Uspenije Presvätej Bohorodičky

Posledným Bohorodičným sviatkom cirkevného roka je sviatok Uspenija Presvätej Bohorodičky. V Pravoslávnej cirkvi patrí Presvätej Bohorodičke veľká úcta. Môžeme to počuť v mnohých duchovných piesňach, modlitbách a liturgických textoch a nielen to, v Cirkvi máme nespočetné množstvo ikon Presvätej Bohorodičky.  Vo väčšine pravoslávnych chrámov sa nachádza nástenná ikona Uspenija na západnej stene chrámu, nad dverami, takže ju môžeme vidieť, keď z chrámu vychádzame. Nie je tam náhodou.  Ikonografia sviatku Uspenija Presvätej Bohorodičky sa v plnosti zakladá na svätej Tradícii. Na ikone sú podchytené dva významy sviatku: zavŕšenie pozemského života Bohorodičky – usnutie a pochovanie, a jej väčšie preslávenie – vzkriesenie a nanebovstúpenie aj s jej prečistým telom.  No lôžku leží prečisté telo Bohorodičky po odlúčení jej duše. Vôkol stoja všetci apoštoli , okrem ap. Tomáša, ktorí vnuknutím Svätého Ducha prišli v tie dni do Jeruzalema. Keď apoštol Tomáš prišiel do Jeruzalema, Bohorodička už bola tri dni v hrobe v Getsemanskej záhrade. Chcel ešte raz uvidieť Matku svojho Učiteľa a tak odkryli jej hrob. No jej sväté telo tam už nebolo.  Ikonopisci napísali ako dvanásteho apoštola svätého Pavla.  Svätý apoštol Peter  vzdáva česť  jej telu kadidlom.  Nad telom Bohorodičky sa nachádza Christos  – Spasiteľ, ktorý vo svojich rukách drží Máriinu dušu v podobe zavitého dieťaťa, čo označuje počiatok jej nového života na nebesiach. Christa v nebeskej sláve obklopujú anjeli.  Isus Christos  sa javí akoby centrom tejto ikony, hoci ide o usnutie Božej Matky. Podobne je to aj na ikone  Roždestva Isusa Christa,  kde centrom ikony je Bohorodička. Nie je to náhoda ani chyba. Cez Bohorodičku Boží Syn prijal ľudské telo a prišiel na svet. Cez Christa sa Bohorodička dostáva na nebesia.  Na niektorých ikonách Uspenija  môžeme vidieť anjelov, ktorí vynášajú telo Prečistej Bohorodičky do otvorených vrát raja. Na menej detailných ikonách je zobrazený polkruh symbolizujúci nebesá a dve otvorené krídla dverí.

Okrem apoštolov a anjelov tam nájdeme biskupov, ako Dionýza Areopagitského, Jeroteja Aténskeho, Timoteja a Jakuba, prvého jeruzalemského biskupa, a niekoľko plačúcich zbožných žien. Takto okolo tela Bohorodičky stojí celá Cirkev – nebeská i pozemská.

Na ikone Uspenija sa mnohokrát zobrazuje aj udalosť  odseknutia rúk anjelom jednému bezbožnému Židovi, ktorý chcel počas pohrebu zneuctiť telo Bohorodičky. Ikona sviatku nechce zvestovať smrť, práve naopak, chce všetkým oznámiť slávny deň narodenia duše do večného života. A tak každý z nás spejeme k usnutiu a aj tento sviatok nás pripravuje nato, aby sme svoj život prežili s Christom, ktorý zničil smrť a daruje nám život večný. Matka Božia svet neopustila, ani jej služba uspenijem neskončila, naopak, neprestajne oroduje za nás hriešnych.

Presvjataja Bohorodice spasí nás.

Prot. Jozef Balberčák

Použitá literatúra:

Doc. ThDr. Ján Husár, PhD.: PRAVOSLÁVNA IKONA