Chrámový sviatok v Stropkove a pamiatka 100 rokov od umučenie cárskej rodiny

STROPKOVČANIA OSLÁVILI SVOJ CHRÁMOVÝ SVIATOK A PRIPOMENULI SI 100. VÝROČIE MUČENÍCKEJ SMRTI RUSKÉHO CÁRA NIKOLAJA II. A JEHO RODINY
V nedeľu 15. júla 2018 – v deň sviatku Uloženia rúcha Presvätej Bohorodičky vo Vlachernách – sa Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav, sprevádzaný Jeho Vysokopreosvietenosťou metropolitom barnaulským a altajským Sergijom z Ruskej pravoslávnej cirkvi, zúčastnil na oslavách chrámového sviatku v Stropkove. Zároveň si spoločne s miestnymi veriacimi pripomenul 100. výročie mučeníckej smrti posledného ruského cára Nikolaja II. a jeho rodiny. Za účasti množstva kňazov sa tam od soboty konalo celonočné bdenie, ktoré vyvrcholilo v nedeľu archijerejskou sv. liturgiou.
So slávnostnou kázňou po sv. Evanjeliu vystúpil metropolita Sergij. Ako povedal vo svojom príhovore, Christos sa vždy s láskou a úctou správal k Svojej Prečistej Matke. Preto Ona, Presvätá Bohorodička, je Zástankyňou nás, hriešnych kresťanov, ktorí Jej Syna nazývajú svojim Spasiteľom, uverili v Neho a plnia Jeho prikázania podľa svojich síl.
„Mnoho hrešíme, ale z Božej milosti a pre modlitby Presvätej Bohorodičky činíme pokánie a získavame odpustenie hriechov. S rúchom Presvätej Bohorodičky, uloženým vo Vlachernách, sa spája viacero duchovných i dejinných momentov, ktoré by sme mali poznať. Predkovia Rusov, keď ešte neboli kresťanmi, ale pohanmi, obkľúčili Konštantínopol s úmyslom dobyť a vyplieniť toto starobylé a bohaté mesto. Avšak veriaci Byzantínci sa obrátili s prosbou o pomoc k Presvätej Bohorodičke. Tá prostredníctvom rozbúreného mora pokorila pýchu pohanov a zbavila kresťanov strachu o svoj život a slobodu. Bol to očividný zázrak, po ktorom mnohí z ruských pohanov uverili v Christa a prijali krst… Práve preto Svätá Rus oddávna oslavuje tento deň ďakujúc Presvätej Bohorodičke,” povedal v kázni vladyka Sergij a vyjadril radosť z toho, že s požehnaním Jeho Blaženosti arcibiskupa prešovského a metropolitu českých krajín a Slovenska Rastislava a Jeho Svätosti patriarchu moskovského a celého Ruska Kyrilla sa môže zúčastniť na oslavách miestneho chrámového sviatku, aby spoločným slúžením pred Božím prestolom bola znovu sprítomnená duchovná jednota oboch našich miestnych Cirkví.
Pripomenul tiež 100. výročie mučeníckej smrti posledného ruského cára Nikolaja II. a jeho rodiny. „Nepriateľ ľudského rodu diabol a ľudia, ktorých Sväté Písmo nazýva synmi protivenia, vykonali strašný zločin. Nemohli však zabiť telo i dušu, tak ako ani satan nedokázal zabiť nášho Spasiteľa Iisusa Christa,” doplnil vladyka Sergij.
V závere sv. liturgie vyslovil poďakovanie metropolita Rastislav: „Vaša Vysokopreosvietenosť, drahý vladyka Sergij! V mene Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku odovzdajte pozdrav Jeho Svätosti patriarchovi moskovskému a celého Ruska Kyrillovi a zároveň poďakovanie za to, že tak ako vždy i dnes preukázal svoju lásku k našej miestnej Cirkvi a poveril Vás, aby ste spolu s nami oslávili sviatok Uloženia rúcha Presvätej Bohorodičky, ktorému je zasvätený miestny chrám. … Vo svojom príhovore ste spomenuli, že rúcho Presvätej Bohorodičky bolo síce uložené v Konštantínopole, ale je úzko spojené s pohnutými dejinami Ruskej pravoslávnej cirkvi. Jednou z najtemnejších udalostí ruskej histórie, ktorú si o dva dni pripomenieme, bolo zabitie cárskej rodiny. Pri tejto príležitosti sme sa listom obrátili na Jeho Svätosť patriarchu moskovského a celého Ruska Kyrilla s prosbou o vyslanie jedného z archijerejov Ruskej pravoslávnej cirkvi na miestny chrámový sviatok s tým, že by sme radi jeho prostredníctvom venovali Ruskej pravoslávnej cirkvi ako prejav úcty, lásky a vďaky ikonu sv. cárskych mučeníkov. … Z Božieho dopustenia sa niekedy v našom živote stávajú veci, ktoré nedokážeme vnímať pozitívne. Vnímame ich ako čosi negatívne, ako ťažkosti, trápenie a súženie, ale tieto Božie dopustenia, skúšky a pokušenia sú pre nás užitočné a majú vplyv nielen na náš osobný duchovný život, ale i život a dejiny celého sveta. Pevne verím, že práve nevinne preliata krv cárskych mučeníkov a nespočetného množstva ďalších novomučeníkov sa stala semenom terajšej obrody i budúceho rozkvetu Ruskej pravoslávnej cirkvi. Nech sa táto ikona stane vyjadrením bratskej lásky, vzájomnej úcty a duchovnej jednoty Ruskej pravoslávnej cirkvi a Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku.”
Okrem ikony sv. cárskej rodiny metropolita Rastislav v mene stropkovskej cirkevnej obce venoval vladykovi Sergijovi i ikonu sv. siedmich slovanských osvietiteľov.
Miestny duchovný správca prot. Pavol Bobák sa poďakoval prítomným za účasť na miestnom chrámovom sviatku. Následne sa konalo pomazanie veriacich požehnaných olejom.

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove