Propozície súťaží

PROPOZÍCIE
výtvarnej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl pravoslávneho vierovyznania

Úrad metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku vyhlasuje v šk. roku 2018/2019 výtvarnú súťaž pre žiakov základných a stredných škôl pravoslávneho vierovyznania na tému: “Kraslica”.

Úloha: vyzdobiť vyfúknuté vajíčko

Ciele súťaže:  

     *  oboznámiť sa so vznikom tradície zdobenia vajíčok

     *  rozvíjať tvorivosť a manuálne zručnosti detí, cvičiť trpezlivosť

     *  pripomenúť si evanjeliové príbehy, spojené s veľkopôstnym a paschálnym obdobím

     *  uvedomiť si, prečo je Pascha sviatok sviatkov

     *  motivovať k pôstu a podporiť k primeranej príprave na najväčší kresťanský sviatok

Kategórie: Súťaž je určená žiakom 1. – 9. ročníka ZŠ a žiakom 1. – 2. ročníka SŠ. Práce budú hodnotené pre každý ročník zvlášť.

Rozsah a technika: Jeden žiak môže poslať najviac tri kraslice, technika ľubovoľná.

Priebeh súťaže:

     1. Triedne a školské kolá: organizujú učitelia náboženskej výchovy. Najkrajšie práce odošlú na adresu: Úrad metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi, Odbor školstva, Bayerova 8, 080 01 Prešov  najneskôr do konca apríla 2019. Práce treba označiť: meno a priezvisko, adresa školy, ročník.

     2. Metropolitné kolo: organizuje Odbor školstva Úradu MRPC. Výtvarné práce ohodnotí odborná porota s udelením vecných cien do konca mája 2019.

Výtvarná súťaž je organizovaná s požehnaním Jeho Blaženosti Rastislava, arcibiskupa prešovského, metropolitu Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku.

PROPOZÍCIE výtvarnej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl pravoslávneho vierovyznania

Úrad metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku vyhlasuje v šk. roku 2018/2019 výtvarnú súťaž pre žiakov základných a stredných škôl pravoslávneho vierovyznania na tému: “Pravoslávny chrám”.

Úloha: vyrobiť 3D model (maketu) pravoslávneho chrámu

Ciele súťaže:  

    * oboznámiť sa s architektúrou pravoslávnych chrámov

    * rozvíjať tvorivosť a manuálne zručnosti detí

    * uvedomiť si, aké miesto má chrám v našom živote

* motivovať a podporiť  k pravidelnej návšteve chrámu

Kategórie: Súťaž je určená žiakom 1. – 9. ročníka ZŠ a žiakom 1. – 2. ročníka SŠ. Práce budú hodnotené pre každý ročník zvlášť.

Rozsah a technika: Jeden žiak môže poslať jednu prácu, technika ľubovoľná.

Priebeh súťaže:

      1. Triedne a školské kolá: organizujú učitelia náboženskej výchovy. Najkrajšie práce odošlú na adresu: Úrad metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi, Odbor školstva, Bayerova 8, 080 01 Prešov  najneskôr do konca mája 2019. Práce treba označiť: meno a priezvisko, adresa školy, ročník.

      2. Metropolitné kolo: organizuje Odbor školstva Úradu MRPC. Výtvarné práce ohodnotí odborná porota s udelením vecných cien do konca júna 2019.

Výtvarná súťaž je organizovaná s požehnaním Jeho Blaženosti Rastislava, arcibiskupa prešovského, metropolitu Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku.

V Prešove 14. marca 2019                    


Mgr. Tatiana Kerekaničová, PhD.

tajomníčka Odboru pre školstvo a katechizáciu Úrad metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku