom predsedu vlády SR, od ktorého aj napriek jeho emotívnym verejným vyjadreniam sme do tejto chvíle neobdržali žiadne oficiálne stanovisko či nariadenie, vysvetľujúce veľmi nejasné znenie rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR z 9.3.2020, v ktorom nie je priamo špecifikovaný zákaz verejného vykonávania bohoslužieb. Trváme na tom, že v právnom štáte sú všetky nariadenia a zákonné opatrenia oznamované recipientom týchto opatrení riadnym spôsobom, a nie súkromným telefonátom akejkoľvek tretej strane. Sme nútení s hlbokým sklamaním poznamenať, že práve takéto nezodpovedné konanie jedného z najvyšších predstaviteľov štátu a nie verejná náboženská činnosť Pravoslávnej cirkvi na Slovensku priamo ohrozuje široké vrstvy obyvateľstva, ktoré sú donútené domýšľať si zmysel nejasných verejných opatrení.

c) Nakoľko vnútorný sviatostný život Cirkvi nie je možné ochromiť, bohoslužby budú naďalej vykonávané za zatvorenými dverami. Veriaci budú mať podľa svojho želania zaistený individuálny prístup k sviatostiam po dohode so svojim duchovným správcom a pri zachovaní štandardných hygienických predpisov.

d) V súvislosti s reakciami iných kresťanských spoločenstiev na Slovensku a pána premiéra podotýkame, že pravoslávni kresťania nie sú ani lepší, ale ani horší vo svojom prežívaní viery; nie sú ani nositelia tmárskej mentality, ale naopak zodpovedne pristupujú k ochrane telesného a duchovného zdravia nielen svojho, ale aj svojich blížnych a celej spoločnosti a k ochrane Božieho stvorenstva všeobecne. Ak by to tak nebolo, svätá všeobecná pravoslávna Christova cirkev by neniesla svoje poslanie ohlasovať Christovu radostnú zvesť o Božej láske k človeku už takmer dvetisíc rokov, a to aj napriek neustálym spoločenským premenám a krachom najrôznejších spoločensko-politických zriadení v priebehu histórie.

e) V týchto náročných chvíľach sa Pravoslávna cirkev modlí ešte intenzívnejšie ako obvykle za dostatok múdrosti a zodpovednosti pre kompetentných predstaviteľov štátnej správy a verejného zdravotníctva. Je pripravená svojim tradičným kresťanským a duchovným spôsobom prispieť k riešeniu celej situácie, vyprosuje všetkým Božie požehnanie a zdravie nielen tela, ale aj ducha, duše a zachovanie zdravého rozumu.

f) V usmernení ÚVZ SR (11.3.2020) k usporadúvaniu nevyhnutných cirkevných obradov sú vydané nasledovné pokyny:
– usporiadať iba tie obrady, ktoré nie je možné odložiť,
– tam, kde je to možné, prednostne usporadúvať obrady v exteriéroch,
– obrady usporadúvať iba pre skupiny s čo najmenším počtom osôb,
– z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia.
Ak sa nevyhnutné obrady budú konať, je potrebné dodržiavať odstupy medzi osobami, ktoré nie sú z jednej domácnosti (vzdialenosť 1,5 m), dodržiavať respiračnú etiketu (kašľať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky, vykonávať ich dezinfekciu. Je potrebné vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, podláh, predmetov, kľučiek a pod.

Otcovia kňazi a diakoni, bratia a sestry!

Nielen v časoch tejto krízy sme všetci na jednej lodi – aj my pravoslávni, aj tí, ktorí sa hlásia k iným tradíciám, ako aj tí, ktorí vôbec nerozlišujú Božiu prítomnosť v sebe a v okolitom svete. Boh je dobrý, poslal nám svojho Syna, nášho Pána a brata Bohočloveka Isusa, aby sme v sile Ducha Svätého žili ako Božie deti oslobodení od akéhokoľvek strachu. Neprepadajme preto panike a podporujme jeden druhého nielen modlitbou, ale aj praktickou pomocou. Nesúďme tých, ktorí majú slabšiu vieru, aby sme sami neboli súdení. Darca víťazstva nad smrťou – Isus Christos – nech nám všetkým na príhovor Prečistej Bohorodičky Márie daruje svoje požehnanie, dostatok viery, lásky a nádeje a skutočnej ľudskosti, ktorá sa nebojí pre dobro svojho blížneho obmedziť vo svojich potrebách. Tešíme sa na spoločné slávenie s Vami všetkými sviatku sviatkov – slávnosti Zmŕtvychvstania Bohočloveka, svätej Paschy. Zostávame naďalej spojení ako Cirkev Christova jeden s druhým a s našim nebeským Otcom v eucharistickej obeti svätej liturgie, ktorá, ako už viete, bude aj naďalej v našich chrámoch vykonávaná, hoci aj za zatvorenými dverami. S prosbou o Vaše modlitby za celú našu krajinu a najmä za tých najzraniteľnejších na Vás všetkých zvolávame Božie požehnanie.

† Rastislav
arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska

† Juraj
arcibiskup michalovsko-košický