23. marec/5. apríl 2020

Juliánsky kalendár

НЕДѢЛЯ 5-я ВЕЛИКАГО ПОСТА – ПР. МАРІИ ЕГИПЕТСКОЙ. Гласъ 1.

Прмч. Никона 199-ти учениковъ его. Мчц. Лидіи.

Утр. ев. 9 Ин (65) 20, 19-31.

Литургія св. Василія Великаго. Евр (321) 9, 11-14. Мк (47) 10, 32-45. Гал (208) 3, 23-29. Лк (33) 7, 36-50.

Novojuliánsky kalendár

5. NEDIĽA VELIKAHO POSTA – PREP. MARIJI JEGIPETSKOJ. Hlas 1.
Mč. Agatоpоda diakоna i Teоdula čteca. Prep. Teodory Solunskija.
Utr. Ev. 9 Jn (65) 20, 19-31. Liturgia sv. Vasilija Velikaho.
Jev (321) 9, 11-14. Mk (47) 10, 32-45. Gal (208) 3, 23-29. Lk (33) 7, 36-50.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Piata nedeľa

Poslal nám Boh do sŕdc Ducha svojho Syna, ktorý volá: „Abba, Otče“ (Gal 4, 6)

Počas tejto piatej nedele Veľkého pôstu ponúkneš svoje srdce Bohu. A keď sa tvoja duša upokojí, Boh ti pošle Ducha Svätého, aby prijal tvoje srdce. Aby sa usídlil do tvojho srdca a aby ho prevzal a obsadil.

Podľa čoho pocítiš, že skutočný Boží Duch vošiel do tvojho srdca? Je to ľahké a jednoduché, hovoria tí, čo v sebe nosia ducha. Podľa radosti a útechy, ktorá sa rozleje po celom tvojom bytí. Podľa pokoja a tichosti vo tvojom srdci. Podľa sily, moci a svetlosti v tebe. A hlavne podľa toho, že budeš môcť hovoriť Bohu inak ako: Otče!

Preto bude žehnať túto nedeľu Veľkého pôstu a budeš žehnať tým Božím svätcom, ktorí ustanovili pôst. A budeš vďačný matke Pravoslávnej cirkvi, že ťa naučila pôstu. Lebo uvidíš profit z pôstu a pôst bude ospravedlnený pred tvojím umom.

 

Svmuč. Nikon. Narodil sa v Neapole otcovi pohanovi a matke kresťanke. Bol rímskym dôstojníkom. Nebol pokrstený, aj keď ho matka tajne, bez vedomia otca, učila Christovej viere. Raz keď so svojou čatou išiel do boja matka mu poradila, aby sa prežehnal, keď bude mať problémy a privolá na pomoc Christa. A skutočne, keď bola v boji Nikonova čata obkľúčená a blízko konečnej porážky, Nikon sa prežehnal a v srdci zvolal k Christovi. V tom momente ho naplnila neobyčajná sila, vrhol sa na svojich nepriateľov, jedných pobil a druhých prinútil k úteku. Pri návrate domov si s údivom stále pokrikoval: „Veľký je Boh kresťanský!“ Keďže svoju matku potešil víťazstvom v boji za pomoci Christovho kríža, tajne odplával do Ázie, kde ho kizičský episkop Teodosij pokrstil. Po krste sa zatvoril do monastiera, kde sa oddal učeniu a podvihu. No pred svojou smrťou mal episkop Teodosij videnie, v ktorom mu bolo nariadené, aby za svojho nástupcu rukopoložil Nikona. Starec Teodosij teda Nikona hneď zavolal k sebe, rukopoložil ho za diakona, potom za presbytera a episkopa. Ale Božou prozreteľnosťou Nikon čoskoro prišiel do Neapola, kde našiel svoju matku ešte pri živote. Po jej smrti sa s deviatimi učeníkmi, bývalými priateľmi z armády, vzdialil na Sicíliu a tam zvestoval Evanjelium. V tom čase však bolo veľké prenasledovanie kresťanov. Knieža Kvintilián Nikona s priateľmi zajalo a podrobilo ich veľkým mukám. 190 Nikonových učeníkov a priateľov bolo sťatých. Nikona nechal mučiteľ priviazať koňom o chvosty, hádzal ho z vysokej skaly do priepasti, bil ho, rezal ho, ale všetky tieto mučenia Nikon prežil. Nakoniec ho sťali mečom a on sa presídlil k Hospodinovi. Jeho telo bolo nechané na poli, aby ho zožrali vtáky. Ale nejaký posadnutý pastier, ktorý sa potkol a padol na mŕtve telo Christovho mučeníka, sa hneď uzdravil. Ten to o Nikonovom tele rozhlásil, takže kresťania prišli a s úctou ho pochovali. Sv. Nikon trpel v časoch vlády cisára Décia.