Sviatok Paschy v katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove

V nedeľu 8. apríla 2018 odslúžil Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav spolu s duchovnými prešovského Katedrálneho chrámu sv. kniežaťa Alexandra Nevského Utreňu Vzkriesenia a liturgiu sv. Paschy.

V kázni vladyka priblížil význam tohto najväčšieho spomedzi sviatkov. Ako povedal, v Starej zmluve bola Pascha sviatkom vyslobodenia Izraela z egyptského otroctva a paschálny obetný baránok bol každoročnou pripomienkou tejto udalosti. „Pascha Novej zmluvy – to je Vzkriesenie Christa, Božieho Baránka, ktorý vzal na seba hriechy sveta (Jn 1, 29). Naša Pascha je Sám Pán Iisus Christos (1 Kor 5, 7), Ktorý priniesol Seba ako obeť na Kríži za spásu sveta. Jeho Zmŕtvychvstanie sa stalo novou Paschou – radosťou oslobodenia z otroctva smrti. Sv. Ambróz Milánsky píše: „Slovo Pascha znamená prechod. Tento sviatok, najslávnostnejší spomedzi sviatkov, sa v starozmluvnej Cirkvi takto nazýval na pripomienku odchodu synov Izraela z Egypta a ich vyslobodenia z otroctva. V novozmluvnej Cirkvi sa tak nazýva na pamiatku toho, že Sám Boží Syn cez Vzkriesenie z mŕtvych prešiel z tohto sveta k Nebeskému Otcovi, zo zeme na nebo, oslobodil nás od večnej smrti a otroctva nepriateľovi a daroval nám moc stať sa Božími deťmi (Jn 1, 12).”

„Christos zvíťazil nad smrťou. Po tragédii smrti nasledoval triumf Života. Po Svojom Zmŕtvychvstaní Pán pozdravil Svojich apoštolov slovami: „Radujte sa!” Smrti viac niet. Túto radosť apoštoli zvestovali svetu. Túto radosť nazvali „Evanjeliom”, blahozvesťou o Vzkriesení Christa. Táto radosť napĺňa srdce človeka, keď počuje pozdrav: „Christós voskrése – Christos vstal z mŕtvych! a ona v ňom i odpovedá tými najdôležitejšími slovami v ľudskom živote: Voístinnu voskrése – Opravdivo vstal z mŕtvych!”

„Christovo Zmŕtvychvstanie je neoddeliteľné od utrpení Vykupiteľa a smrti Spasiteľa na Kríži: „Syn človeka neprišiel, aby Mu slúžili, ale aby slúžil a dal Svoj život ako výkupné za mnohých” (Mt 20, 28). Prišiel kvôli nám ľuďom a kvôli našej spáse, aby sme mohli byť účastní na Jeho Pasche,” povedal v kázni vladyka.

Podľa jeho slov základ našej účasti na Pasche je položený vo sv. Krste. „Sv. apoštol Pavol hovorí: „Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Christa Iisusa, boli sme pokrstení v Jeho smrť? Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní v smrti, aby sme tak, ako bol slávou Otca vzkriesený z mŕtvych Christos, aj my vstúpili na cestu nového života” (Rim 6, 3-4). Naša účasť na Christovej Pasche sa završuje Božskou Eucharistiou. O tom znovu jasne svedčí sv. apoštol Pavol: „Od samotného Pána som prijal to, čo som vám i odovzdal, že Pán Iisus v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď vzdal vďaku, prelomil ho a povedal: Vezmite, jedzte, toto je Moje telo, ktoré sa láme za vás. Toto robte na Moju pamiatku! Podobne vzal po večeri i kalich a povedal: Tento Kalich je Nová zmluva v Mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek budete z neho piť, na Moju pamiatku! Lebo kedykoľvek, keď jete tento Chlieb a pijete z tohto Kalicha, zvestujete Pánovu smrť, až dokiaľ nepríde” (1 Kor 11, 23 – 26),” doplnil vladyka.

