6./19. august 2020

Juliánsky kalendár

ПРЕОБРАЖЕНІЕ ​ГОСПОДНЕ​.
Утр. ев. Лк (45) 9, 28-36. 2Петр (65) 1, 10-19. Мф (70) 17, 1-9.

Novojuliánsky kalendár

Mč. Andreja Stratilata i druhich. Ikоny Bоžija Мatere Dоnskija.
2Kor (173) 3, 4-11. Mt (96) 23, 29-39.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Preobrazenie Hospodina, Boha a Spasiteľa nášho Isusa Christa. Hospodin Isus, v treťom roku svojho kázania na zemi, častejšie hovoril učeníkom o svojom blížiacom sa strádaní, ale taktiež aj o Svojej sláve po utrpení na kríži. Aby nastávajúce strádanie úplne neodradilo jeho učeníkov a aby od Neho neodpadli, On, Premúdry, im ešte pred strádaním chcel ukázať aspoň čiastočne Svoju Božskú slávu. Preto vezmúc so sebou Petra, Jakuba a Jána, vyšiel s nimi v noci na horu Tabor a tu sa pred nimi preobrazil. „Tvár Mu žiarila ako slnko a jeho rúcho zbelelo ako sneh.“ A zjavili sa pri ňom Mojžiš a Eliáš, veľkí starozákonní proroci. A keď to učeníci videli, zadivili sa. A Peter povedal: Hospodine, dobre je nám tu byť. Ak chceš, urobíme tu tri stánky, Tebe jeden, Mojžišovi jeden a Eliášovi jeden. Ale pokiaľ ešte Peter hovoril, vzdialili sa Mojžiš a Eliáš a hľa, žiarivý oblak zahalil Hospodina a učeníkov a z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie. Jeho počúvajte!“ A keď to učeníci počuli, padli tvárou na zem ako mŕtvi a zostali takto ležať v strachu pokiaľ k nim Hospodin nepristúpil a povedal: „Vstaňte a nebojte sa!“ (Mt 17). Prečo Hospodin zobral na Tabor iba troch učeníkov a nie všetkých? Lebo Judáš nebol hodný vidieť božiu slávu Učiteľovu, Ktorého on zradí a samotného ho Hospodin nechcel nechať pod horou, aby týmto potom zradca neospravedlňoval svoju zradu. Prečo sa preobrazil na hore a nie v doline? Aby nás naučil dvom cnostiam: trudoľubiu a bohomysliu. Lebo výstup na horu si vyžaduje námahu a výška predstavuje výšku našich myšlienok, t.j. bohomyslie. Prečo sa preobrazil v noci? Lebo noc je vhodnejšia na modlitbu a rozjímanie ako deň, lebo noc zakrýva svojou tmou celú pozemskú krásu a odkrýva krásu hviezdneho neba. Prečo sa zjavili Mojžiš a Eliáš? Aby sa vyvrátilo židovské poblúdenie, že Christos je jeden z prorokov, Eliáš, Jeremiáš alebo nejaký iný – preto sa zjavuje ako Kráľ nad prorokmi, a preto sa Mojžiš a Eliáš zjavujú ako Jeho sluhovia. Dovtedy Hospodin ukazoval mnohokrát učeníkom svoju božskú moc a na Tabore im ukázal svoju božskú prirodzenosť. Toto videnie Jeho Božstva a počutie nebeského svedectva o Ňom, ako o Synovi Božom, malo učeníkom poslúžiť v dňoch Hospodinovho utrpenia na posilnenie neochvejnej viery v Neho a v Jeho konečné víťazstvo.