Oslavy chrámového sviatku Zostúpenia Sv. Ducha vo Svidníku

V Nedeľu sv. Päťdesiatnice 27. mája 2018 navštívil pravoslávnu cirkevnú obec Svidník Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav, aby spolu s množstvom duchovných a veriacich zo svidníckeho arcidekanátu oslávil miestny chrámový sviatok.
„Nielen apoštoli boli povolaní šíriť v tomto svete zvesť o Christovi a Jeho príchode medzi nás, o Jeho živote, smrti a Zmŕtvychvstaní,” povedal v úvode kázne vladyka.
Podľa jeho slov nielen Christovi priami učeníci, ale aj každý kresťan cez sv. Krst a pomazanie sv. Myrom – pečať daru sv. Ducha – je povolaný stať sa apoštolom. „Je povolaný k rovnakému vydávaniu svedectva pred týmto svetom o tom, že Láska prijala na seba ľudské telo, že Láska chodila medzi nami a učila nás, ako máme my ľudia žiť. Že sme ju odmietli, ponížili, potupili, vysmiali, opľuvali, zbičovali, priklincovali na Kríž a Ona zomrela – ale aj vstala z mŕtvych a pre nás všetkých sa stala Zdrojom večného života. Toto je podstata Evanjelia, ktoré by sme mali my kresťania vždy hlásať tomuto svetu. Mali by sme ho hlásať slovami, poznajúc pravdy pravoslávnej viery – jej dogmy – a držiac sa ich vo svojom osobnom živote, ale viac ako náš jazyk by mali vydávať svedectvo o Christovi naše skutky – náš dobrý, zbožný život.”
„Sv. Duch je Ten, bez Ktorého nemožno vykonať jedinú bohoslužbu, bez Ktorého nemožno vykonať ani jednu sv. Tajinu, bez Ktorého nie je možný duchovný život. Tak ako ľudské telo nemôže žiť bez toho, aby nedýchalo, tak ani ľudská duša nemôže žiť bez blahodate Sv. Ducha. Keď sa nad tým zamyslíme, možno si položíme otázku: „Keď necítime prejavy blahodate sv. Ducha vo svojom živote, čo to znamená?” Znamená to, že naša duša je mŕtva. Aký ťažký je pohľad na mŕtve ľudské telo, keď sa rozkladá a zapácha. O čo horší a strašnejší musí byť „pohľad” na mŕtvu ľudskú dušu. O koľko horší „duchovný” smrad šíri… Preto dnes, keď slávime sviatok sv. Päťdesiatnice a pripomíname si Zostúpenie Sv. Ducha na Christovych apoštolov, modlime sa tak, ako sa modlili i oni, prosme tak, ako prosili i oni – o blahodať Ducha, „živonačáľnaho, jedinosúščnaho i soprestóľnaho Otcú i Sýnovi,” povedal v kázni vladyka a zdôraznil dôležitosť modlitby k Sv. Duchu, ktorá sa začína vzývaním „Carjú nebésnyj…” a nemnohými slovami zhŕňa v sebe všetko, čo je potrebné pre duchovný život človeka.
Počas slávnostnej sv. liturgie spieval miešaný spevácky zbor chrámu sv. Trojice vo Svidníku.
Po skončení sv. liturgie sa k veriacim a prítomným vzácnym hosťom, medzi ktorými boli i zástupcovia samosprávy a štátnej správy, prihovoril duchovný správca cirkevnej obce mitr. prot. Ján Sovič.
Po ňom sa k prítomným a zvlášť k vladykovi Rastislavovi prihovoril primátor mesta Ing. Ján Holodňák, ktorý sa mu poďakoval za jeho návštevu a zaželal mu do ďalších rokov veľa zdravia a duchovných síl. Na znak vďaky a úcty mu venoval ikonu Presvätej Bohorodičky a Ďakovnú plaketu za rozvoj mesta Svidník v duchovnej oblasti.
Keďže v týchto dňoch sa vo Svidníku konal Rusínsky festival, v chráme s duchovnou piesňou vystúpili členovia skupiny Babkiny vnuki z Ruskej federácie.
Následne sa konalo pomazanie veriacich požehnaným olejom, po ktorom metropolita Rastislav odslúžil večerňu a prečítal pokľačiačky modlitby – vzývania blahodate Sv. Ducha.
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove