Episkopská chirotónia moháčskeho vladyku Isychija

V Katedrálnom chráme sv. Georgija Víťazonosca v srbskom meste Nový Sad sa v nedeľu 24. júna 2018 uskutočnila chirotónia predstaveného monastiera Koviľ, archimandritu Isychija (Rogiča) na episkopa moháčskeho, vikára báčskej eparchie. Keďže vladyka Isychije udržuje dlhoročné priateľské vzťahy s vladykami, duchovnými a veriacimi našej miestnej Pravoslávnej cirkvi, na jeho chirotónii sa zúčastnil i arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav, sprevádzaný arcibiskupom pražským a českých krajín Michalom a archidiakonom Maximom (Durilom). Zo Slovenska boli na slávnosti prítomní i prot. Peter Savčák z Varadky a prot. Peter Soroka z Osadného.

Obrad chirotónie sa začal v sobotu 23. júna 2018 v podvečer tzv. „narečénijem“, kedy si kandidát na episkopa v chráme sadá za jeden stôl s ostatnými archijerejmi Pravoslávnej cirkvi. Archimandrita Isychije, zvolený episkop moháčsky, si vzal najprv požehnanie od srbského patriarchu Irineja a nášho metropolitu Rastislava, ako aj ďalších asi 30 vladykov Srbskej pravoslávnej cirkvi, aby s nimi následne sediac za spoločným stolom zjedol pripravenú prosforu a vypil pohár vína. Po večerni, ktorú slúžil práve narečený episkop Isychije, sa konala slávnostná večera, na ktorej sa prítomným prihovoril metropolita Rastislav. Poďakoval srbskému patriarchovi Irinejovi a miestnemu báčskemu episkopovi Irinejovi za pozvanie na túto vzácnu a radostnú udalosť Srbskej pravoslávnej cirkvi a okrem iného povedal: Keď sa na začiatku 20. storočia v našich krajinách zrodilo hnutie za zjednotenie Slovanov a návrat k národným tradíciám, bola to práve Srbská pravoslávna cirkev, ktorá nás prijala pod svoj omofor… Napriek tureckému jarmu a vlastnej zložitej dejinnej ceste Srbská pravoslávna cirkev stála pri našej miestnej Cirkvi v najťažších okamihoch jej historického vývoja a výrazne napomohla k obnoveniu jej života. Preto je pre nás osobitne potešujúce, že napriek mnohým storočiam útlaku a prenasledovania, ktoré prežili obe naše miestne Cirkvi, podarilo sa nám zachovať vernosť odkazu našich sv. Otcov, a dnes tu stojíme spoločne v bratskej jednote svätej Sobornej a Apoštolskej Christovej Cirkvi“.

 Celý príhovor metropolitu Rastislava v predvečer chirotónie episkopa Isychija

V samotný deň chirotónie slúžili sv. liturgiu okrem srbského patriarchu, nášho metropolitu a 22 ďalších vladykov Srbskej a Ruskej pravoslávnej cirkvi aj archimandriti významných srbských monastierov, ako aj duchovní z prešovskej a báčskej eparchie spolu so štyrmi diakonmi.

Večerné sobotné i ranné nedeľné bohoslužby sa v súlade s bohoslužobným poriadkom niesli v duchu sviatku Zostúpenia Sv. Ducha na apoštolov. Je to preto, lebo v tento deň Svätý Duch skladaním rúk prítomných archijerejov vysväcuje nového „nadzierateľa – episkopa“ Cirkvi. Prvú časť sv. liturgie spieval zbor Katedrálneho chrámu sv. Georgija v Novom Sade a od „Iže cheruvímy“ zbor monastiera sv. Archanjelov z Koviľa spolu so študentami Školy cirkevného spevu Sv. Ján Damaskin pod vedením jerodiakona Jeroteja.

Do chrámu prišlo množstvo veriaceho ľudu, aby sa svojimi modlitbami zúčastnilo na tejto veľkej udalosti Christovej Cirkvi. Okrem najbližšej rodiny a priateľov vladyku Isychija sa na bohoslužbách zúčastnili i predstavitelia samosprávy, kultúrneho života, médií a iných náboženských denominácií.

Srbský patriarcha Irinej zaželal novorukopoloženému moháčskemu episkopovi Isychijovi všetko dobré od Hospodina, aby s láskou a vierou viedol zverené mu Christovo stádo. Pred odovzdaním archijerejskej berly do jeho rúk povedal:

„Dnes sa opakuje a obnovuje svätá Päťdesiatnica. Svätý Duch, ktorý si kedysi vybral apoštolov a nadchol ich Božou blahodaťou, aby sa stali učiteľmi celého ľudského rodu, im dal dar, aby pravdu, ktorú Hospodin Christos zjavil Svojím slovom a životom, zvestovali ľudskému rodu. Ten istý Svätý Duch, ktorý kedysi apoštolov učinil apoštolmi, si teraz vybral a posvätil nového episkopa, nášho drahého brata Isychija, aby sa stal zvestovateľom evanjeliovej blahozvesti… Drahý vladyka, prijmi túto berlu, aby si mohol pásť zverené ti Christovo stádo. Poslušným nech bude na pomoc a posilnenie, neposlušných a nepokorných veď napomínaním a krotkým vychovávaním v Christovi Isusovi, našom Pánovi“.

Zvukový záznam príhovoru srbského patriarchu Irineja na chirotónii mohačského episkopa Isychiju

Nasledoval príhovor novointronizovaného episkopa, Jeho Preosvätenosti Isychija, ktorý zdôraznil, že so strachom a bázňou vníma posvätné veci, ktoré sa dnes dejú. „Moje srdce je naplnené radosťou aj chvením, lebo som Božou prozreteľnosťou, blahou vôľou a milosťou uznaný za hodného tejto rozum presahujúcej a nevysloviteľnej tajiny episkopskej hodnosti. Mnohokrát a mnohými spôsobmi som bol počas svojho života obdarovaný nespočetnými Božími dobrodeniami a blahodatnými darmi Jeho Cirkvi. Vďaku a slávu za to vzdávam Jedinému v Trojici Bohu, Otcovi, Synovi a Svätému Duchovi, Darcovi každého dobra, že zo svojej nevýslovnej zhovievavosti zhliadol na moju nehodnosť a zaželal si, aby som ja, najmenší a najslabší medzi bratmi, stal hodný tohto požehnaného slúženia. Rovnaká Božská blahodať, ktorá vždy uzdravuje nemoci a dopĺňa nedostatky, spolu s vašimi váženými hlasmi, bratia archijereji, a položením vašich požehnaných rúk na moju úbohú hlavu, moju poníženosť a nehodnosť ustanovila na episkopskú službu, pozývajúc ma, aby som rozmnožil a priniesol plameň duchovnej pokladnice, ktorú som bohato zdedil od vznešených a svätých osobností, ktoré svojim étosom posväcovali a preslávili posvätný Sväto-Archanjelský monastier Koviľ aj našu miestnu Sväto-Sávsku Cirkev,“ uviedol vladyka Isychije.

Zvukový záznam príhovoru mohačského episkopa Isychiju po jeho chirotónii

Na slávnostnom obede – „trapeze lásky“ v hoteli Sheraton v Novom Sade sa ako prvý prihovoril miestny báčsky vladyka Irinej, ktorého „pomocníkom v episkopskej službe“ sa novovysvätený vladyka Isychije stal. V krátkosti zhrnul históriu Koviľského monastiera a jeho snahu o obnovenie mníšskeho života v ňom. Povedal, že po jeho duchovných deťoch a terajších vladykoch Porfírijovi, Fótijovi, Andrejovi a nebohom Jeronýmovi prišiel do Koviľa ako prvý záujemca o mníšstvo práve vladyka Isychije. Vyjadril potešenie, že sa Koviľ stal veľkým duchovným centrom nielen báčskej eparchie, ale aj celej Srbskej pravoslávnej cirkvi, keďže za 27-ročnú existenciu od svojho obnovenia dáva Cirkvi už piateho episkopa. Vladyka Irinej poďakoval za prítomnosť na dnešnej slávnosti aj viacerým prítomným hosťom a priateľom monastiera Koviľ. Medzi nimi aj nášmu metropolitovi Rastislavovi a duchovným zo Slovenska, ktorí za posledných 20 rokov už do Koviľa nechodia len na návštevu, ale sú tu ako doma.

Jeho slová potvrdil aj metropolita Rastislav, keď vo svojom príhovore povedal: Pri príležitosti archijerejskej chirotónie ich igumena chcem pozdraviť i bratov svätého Koviľského monastiera a popriať im hojnú blahodať a pomoc Božiu pri nesení Kríža mníšskej poslušnosti. Mnohí pútnici z Čiech a Slovenska, ktorí navštevujú posvätné miesta Srbska a Grécka, v prvom rade zachádzajú do Koviľského monastiera. Láskavosť a vľúdnosť, príklad úprimnej modlitby a obetavej pokory – tieto a ďalšie cnosti koviľských bratov priťahujú a nadchýnajú českých a slovenských pútnikov“.

Celý príhovor metripolitu Rastislava na obede po chirotónii episkopa Isychija

Krátky životopis episkopa Isichiju (Rogiča)
Episkop Isichije (Rogič) sa narodil 3. novembra 1965 v Moskve rodičom Milutinovi a Jelene Rogičovcom. Žil v Belehrade, ale kvôli diplomatickej službe svojho otca strávil väčšinu svojho detstva a mladosti v zahraničí. Okrem Moskvy žil v Pekingu (Čína), Rangúne (Barma), Chartúme (Sudán) a vo Washingtone (USA). Základnú a strednú školu vyštudoval v anglickom a srbskom jazyku. V r. 1985 ukončil Dizajnérsku strednú školu v Belehrade a získal titul grafického technika. V r. 1987-1991 študoval psychológiu na Kolumbijskej univerzite vo Washingtone (USA) a na Filozofickej univerzite v Belehrade. V r. 2018 absolvoval teológiu na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte v Belehrade.
Vl. Isichije sa v r. 1991 ako poslušník pripojil ku koviľskému bratstvu na samom začiatku duchovnej a materiálnej obnovy monastiera Koviľ, ktorú započal súčasný metropolita záhrebsko-ľubľanský Porfírij. V r. 1995 bol Jeho Preosvietenosťou episkopom novosadským a báčskym Irinejom na sviatok Sritenija Hospodinovho postrihnutý na mnícha. Na jerodiakona bol rukopoložený v nedeľu 18. júla 1999 vtedajším igumenom koviľského monastiera a episkopom egerským Porfírijom a o týždeň neskôr bol rukopoložený na jeromonacha.
Hodnosť archimandritu mu bola udelená 21. novembra 2014 a na návrh koviľského igumena bol ustanovený za námestníka koviľského bratstva.
Episkop Isychije hovorí po anglicky a po rusky.
Videá: