Sv. archanjel Michal a ostatné nebeské netelesné mocnosti

Sv. archanjel Michal a ostatné nebeské netelesné mocnosti. (8./21. november) Anjeli Boží boli ľuďmi oslavovaní od pradávna. Avšak táto oslava bola často zamieňaná so zbožšťovaním anjelov (2Kron 23, 5). Heretici všeličo básnili o anjeloch. Niektorí z nich videli v anjeloch bohov, iní, aj keď ich nepovažovali za bohov, nazývali ich stvoriteľmi celého viditeľného sveta. Laodicejský miestny snem, ktorý bol 4 alebo 5 rokov pred I. všeobecným snemom, svojim 35. pravidlom zavrhol klaňanie sa anjelom ako bohom a ustanovil správnu úctu k anjelom. Potom v čase rímskeho pápeža Silvestra a alexandrijského patriarchu Alexandra (IV. stor.) bol ustanovený tento sviatok archanjela Michala a ostatných nebeských mocností na november. Prečo práve november? Lebo november je deviatym mesiacom po marci. Marec sa považuje za mesiac stvorenia sveta. A deviaty mesiac po marci je ustanovený kvôli deviatim anjelským hodnostiam, ktoré boli stvorené ako prvé. Sv. Dionisij Areopagita, učeník apoštola Pavla, toho apoštola, ktorý bol vzatý do tretieho neba, opísal týchto deväť hodností v knihe „O nebeskej hierarchii“. Tieto hodnosti sú nasledujúce: „Šestokrilatiji Serafimy, mnohoočitiji Cheruvimy i bohonosniji Prestoly, Hospoďstvija, Sily i Vlasti, Načala, Archanhely i Anhely.“ Vojvodca celého anjelského vojska je archanjel Michal. Keď satan Lucifer odpadol od Boha a zvrhol so sebou do priepasti jednu časť anjelov, vtedy Michal povstal a zvolal pred zostalými anjelmi: „Vonmem! Stanem dobri, stanem so strachom!“ A všetky nebeské vojská verných anjelov hromovo zaspievali: „Svjat, svjat, svjat Hospoď Savaoft, ispolň nebo i zemľa slavy Tvojeja!!! (Viď o archanjelovi Michalovi v knihe Jozuovej 5, 13 – 15; v Júdovom liste 9. kap.) Medzi anjelmi panuje dokonalá jednomyseľnosť, jednodušnosť, láska a okrem toho ešte aj úplná poslušnosť nižších hodností voči vyšším a všetkých spolu voči svätej Božej vôli. Každý národ má svojho anjela ochrancu a okrem toho má svojho anjela ochrancu aj každý kresťan. Treba neustále pamätať na to, že čokoľvek by sme robili, verejne alebo tajne, robíme to v prítomnosti svojho anjela ochrancu. A v deň Strašného Súdu sa zíde celé ohromné množstvo svätých nebeských anjelov okolo Christovho trónu a pred nimi všetkými sa zjavia skutky, slová a myšlienky každého človeka. Nech sa nad nami Boh zmiluje modlitbami sv. archanjela Michala a ostatných nebeských netelesných síl. Amiň.

Vy nebeskí archanjeli,
v modlitbách sme ku vám smelí,
krídlami nás prikrývajte,
pod ochranou svojou majte.

Božou silou ozbrojení,
Božou slávou okrášlení,
vy plamenný meč nosíte,
zlých démonov vy kosíte.

Leťte chytro vy po vzduchu,
po vode však aj po suchu,
na oblakoch matérie,
kde sa boj za Boha bije.

Bez únavy, bez oddychu,
nepoznáte hrdosť, pýchu,
vznášate sa nad svetom,
nad starcom i nad dieťaťom.

Silné vojsko je za vami,
naplnené anjelmi
a to vaše vojsko sväté,
do poslušnosti je zaodeté.

Vojvodcovia mocní neba,
poveďte nás, kde je treba,
až ku trónu Stvoriteľa,
nášho Christa Spasiteľa.

ÚVAHA

Že sú anjeli Boží v neustálom vzťahu s týmto svetom, o tom svedčí Sväté Písmo jasne a nezvrátiteľne. Zo Svätého Písma a Svätej Tradície sa Pravoslávna Cirkev dozvedela mená siedmich vojvodcov anjelských mocností, a to: Michal, Gabriel, Rafael, Uriel, Salatiel, Jehudiel, Varachiel (pritom niektorí spomínajú aj ôsmeho, Jeremiela). Michal v hebrejskom jazyku znamená „Kto je ako Boh?“ alebo ,,Kto je rovný Bohu?“ Svätý Michal sa zobrazuje ešte od prvých kresťanských čias ako vojvodca, ktorý v pravej ruke drží kopiju, ňou prebodáva Lucifera, satana a v ľavej ruke má zelenú palmovú ratolesť. Na hornom konci kopije má plátenú stuhu s červeným krížom. Archanjel Michal sa považuje najmä za ochrancu Pravoslávnej viery a za bojovníka proti rôznym herézam viery. Svätý Gabriel znamená ,,Boží muž“ alebo ,,Božia sila“. On prináša blahú zvesť Božích tajomstiev, hlavne tajomstvo Božieho vtelenia a všetkých ostatných tajomstiev, ktoré s tým súvisia. Zobrazuje sa takto: v pravej ruke drží lampáš so zapálenou sviecou a v ľavej zrkadlo z jaspisu (zeleného kameňa). Zrkadlo znamená premúdrosť Božiu ako schované tajomstvo. Svätý Rafael znamená ,,Božie uzdravenie“ alebo ,,Boh uzdravovateľ“ (Tob 3, 17; 12, 15). Zobrazuje sa takto: pravou rukou vedie Tobiáša, ktorý nesie rybu ulovenú v Tigrise a v ľavej ruke drží lekársky alabaster. Svätý Uriel – ,,Oheň“ alebo ,,Božie svetlo“ (3Ezd 3, 1; 5, 20). Zobrazuje sa takto: v pravej ruke drží meč proti Peržanom a v ľavej ohnivý plameň. Svätý Salatiel znamená ,,Modlitebník Boží“ (3Ezd 5, 16). Zobrazuje sa so sklonenou tvárou a sklopenými očami, ruky držiac na prsiach ako pri modlitbe. Svätý Jehudiel – ,,Sláviaci Boha“. Zobrazuje sa takto: v pravej ruke drží zlatý veniec a v ľavej trojitý bič. Svätý Varachiel – ,,Božie blahoslovenie“ (požehnanie). Zobrazuje sa takto: na hrudi nesie biele ruže. Jeremiel – ,,Povýšenie Božie“ (3Ezd 4, 36). Uctieva sa ako núkajúci a radca povznášajúcich myšlienok, ktoré človeka pozdvihujú k Bohu.

Sv. Nikolaj Velimirovič, z knihy Ochridský prológ