Uvedenie do chrámu Presvätej Bohorodičky 21.11./4.12.

Keď Presvätá Bohorodička dovŕšila tri roky od svojho narodenia, priviedli ju jej svätí rodičia Joakim a Anna z Nazaretu do Jeruzalema, aby ju dali do služby Bohu, ako to pri jej narodení sľúbili. Tri dni trvá cesta z Nazaretu do Jeruzalema, ale idúc za Bohu milým dielom pre nich táto cesta nebola ťažká. Zišli sa aj mnohí Joakimovi a Annini príbuzní, aby sa zúčastnili tejto sviatočnej udalosti, na ktorej boli neviditeľne prítomní aj Boží anjeli. Najprv išli dievčatá so zapálenými sviečkami v rukách a za nimi Presvätá Deva vedená z jednej strany svojim otcom a z druhej strany matkou. Deva bola okrášlená vznešenými kráľovskými šatami a ozdobami, ako sa to patrí na kráľovskú dcéru, Božiu nevestu. Za nimi nasledovali mnohí príbuzní a priatelia, všetci so zapálenými sviečkami. Pred chrámom bolo 15 schodov. Rodičia zdvihli Devu na prvý schod a Ona potom sama rýchlo vyšla až hore, kde ju čakal veľkňaz Zachariáš, otec sv. Jána Krstiteľa a zoberúc ju za ruku voviedol ju nielen do chrámu, ale do „Svjataja Svjatych,“ do Svätyne nad Svätyňami, kde nikto nikdy nevchádzal okrem veľkňaza a aj to len raz ročne. Sv. Teofilakt Ochridský hovorí, že Zachariáš „bol mimo seba uchvátený Bohom“ keď Devu zaviedol na najsvätejšie miesto v chráme, za druhý záves, inak sa tento jeho skutok nedá objasniť. Vtedy jej rodičia priniesli obeť Bohu podľa zákona, prijali požehnanie od kňaza, vrátili sa domov a Presvätá Deva zostala v službe chrámu. A bola tu celých deväť rokov. Pokiaľ jej rodičia boli nažive, často ju navštevovali, najmä blažená Anna. Keď potom boli z tohto sveta povolaní Bohom, Presvätá Deva ostala ako sirota a do smrti sa nechcela z chrámu vzdialiť ani vstupovať do manželstva. To však nebolo v súlade so zákonom ani obyčajou v Izraeli, po dovŕšení 12-tich rokov bola daná sv. Jozefovi, svojmu príbuznému do Nazaretu, aby pod výzorom zasnúbenia žila v panenstve, a tak splnila svoje želanie aj formálne dodržala zákon. Lebo v tom čase sa v Izraeli nevedelo o devách, ktoré sľúbili panenstvo do konca života. Presvätá Deva Mária bola prvá taká deva, ktorá sľúbila doživotné panenstvo a Ju potom nasledovali tisícky panien a panicov v  Christovej Cirkvi.

Joakim a Anna svätú Devu sprevádzajú
do svätého chrámu ku Bohu ju privádzajú.
Svoj sľub, ktorý oni dali,
statočne aj dodržali.
Chrám sa do chrámu privádza,
to anjelský spev prezrádza.
A tak krásne nebies spevy
sprevádzajú príchod Devy.

Pred tou Devou devy idú,
aj ony jej spievať budú.
Sviece v rukách všetci majú,
na schodoch Jej pomáhajú.
Tam už Zachariáš veľkňaz stojí,
do svätyne sa Ju voviesť strojí.

Kde je svätostánok Starého Zákona,
kde kadidlo zlaté vonia.
Kde je žezlo, kde chlieb z neba,
sťa manna padol keď bola potreba.
Tu prichádza Deva Čistá,
tajomný kivot Nášho Christa.

 

Sv. Nikolaj Velimirovič, z knihy Ochridský prológ