„Prísľub nášho vzkriesenia k večnému životu s Christom je spojený s Božským Prijímaním. „Kto je Moje Telo a pije Moju Krv, má večný život a Ja ho vzkriesim v posledný deň” (Jn 6, 54).

„Až účasťou na Christovej smrti – skrze pokánie, Krst, dobrovoľné nosenie kríža – sa stávame z Božej blahodate i účastníkmi na Christovom živote skrze Jeho Zmŕtvychvstanie: „vždy a všade nosiac na tele mŕtvosť Pána Iisusa, aby bol na našom tele zjavený aj Iisusov život” (2 Kor 4, 10).

Sv. Gregor Teológ vo svojej Reči na Paschu hovorí o tom takto: „Aby sme mohli ožiť, potrebovali sme vteleného a usmrteného Boha. Zomreli sme s Ním, aby sme sa očistili. Keďže sme s Ním zomreli, spolu s Ním sme vstali z mŕtvych. Keďže sme s Ním vstali z mŕtvych, spolu s Ním sme boli oslávení”.

Ak by nebolo Christovho Zmŕtvychvstania, nielenže by nebolo kresťanstva, ale bola by tiež ohrozená samotná viera v Boha, v silu dobra a pravdy a stratil by sa i zmysel života. Ak by zabitý Christos nevstal z mŕtvych, nielenže by nejestvovala pre nikoho spása skrze Neho – lebo komu môže pomôcť mŕtvy a bezmocný? – ale nebolo by v dejinách horšieho výsmechu a víťazstva zla nad dobrom a diabla nad celým svetom, ako v dni Golgoty a vôbec celého pozemského života Pána Iisusa Christa. A nejestvoval by mocnejší a nástojčivejší dôvod pre beznádej a zúfalstvo. Lebo ak by sa aj tento Spravodlivý ukázal byť bezmocný, ak by aj táto Najväčšia Osobnosť zmizla v priepasti nebytia, čo by sme mohli očakávať, na čo by sme sa mohli nádejať my ostatní?

Ale Christos vstal z mŕtvych – a „otec lži, vrah ľudí od počiatku, diabol” (Jn 8, 44) zostal ponížený a bezmocný. Život zvíťazil nad smrťou. Christos vstal z mŕtvych – a Jeho Božstvo i Človečenstvo zažiarilo oslepujúcim svetlom. Najpresvedčivejším dôkazom Christovho Zmŕtvychvstania je tá rozhodná premena, ktorú vyvolalo v apoštoloch a cez nich v ľuďoch na celom svete. Ľudská civilizácia sa o neho opiera posledných dvetisíc rokov. Celé dejiny sa zmenili. Bez Christovho Vzkriesenia by nebolo žiadneho kresťanstva ani kresťanskej kultúry. Dejiny sveta by sa uberali úplne iným smerom. Preto Pascha Novej zmluvy – Christov Kríž a Zmŕtvychvstanie, ktoré uctievame a oslavujeme – je základom našej spásy. Je to „Pascha neporušiteľnosti – spása sveta!” povedal vladyka.

Po skončení sv. liturgie v mene prítomných duchovných a veriacich pozdravil vladyku so sviatkom Paschy duchovný správca Katedrálneho chrámu mitr. prot. Michal Švajko. Následne sa konalo pomazanie veriacich požehnaným olejom.

Fotogaléria Veľký štvrtok v Katedrálnom chráme sv. Alexandra Nevského v Prešove autor: Antonín Žižka

Fotogaléria Veľký piatok v Katedrálnom chráme sv. Alexandra Nevského v Prešove autor: Antonín Žižka

Fotogaléria Veľká sobota v Katedrálnom chráme sv. Alexandra Nevského v Prešove autor: Antonín Žižka

Fotogaléria Utreňa Vzkriesenia v Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove autor: Antonín Žižka

Fotogaléria Liturgia sv. Paschy v Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove autor: Antonín Žižka

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove