Zostúpenie Sv. Ducha na apoštolov – Päťdesiatnica

Tlačová správa

27.5.2018. Podobne ako Veľkú noc, aj sviatok Päťdesiatnice – Zostúpenie Sv. Ducha na apoštolov oslavujú pravoslávni kresťania na Slovensku v tomto roku o týždeň neskôr, čiže v poslednú májovú nedeľu.

Z rozprávania evanjelistov sa dozvedáme, že Christos sa po Svojom Vzkriesení štyridsať dní zjavoval Svojim učeníkom, rozprával im o Božom Kráľovstve a konal rôzne zázraky. Na štyridsiaty deň vzal Svojich apoštolov na Olivovú horu neďaleko Jeruzalema a vzniesol sa pre nimi na nebo. Ešte predtým však Svojim učeníkom prisľúbil, že im zošle Sv. Ducha, Ktorý ich „uvedie do celej pravdy“ (Jn 16, 13).

Apoštoli v Jeruzaleme s modlitbou na perách vytrvalo čakali. Na desiaty deň od Christovho Vznesenia sa na nebo na nich zostúpil Sv. Duch v podobe jazykov ohňa (plameňov). Zrazu začali hovoriť cudzími jazykmi, prorokovať, kázať. Prostí rybári, ľudia neučení, ba dokonca negramotní, zrazu učia národy a po celom svete šíria vieru v zmŕtvychvstalého Christa. Dokázali nemožné práve pôsobením Sv. Ducha, ktorého skladaním rúk vylievali na svojich nástupcov – biskupov, kňazov a diakonov – a prostredníctvom krstu i na všetok veriaci ľud.

Deň Zostúpenia Sv. Ducha považuje Pravoslávna cirkev za deň svojho zrodu – za svoje narodeniny, lebo práve vtedy vzniklo v Jeruzaleme pred takmer dvetisíc rokmi prvé spoločenstvo veriacich – prvá cirkevná obec tých, ktorí uverili v Christa ako Božieho Syna a svojho Spasiteľa. Práve preto je tento sviatok v pravoslávnom svete považovaný za jeden z najväčších a u nás sa oslavuje tri dni.

Tohtoročná prvá júnová nedeľa, ktorá bude nasledovať po tomto sviatku, sa pre pravoslávnych kresťanov na Slovensku i vo svete bude niesť v znamení osláv sviatku Všetkých svätých, ktorých si západní kresťania pripomínajú na začiatku novembra. Svätí, naplnení blahodaťou Sv. Ducha, žili podľa Božích prikázaní a získali Nebeské Kráľovstvo. Obzvlášť v dnešnej dobe by pre nás mali byť príkladom oddanosti Bohu a inšpiráciou, ako žiť tu na zemi, aby sme po odchode z tohto sveta získali večný príbytok v Božej blízkosti.