2./15. marec 2020

Juliánsky kalendár

НЕДѢЛЯ 2-я ВЕЛИКАГО ПОСТА – СВ. ГРИГОРІЯ ПАЛАМЫ. Гласъ 6.

Свмч. Ѳеодота, еп. Киринейскaго. Пр. Агаѳона Египетскаго. Св. Арсенія, еп. Тверскаго.

Утр. ев. 6 Лк (114) 24, 36-53. Литургія св. Василія Великаго. Евр (304) 1, 10 – 2, 3. Мк (7) 2, 1-12. Евр (318) 7, 26 – 8,2. Ин (36) 10, 9-16.

Novojuliánsky kalendár

2. NEDIĽA VELIKAHO POSTA – SV. GRIGORIJA PALAMY. Hlas 6.
Mč. Agapija i iže s nim.

Utr. Ev. 6 Lk (114) 24, 36-53.
Liturgia sv. Vasilija Velikaho. Jev (304) 1, 10 – 2, 3. Mk (7) 2, 1-12.
Jev (318) 7, 26 – 8, 2. Jn (36) 10, 9-16.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Druhá nedeľa

– Pri plnej ostražitosti si stráž srdce, lebo z neho vychádza život (Pr 4, 23)

Keď si v sebe v prvú nedeľu Veľkého pôstu utvrdil poznanie, že tvoje srdce patrí tvojmu Bohu a Otcovi a rázne si sa rozhodol, že Mu ho dáš, tak sa v tejto druhej nedeli nauč brániť svoje srdce. Nauč sa chrabrému boju za nepoškvrnenosť a čistotu svojho srdca, aby si ho mohol ponúknuť ako protidar Tomu, kto ti ho daroval.

Osvetli svoje srdce vierou, posilni ho nádejou, zahrej ho láskou, pookiadzaj ho modlitbou, umy ho slzami, nakŕm ho Christovou krvou a drž ho pozdvihnuté k nebu ako zapálenú lampadu. Iba tak sa pokojne dočkáš prechodu z tohto pozemského sveta do sveta nebeského, bez hriešnych úškľabkov a hryzenia svedomia. Preto si v túto druhú nedeľu Veľkého pôstu často opakuj otcovu radu: Pri plnej ostražitosti si stráž srdce, lebo z neho vychádza život.

Svmuč. Teodot, ep. kirinejský, žil na ostrove Cyprus. Kvôli svojej múdrosti a bohabojnosti bol vybraný za episkopa a spravoval Božiu Cirkev s láskou a horlivosťou. Keď nastalo prenasledovanie kresťanov za čias zákerného cisára Licinia, bol tento Boží človek predvedený pred súd a vystavený mnohým mučeniam. Keď mu mučiteľ Savin radil, aby sa zriekol Christa a poklonil sa pohanským modlám, Teodot mu odpovedal: „Keby si ty poznal dobrotu môjho Boha, na ktorého sa ja nádejam, že ma kvôli týmto dočasným mučeniam udôstojí večného života, aj ty by si za neho chcel trpieť takto ako ja.“ Klince mu vbíjali do tela a on sa modlil k Bohu s vďakou; mysliac si, že sa blíži jeho koniec, poučoval a radil kresťanom, ktorí boli okolo neho. Podľa Božej prozreteľnosti vyhlásil v tom čase cisár Konštantín slobodu kresťanom a nariadil, aby boli prepustení všetci súdení za Christa. Vtedy bol aj tento svätec prepustený a vrátil sa dotrápený mučením na svoje miesto v Kirineji a žil ešte dva roky. Potom zosnul v Hospodinovi, ktorému verne slúžil a za ktorého veľa pretrpel. Svoj pozemský život ukončil v roku 302 a presídlil sa do Hospodinových príbytkov.