16./29. november 2020

Juliánsky kalendár

НЕДѢЛЯ 25-я. Гласъ 8.

Ап. и ев. Матѳея.
Утр. ев. 3 Мк (71) 16, 9-20. Еф (224) 4, 1-6. Лк (53) 10, 25-37.

Novojuliánsky kalendár

25. NEDIĽA PO PJATIDESJATNICI. Hlas 8.

Mč. Paramona i Filumena. Prep. Akakija, iže v Ľistvici.

Utr. Ev. 3 Мk (71) 16, 9-20. Ef (224) 4, 1-6. Lk (53) 10, 25-37.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. apoštol a evanjelista Matúš. Matúš bol Alfeov syn, najprv bol mýtnikom (t.j. nájomník a vyberač daní) a ako takého ho videl Hospodin v Kafarnaume a zavolal naňho: poď za mnou. A on vstal a šiel za Ním (Мt 9, 9). Potom Matúš pripravil vo svojom dome hostinu. Pri tejto príležitosti Hospodin povedal niekoľko veľkých právd o Svojom príchode na zem. Po prijatí Sv. Ducha svätý Matúš zvestoval Evanjelium v Parte, Midii a Etiópii, krajine černochov. V Etiópii ustanovil za episkopa Platóna, svojho nasledovníka a sám sa utiahol do modlitebnej samoty na hore, kde sa mu zjavil Hospodin. Pokrstil manželku aj syna kniežaťa tej krajiny, kvôli čomu sa knieža veľmi nahnevalo a poslalo stráž, aby Matúša priviedli k nemu na súd. Vojaci odišli a vrátili sa ku kniežaťu hovoriac, že Matúšov hlas síce počuli, ale očami ho nijako nemohli vidieť. Vtedy knieža poslalo iných vojakov. Keď sa aj títo priblížili k apoštolovi, Matúša ožiarilo nebeské svetlo tak silno, že na neho vojaci nemohli ani hľadieť, ale naplnení strachom, zahodili zbrane a vrátili sa. Prišlo teda samotné knieža. Približujúc sa k Matúšovi vyšľahol z neho taký blesk, že knieža odrazu osleplo. Ale svätý apoštol bol milosrdného srdca: pomodlil sa k Bohu a knieža začalo vidieť – žiaľ, iba telesnými očami, ale nie duchovnými. Knieža dalo chytiť Matúša a podrobilo ho ťažkým mučeniam. Konkrétne: dva razy mu priamo na hrudi zapálili veľký oheň. Ale Hospodinova sila ho ochránila živého a nezraneného. Vtedy sa apoštol pomodlil k Bohu a oddal Mu svoju dušu. Knieža nariadilo, aby mučeníkovo telo uložili do olovenej truhly a hodili do mora. Svätec sa zjavil episkopovi Platónovi a povedal mu o svojom tele a truhle, kde sa nachádza. Episkop odišiel a vyniesol truhlu s Matúšovým telom. Keď knieža videlo tento nový zázrak, dalo sa pokrstiť a prijalo meno Matúš. Nato knieža zanechalo všetku svetskú márnosť, prijalo službu presbytera a bohumilo poslúžilo cirkvi. Keď Platón zomrel, zjavil sa tomuto Matúšovi apoštol Matúš a presvedčil ho, aby prijal episkopstvo. Ten to urobil a bol dobrým pastierom mnoho rokov, pokiaľ ho Hospodin nepovolal do Svojho nesmrteľného kráľovstva. Sv. apoštol Matúš napísal Evanjelium v hebrejskom jazyku, to bolo onedlho preložené do gréčtiny a v gréčtine sa dodnes zachovalo; to hebrejské sa stratilo. O tomto Evanjelistovi sa hovorí, že nikdy nejedol mäso a že sa živil len ovocím a zeleninou.