20. júl/2. august 2020

Juliánsky kalendár

НЕДѢЛЯ 8-я. Гласъ 7.

СВ. ПРОРОКА ИЛІИ.
Утр. ев. 8 Ин (64) 20, 11-18.

1Кор (124) 1, 10-18. Мф (58) 14, 14-22.
Иак (57) 5, 10-20. Лк (14) 4, 2-30.

Novojuliánsky kalendár

8. NEDIĽA PO PJATIDESJATNICI. Hlas 7.

Prenesenije moščej pervomč. i archidiakona Stefana. Blaž. Vasilija, Christa radi jurodivaho, Моskоvskaho čudоtvоrca.

Utr. Ev. 8 Jn (64) 20, 11-18. 1Коr (124) 1, 10-18. Мt (58) 14, 14-22.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. prorok Eliáš. Bohovidec, divotvorca, horlivec za Božiu vieru sv. Eliáš pochádzal z Áronovho pokolenia z mesta Tesvita, kvôli čomu aj bol nazvaný Tesviťanin. Keď sa Eliáš narodil, jeho otec Savach videl Božích anjelov okolo dieťaťa, ako dieťa zavíjajú do ohňa a dávajú mu jesť plameň. To bolo predzvesťou Eliášovho plamenného charakteru a jemu Bohom danej ohnivej moci. Celú svoju mladosť strávil v rozjímaní o Bohu a modlitbe, často sa uťahujúc do púšte, aby v tichosti rozmýšľal a modlil sa. V tom čase bolo židovské kráľovstvo rozdelené na dve nerovnaké časti: Judské kráľovstvo pozostávalo len z dvoch kmeňov, Júdovho a Benjamínovho, s hlavným mestom v Jeruzaleme; a Izraelské kráľovstvo pozostávalo z ostatných 10 kmeňov so sídlom v Samárii. Prvému kráľovstvu vládli potomkovia Šalamúna a druhému potomkovia Jeroboáma, Šalamúnovho sluhu. Najväčší spor mal prorok Eliáš s izraelským kráľom Achabom a jeho zlou manželkou Jezabel. Tí sa totiž klaňali modlám a odvracali ľud od služby jedinému živému Bohu. Okrem toho ešte aj Jezabel, ako Sýrčanka, nahovorila svojho muža, aby postavil chrám sýrskemu bohovi Baálovi a určili mnohých kňazov na službu tomuto lživému bohu. Veľkými zázrakmi Eliáš preukázal Božiu moc a vládu: zatvoril nebo, takže nepršalo tri roky a šesť mesiacov; spustil z neba oheň a zapálil svojmu Bohu obeť, no Baálovi žreci to urobiť nedokázali; svojou modlitbou spustil dážď z neba; zázračne rozmnožil múku a olej v dome vdovy v Sarepte a vzkriesil jej mŕtveho syna; predpovedal Achabovi, že budú psy lízať jeho krv a Jezabel, že ju psy zožerú, čo sa aj udialo; a učinil ešte mnohé ďalšie zázraky a predpovedal udalosti. Na Chorébe sa rozprával s Bohom a počul Boží hlas v tichom svetlom vánku. Pred smrťou zobral Elizea a určil ho za svojho nasledovníka v prorockom povolaní; svojim plášťom rozdelil vodu v Jordáne a nakoniec bol vzatý na nebo v ohnivom koči s ohnivými koňmi. Na Tábore sa spolu s Mojžišom zjavil Hospodinovi nášmu Isusovi Christovi. Pred koncom sveta sa Eliáš znova zjaví, aby porazil Antichristovu moc (Zj 11).