„UTVERDI, BOŽE…“ Výstava o Pravoslávnej cirkvi na Slovensku v Múzeu rusínskej kultúry

     Pod názvom „Utverdi, Bože… (Upevni, Bože…)“ sa v Slovenskom národnom múzeu – Múzeu rusínskej kultúry v Prešove, vo štvrtok 11. júna 2020, uskutočnila vernisáž výstavy z dejín Pravoslávnej cirkvi na Slovensku do roku 1948. Autorom výstavy je mitr. prot. prof. ThDr. Milan Gerka, CSc‎. – rektor Pravoslávneho bohosloveckého seminára PU v Prešove, kurátorkou PaedDr. Daniela Kapráľová. Návštevní výstavy si majú možnosť pozrieť stáročné bohoslužobné knihy vydané pravoslávnou cirkvou, bohoslužobné rúcha významných cirkevných osobností, іkony zo severovýchodného Slovenska zo 17. – 19. storočia, časti ikonostasu z dnes už nejestvujúcej obce Ruské v okrese Snina, historické dokumenty o existencii Pravoslávia v našom regióne už pred niekoľkými storočiami, originálne vydania periodickej aj neperiodickej literatúry tlačiarne prep. Jova Počajevského v Ladomirovej, ktorá v medzivojnovom období misijne pôsobila pri tunajšom pravoslávnom monastieri a ďalšie vzácne artefakty. Najstarším exponátom výstavy sú zlomky pergamenov (rukou písaných pravoslávnych bohoslužobných kníh) z 11.-12. stor. nájdené na mieste chrámu v dnes už neexistujúcej obci Ostrožnica, okr. Snina, ktoré sú zároveň najstarším písomným dokumentom nájdeným na teritóriu dnešného Slovenska. Výstava je umiestnená v dvoch miestnostiach, z ktorých v prvej sú historické materiály (knihy, fotografie, dokumenty, rúcha a pod.) a v druhej je vytvorený provizórny chrám s o žertvenikom, ikonami, klirosom (lavicou), či analojom (stolíkom na čítanie Evanjelia).

     Vernisáž výstavy otvorili spevom „Carju nebesnyj“ členovia zboru pri chráme Usnutia Presvätej Bohorodičky z Markoviec. Prednesom fragmentu modlitby za národ a privítaním prítomných podujatie začala kultúrno-propagačná manažérka múzea Jana Truščinská, ktorá zároveň celý program sprevádzala hovoreným slovom.

     Ako prvý vystúpil autor výstavy prot. Milan Gerka a vo svojej prednáške priblížil históriu Pravoslávnej cirkvi v našom regióne. Zdôraznil, že Pravoslávie je súčasťou tohto územia od čias sv. Cyrila a Metoda a aj keď tu niekoľko storočí vládla únia, obyčajný ľud vyznával vieru svojich predkov nepretržite a začiatkom 20. storočia sa vrátil späť do lona Pravoslávnej cirkvi. Jeho rozprávanie potvrdzujú mnohé artefakty, ktoré výstava prezentuje.

     Po prednáške sa prítomní opäť započúvali do modlitieb a duchovných piesní v podaní mladých pravoslávnych Rómov z Markoviec a konferencierka už dala slovo kurátorke výstavy PaedDr. Daniele Kapráľovej. Tá aj so slzami v očiach opisovala svoju radosť z otvorenia tejto jej prvej výstavy v pozícii kurátorky múzea, keďže do zamestnania nastúpila len 1. mája a hneď začala dávať profesionálnu fazónu už pripraveným exponátom a zháňať aj mnohé ďalšie. Ako povedala, veľmi sa teší, že ako prvú otvára výstavu práve o Pravoslávnej cirkvi, lebo počas svojho života hľadala duchovno v rôznych sférach a nakoniec pochopila, že jediná čistota viery je v Pravoslávnej cirkvi, v ktorej ju rodičia vychovali.

