Oslavy chrámového sviatku v Sabinove

V nedeľu 13. októbra 2019 sabinovskí pravoslávni veriaci oslávili chrámový sviatok Pokróva Presvjatýja Bohoródicy. Slávnostnú sv. liturgiu spolu s Jeho Blaženosťou arcibiskupom prešovským a metropolitom českých krajín a Slovenska Rastislavom odslúžili duchovný správca miestnej cirkevnej obce prot. Vasyľ Kuzmyk, duchovný správca cirkevnej obce Ľutina mitr. prot. Demeter Paster a archidiakon Maxim (Durila).
„Život kresťanskej Cirkvi a svetskej spoločnosti sú dve prepojené nádoby, ktoré sa navzájom často veľmi výrazne ovplyvňujú. Častokrát sa cirkevné sviatky stávajú štátnymi sviatkami a naopak – slávnostné, významné dni pre štát sa mnohokrát odzrkadľujú i na cirkevnom živote. Máme viaceré svetské udalosti, ktoré si pripomíname v určité nedele cirkevného roka. Na druhú nedeľu po Pasche – v Nedeľu sv. žien-myronosíc si pripomíname všetky ženy. S učeníčkami Christa, ktoré boli v dobe Jeho ukrižovania a po Jeho Zmŕtvychstvaní odvážnejšie než samotní apoštoli vzdávame úctu všetkým kresťanským ženám. Podobne ako by sme Nedeľu myronosíc mohli nazvať našim cirkevným, kresťanským Dňom žien, podobne by sa dala táto 17. Nedeľa po Päťdesiatnici nazvať kresťanským Dňom matiek,” uviedol v homílii metropolita Rastislav.
Poukázal na pokoru, vieru, múdrosť a krotkosť kanaánskej ženy z nedeľného Evanjelia, ktorá prosila Christa, aby sa zmiloval a uzdravil jej dcéru, čo bola posadnutá démonom. Christos ju napokon uzdravil so slovami: „Ó žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, ako si želáš! A v tú hodinu jej dcéra ozdravela” (Mt 15, 28).
„Príklad tejto matky je veľmi aktuálny práve v dnešnej dobe. V koľkých rodinách dneška – a to i napriek tom, že sa rodičia usilujú viesť svoje deti a vychovávajú ich vo viere v Boha – žijú tieto deti spôsobom, ktorý má veľmi ďaleko od toho, čo nám Christos odkázal vo sv. Evanjeliu.
V niektorých rodinách sa rodičia vôbec nestarajú o duchovnú výchovu svojich detí. Dávajú im len hmotno, materiálno a takýmto spôsobom sú vinní, že ich detí žijú mnohokrát horšie, ako žila dcéra kanaánskej ženy, posadnutá zlým duchom. Tá nevedela o sebe, čo robí, lebo ju ovládal zlý duch, ale koľko detí a mladých ľudí sa v dnešnej dobe vedome oddáva fajčeniu, alkoholu, drogám a ďalším závislostiam a nemorálnostiam.
Avšak koľko rodičov dnešnej doby nasleduje príklad kanaánskej ženy a uteká za Christom a kričí a prosí: „Pane, uzdrav moje dieťa!” – opýtal sa v kázni metropolita Rastislav.
Slávnostnú atmosféru počas bohoslužieb umocňoval svojim spevom chrámový zbor pod vedením prot. Miroslava Humeníka.
V závere sv. liturgie metropolita Rastislav pozdravil predstaviteľov mesta – súčasného primátora Ing. Michala Repaského, bývalého primátora Ing. Petra Molčana s manželkou a prednostu MsÚ JUDr. Martina Judičáka. Poprial im, aby prostredníctvom nich Boh zosielal Svoje požehnanie na celé mesto. Pozdravil tiež miestneho duchovného správcu prot. Vasyľa Kuzmyka a všetkých sabinovských veriacich.
Nový primátor mesta Sabinov Ing. Michal Repaský sa vo svojom príhovore poďakoval za to, že mohol byť po prvýkrát v pozícii primátora prítomný na miestnej slávnosti. Pozdravil metropolitu Rastislava, prítomných duchovných a veriacich a okrem iného sa poďakoval i členom miestneho speváckeho zboru za nádherný spev.
Po skončení sv. liturgie sa konalo pomazanie veriacich požehnaným olejom a následne sprievod okolo chrámu s čítaním sv. Evanjelií.
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove