Narodenie Presvätej Bohorodičky (8./21.9.)

Svätá Deva Mária sa narodila Joachimovi (Joakimovi) a Anne už v pokročilom veku. Jej otec pochádzal z Dávidovho pokolenia a matka z rodu Áronovho. A tak bola podľa otca z kráľovského rodu a podľa matky z archijerejského. Tým akoby predzvestovala toho, Ktorý sa z nej narodí, ako Kráľa a Veľkňaza. Jej rodičia už boli zostarnutí a nemali deti. Preto sa hanbili pred ľuďmi a boli skrúšení pred Bohom. Vo svojej pokore sa modlili k Bohu s plačom, aby Boh obdaroval ich starobu jedným dieťaťom, ako kedysi obdaroval Abraháma a Sáru synom Izákom. Všemohúci a vševidiaci Boh ich obdaroval radosťou, ktorá ďaleko prekonala všetky ich očakávania a všetky najkrajšie sny. Lebo im podaroval nielen dcéru, ale aj Bohorodičku; neožiaril ich iba dočasnou radosťou, ale večnou. Boh im dal iba jednu dcéru, ktorá im neskôr porodila iba jedného vnuka – ale akú dcéru a akého vnuka! Blahodatná Mária, požehnaná medzi ženami, chrám Ducha Svätého, oltár Boha Živého, stôl nebeského chleba, truhla Božej svätyne, strom najsladšieho plodu, sláva ľudského rodu, pochvala ženského rodu, prameň panenstva a čistoty – tým bola Bohom darovaná dcéra Joachima a Anny. Narodila sa v Nazarete a po troch rokoch Ju odviedli do jeruzalemského chrámu, odkiaľ sa vrátila späť do Nazaretu, aby onedlho počula Blahú zvesť svätého archanjela Gabriela o narodení Božieho Syna, Spasiteľa sveta, z jej prečistého a panenského tela.

ÚVAHA

Svätý Dionisij Areopagita opisuje nesmiernu radosť, žiaru zvonku aj zvnútra a nejakú neopísateľnú vôňu, ktorú pocítil v prítomnosti sv. Bohorodičky, keď ju navštívil v Jeruzaleme. V tomto oduševnení povedal, že keby nepoznal jediného pravého Boha, priznal by za Boha ju – svätú Devu Máriu. Taký silný a neobyčajný dojem robila svätá Deva na ľudí ešte počas svojho telesného života na zemi. Neporovnateľne väčšiu moc a slávu však získala po svojej telesnej smrti, kedy bola podľa Božej vôle vyvýšená nad nebeské mocnosti. Jej sila prichádza od jej neustálej modlitby za verných, za všetkých tých, ktorí sa k nej obracajú o pomoc. Keď sa k nej modlil svätý Ján Novgorodský s ľudom s prosbou o pomoc proti nepriateľskému vojsku, zistil, že sa v tom istom čase aj Ona so slzami modlí za nich k Hospodinovi. A Novgorod bol zázračne zachránený. Ako súcitila so svojim ukrižovaným Synom, tak svätá Prečistá súcití aj s nevoľníkmi, ktorí sa k nej obracajú o pomoc. Možno povedať, že celá zem je pokrytá zázrakmi Jej milosti. V Belehrade donedávna žil jeden majiteľ kaviarne C. J., pôvodom z dediny Labunište pri Struge, ktorého matka ako nevidiaceho priviedla do kalištského monastiera, kde po kňazovej modlitbe nad ním pred ikonou sv. Bohorodičky znova začal vidieť. Prvý mních v Počajeve videl ohnivý stĺp od zeme k nebu a v tom ohnivom stĺpe videl sv. Bohorodičku. Ona stála na jednom kameni a z toho miesta, kde vtedy stála, začala vyvierať liečivá voda, ktorá až dodnes pomáha mnohým chorým.

Sv. Nikolaj Velimirovič, Ochridský prológ