     Pred ďalšou rečníčkou PhDr. Ľubou Kráľovou, PhD., riaditeľkou Múzea rusínskej kultúry, opäť zopár piesní zaspievali mládežníci z Markoviec. Riaditeľka múzea, rovnako ako jej predrečníčka, veľmi krásne a úprimne rozpovedala ako vznikla myšlienka inštalácie výstavy o Pravoslávnej cirkvi na Slovensku v rusínskom múzeu. Podľa jej slov, keď sa stala riaditeľkou múzea a videla, že tam svoju výstavu má Gréckokatolícka cirkev, pre vyváženosť sa od samého počiatku snažila, aby sa tu mohla prezentovať aj cirkev pravoslávna, keďže Rusíni na Slovensku sú príslušníkmi oboch týchto relígií. „Rodina Stebilova mojej mamy zo Zvaly je pravoslávna a rodina Fesičova po otcovi z Osadného gréckokatolícka. Otec ako mladý odišiel do Nového mesta nad Váhom odkiaľ sa vrátil v 50. rokoch ako neveriaci a takto vychoval aj nás so sestrou. Aj keď som vyrastala v Snine, celé leto sme trávili v Zvale, a preto mám k tejto, dnes už neexistujúcej obci, veľmi blízky vzťah. Považovala som za veľkú nespravodlivosť, že kvôli vytvoreniu zdroja pitnej vody v Starine bolo vysťahovaných sedem rusínskych obcí, keď je zatopená len Starina a keď existujú také čističky vody, ktoré mohli zabezpečiť čistenie aj po zachovaní bývalých šiestich obcí. Zlikvidované dediny mali svoje prvé písomné zmienky zväčša zo 16. storočia. Ich história, špecifické nárečia, spôsob myslenia s nimi zanikli. Rovnako tak som považovala za nespravodlivé, že v našom múzeu svoju expozíciu nemá aj Pravoslávna cirkev. Preto sa veľmi teším, že cirkevná história aj týchto pravoslávnych obcí môže ďalej žiť vďaka našej výstave o Pravoslávnej cirkvi a teda aj o Rusínoch v zaniknutých dedinách,“ povedala Ľ. Kráľová. Prekvapením pre prítomných bolo, keď hovorila o Ostrožnických pergamenových zlomkoch z 11. – 12. storočia, ktoré sa našli v ostrožnickom chráme v roku 1927, aj keď oficiálna prvá písomná zmienka o tejto obci je zo 16. stor. „To je dôkaz, že Rusíni tu cyrolometodskú vieru vyznávali dávno predtým ako je to oficiálne zaznamenané,“ doplnila riaditeľka. Srdečne sa poďakovala všetkým duchovným, ktorí pomohli zrealizovať túto výstavu a dodali potrebné artefakty. Predovšetkým duchovným otcom Milanovi Gerkovi, Štefanovi Pružinskému, Petrovi Savčakovi, Igorovi Kerekaničovi, Petrovi Sorokovi, Pavlovi Bobakovi, Miroslavovi Humenskému, Mariánovi Dercovi a mnohým ďalším. Tomuto krásnemu dielu pomohol dokonca aj šofér pražského arcibiskupa Michala, ktorý počas vladykovej návštevy priestorov múzea prisľúbil, že bezodplatne pošle pracovníkov svojej stavebnej firmy, aby urobili stavebné úpravy v oboch výstavných miestnostiach. Nielen autorom výstavy, ale aj jej sponzorom bol samotný otec Milan Gerka, ktorý zabezpečil celotýždenné bezplatné ubytovanie a stravu pracovníkom z Prahy, poskytol a na vlastné náklady do múzea priviezol mnohé vystavované predmety.

     Ako posledný sa prihovoril prot. doc. ThDr. Štefan Pružinský, PhD., dekan Pravoslávnej bohosloveckej fakulty PU v Prešove a úprimnými slovami sa v mene fakulty, aj v mene pravoslávnych veriacich, zo srdca sa poďakoval riaditeľke múzea Ľube Kráľovej aj všetkým jej spolupracovníkom za ochotu, obetu, úctu, lásku k Pravoslávnej cirkvi, lebo bez nich by sa takáto nádherná výstava vytvoriť nedala.

     Na záver odslúžil krátky moleben za karpatoruský (rusínsky) národ prot. Peter Savčak, ktorý vyvrcholil hromovým spevom všetkých prítomných „Mnohaja i blahaja lita!“

     Túto prekrásnu výstavu, ktorá bude v Múzeu rusínskej kultúry v Prešove reprezentovať históriu Pravoslávnej cirkvi na Slovensku si môžu návštevníci pozrieť kedykoľvek počas otváracích hodín.

     Aj keď táto výstava je prvou ucelenou výstavou o Pravoslávnej cirkvi na Slovensku a je v nej ešte čo rozširovať, napriek tomu už teraz dokazuje, že pravoslávni Rusíni sú po stáročia neoddeliteľnou súčasťou tohto regiónu.

 

Prot. Peter Soroka