16./29. október 2020

Juliánsky kalendár

Мч. Лонгина сотника, иже при Крестѣ Господни.
Кол (252) 1, 24-29. Лк (41) 9, 7-11.

Novojuliánsky kalendár

Prmčc. Anastasii Rimľanyni. Prep. Avramija Zatvоrnika. Prep. Avramija Rоstоvskaho.

Kol (252) 1, 24-29. Lk (41) 9, 7-11.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. muč. Longin. Boží evanjelista Matúš, ktorý opisuje utrpenie Hospodina Isusa Christa, hovorí: „Avšak stotník a tí, čo s ním strážili Isusa, keď videli zemetrasenie a všetko, čo sa dialo, veľmi sa preľakli a hovorili: naozaj Syn Boží bol tento!“ (Мt 27, 54). Tým stotníkom bol tento blažený Longin, ktorý spolu s ďalšími svojimi dvomi vojakmi uveril v Syna Božieho Isusa. On bol veliteľom vojakov, ktorí boli prítomní pri Hospodinovom ukrižovaní na Golgote, on bol aj veliteľom stráže, ktorá strážila hrob. Keď sa židovskí starší dozvedeli o Christovom zmŕtvychvstaní, podplácali vojakov, aby rozchýrili lživé svedectvo, že Christos nevstal z mŕtvych, ale že Ho Jeho učeníci ukradli. Židia sa pokúšali podplatiť aj Longina, ale on sa podplatiť nedal. Tak Židia pristúpili k svojmu zaužívanému spôsobu, a síce: rozhodli sa Longina zabiť. Keď sa o tom Longin dozvedel, zhodil svoj vojenský opasok, dal sa apoštolmi pokrstiť spolu so svojimi dvomi sluhami, spolu s nimi tajne opustili Jeruzalem a presídlil sa do Kapadokie. Tam sa oddal pôstu a modlitbe a ako živý svedok Christovho zmŕtvychvstania obrátil svojim svedectvom mnohých pohanov na pravú vieru. Potom odišiel do dediny na majetok svojho otca. Ale židovská zloba ho ani tu nenechala na pokoji. Po klebetách Židov poslal Pilát vojakov, aby Longina sťali. Svätý Longin však duchom predvídal príchod svojich katov, vyšiel im oproti a zobral ich do svojho domu nepovediac im kto je. Dobre pohostení vojaci si ľahli spať a sv. Longin sa celú noc modlil, pripravujúc sa na smrť. Ráno odišiel a priviedol aj svojich dvoch priateľov, obliekol sa do bielych pohrebných šiat, poučil svojich domácich a ukázal im miesto na jednom kopčeku, kde ho majú pochovať. Potom sa odhalil vojakom a povedal im, že on je Longin, ktorého hľadajú. Vojaci sa dostali do rozpakov a zahanbili, nechceli Longina zabiť, ale on na nich naliehal, aby splnili rozkaz svojho predstaveného. A tak sťali Longina aj jeho dvoch priateľov. Longinovu hlavu vojaci odniesli Pilátovi, Pilát ju odovzdal Židom a tí ju zakopali na smetisku za mestom.