Prezentácia Ochridského prológu Slovákom v Srbsku

Slovenský preklad najvýznamnejšieho diela sv. Nikolaja Velimiroviča Ochridský prológ so životopismi svätých, básňami, úvahami, rozjímaniami a besedami na každý deň v roku uzrelo svetlo sveta po 90. rokoch od jeho prvého vydania v srbskom jazyku v novembri minulého roku. Tisíc kusový náklad sa pre veľký záujem slovenských čitateľov rozpredal v priebehu šiestich týždňov aj vďaka prezentáciám tejto knihy v niekoľkých slovenských mestách (Prešov, Komárno, Bratislava, Žilina, Košice, Snina). Dielo v slovenčine dostal aj srbský patriarcha Irinej, ktorý prijal autora slovenského prekladu prot. Petra Soroku 15. decembra 2018 na Srbskej patriarchii v Belehrade. Poďakoval autorovi za propagáciu tejto významnej srbskej knihy slovenským čitateľom a zaželal veriacim na Slovensku aj v Čechách veľa duchovnej inšpirácie pri jej čítaní.

Informácia o vydaní tohto srbského diela v slovenskom preklade sa dostala aj do srbských cirkevných a svetských médií, z ktorých sa o nej dozvedeli aj Slováci žijúci v Srbsku. Aj keď sú prevažne evanjelického náboženstva, prejavili záujem o prezentáciu knihy aj v ich komunite. Tak sa v nedeľu 17. februára 2019 v Slovenskom dome v Báčskej Palánke konala prezentácia knihy Ochridský prológ v slovenskom jazyku, ktorú zorganizovala Pravoslávna cirkevná obec v Báčskej Palánke, Slovenská evanjelická farnosť a. v. v Báčskej Palánke a miestny odbor Matice slovenskej. Na prezentácii sa zúčastnili prekladateľ diela prot. Peter Soroka a prekladateľ básní a odborný korektor prot. Peter Savčak, ktorí prišli do Srbska túto knihu predstaviť prevažne Slovákom evanjelického vierovyznania.

Na začiatku podujatia moderátorka prítomných privítala v slovenskom a srbskom jazyku a oslavnú pieseň v podobe tropára sv. vladykovi Nikolajovi zaspieval Zbor školy cirkevného spevu „Sv. Ján Damaský“ z Nového Sadu, pod vedením jeromonacha Jeroteja, spolubrata monastiera Kovilj. O osobe sv. vladyku Nikolaja Velimiroviča prítomným porozprával prot. Peter Savčak, ktorý vyjadril radosť, že o tomto veľkom Božom služobníkovi hovorí príslušníkom dvoch bratských národov: slovenského a srbského, ktoré v minulosti aj dodnes veľmi dobre vychádzali a vzájomne sa podporovali tak na Slovensku, ako aj v Srbsku.

Hlavný prekladateľ knihy prot. Peter Soroka v predstavení knihy hovoril o prekladateľskej práci, ktorá vôbec nebola jednoduchá a trvala viac ako 5 rokov. Otec Peter sa počas prekladania stretol s mnohými slovami, ktoré sa v modernom srbskom jazyku už dnes nepoužívajú a hlavne s turcizmami a bulharizmami. Pomoc pri preklade nachádzal na Srbskom veľvyslanectve v Bratislave.

Večer doplnilo čítanie z Ochridského prológu sviatku Sritenija (Stretnutia) Hospodinovho, ktorého bohoslužobné sviatkovania práve trvalo. Časti z knihy v slovenčine čítal jerodiakon Ermolaj, spolubrat monastiera Kovilj, ktorého materinským jazykom je slovenčina. Jeho prednes sprevádzal zbor Školy cirkevného spevu „Sv. Ján Damaský“ spevom  liturgických a duchovných piesní, ktoré napísal aj sv. vladyka Nikolaj.

V závere programu bola diskusia, počas ktorej prekladatelia odpovedali na mnohé otázky aj o živote pravoslávnych na Slovensku. Neoficiálny program pokračoval v priestoroch Pravoslávnej cirkevnej obce v Báčskej Palánke slávnostnou večerou v bratskej atmosfére a za spevu srbských aj slovenských národných piesní do neskorej noci.

Druhé, opravené vydanie tohto diela si môžete zadovážiť na Úrade Metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi v Prešove (Bayerova 8), v skriptárni Pravoslávnej bohosloveckej fakulty PU v Prešove (Masarykova 15), ale aj v internetovom obchode www.duchovne-knihy.sk.

 

Spracované podľa: www.tavor.rs

Foto: Miroslav Markovič