Chrámový sviatok sv. Rastislava v Snine

V tomto roku si pripomíname 25. výročie kanonizácie sv. Rastislava, kniežaťa moravského. Práve tomuto bohabojnému panovníkovi je zasvätený nový drevený chrám v Snine, ktorý bol pred dvoma rokmi posvätený a i vďaka svojej pútavej architektúre sa zaradil medzi významné dominanty mesta Snina.

V nedeľu 27. októbra 2019 sa tu konali oslavy chrámového sviatku, na ktoré prijal pozvanie aj Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup prešovský a metropolita Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku. Slávnostnú sv. Liturgiu spolu s ním slúžili: mitr. prot. Igor Kerekanič, mitr. prot. Ján Gliganič, mitr. prot. Nikolaj Petrovka, mitr. prot. Ján Biloruský, mitr. prot. Boris Hrustič, prot. Peter Soroka, jer. Michal Sivík a jer. Ľuboš Savčak. Pozvanie prijal aj hosť z Ukrajiny – prot. Petro Dmitruk, vďaka ktorému je sninský chrám krásny nielen zvonku, ale i zvnútra, pretože sa postaral o potrebné zariadenie, za čo mu zo srdca ďakujeme. Na sv. Liturgii bola prítomná i primátorka mesta Ing. Daniela Galandová, ako aj duchovní rímsko-katolíckej a grécko-katolíckej cirkvi, pôsobiaci v tomto meste.

V kázni sa k množstvu veriacich prihovoril vladyka Rastislav, ktorý okrem iného zdôraznil prínos sv. Rastislava nielen pre ľud Veľkej Moravy, ale i nás, ich potomkov. Nazval ho vzorom hodným nasledovania nielen pre predstaviteľov štátnej moci a miestnej samosprávy, ale i pre všetkých ľudí, uvedomujúcich si potrebu jednoty a usilujúcich sa o kontinuitu vo svojej každodennej práci.

Po veľkej večerni, počas ktorej boli prítomní pomazaní požehnaným olejom, sa uskutočnil sprievod (litija) okolo chrámu, spojený s čítaním sv. Evanjelia. Po zavŕšení cirkevných obradov bolo všetkým prítomným ponúknuté sviatočné občerstvenie. Ďakujeme všetkým, ktorí nás prišli podporiť a zdieľali s nami našu radosť z vydareného slávnostného dňa. Sláva Bohu za všetko!

Mgr. Tatiana Kerekaničová, PhD.

Foto: Ing. Michal Fečík, tk

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove