Preobrazenie Hospodinovo

Drahí bratia, milé sestry!

V týchto dňoch sme slávili jeden z Hospodských sviatkov: Preobraženie  Hospodinovo. Všetkým sú nám isto známe skutočnosti z Písma ako a kde sa to stalo. Ako hovorí sv. Gregor Palama, „Boh sa zjavuje na hore: Na jednej strane zostupuje zo svojich výšin a na druhej nás vyzdvihuje  z hlbín ponížení, takže Neobsiahnuteľný je skutočne obsiahnutý v smrteľnej podstate. A takýto jav je, samozrejme, oveľa vyšší ako myseľ, ktorú presahuje, pretože vzniká pôsobením moci Božského Ducha[1].  Ale nie o tom je tento článok. Otázka znie, prečo? Prečo sa vlastne Iisus Christos premenil na hore Tábor pred svojimi učeníkmi? Bolo to vari z nejakých pohnútok alebo  aby ukázal učeníkom, že On je ten pravý Boh? Nie, drahí moji. Celým naším životom nás sprevádza jedna vec. A tou je neustála zmena. To je tá skutočnosť, ktorá posúva človeka. Či už dopredu, alebo dozadu, závisí od činov, ktoré robí človek v súlade so svojou slobodnou vôľou. Iisus Christos nám pri svojom preobrazení ukazuje Božstvo (premenu z človeka na Boha). Svedčia o tom práve tí traja apoštoli. Budem ďalej citovať sv. Palamu: „ Keď sa Iisus Christos preobrazil na hore, neprijal nič nové a ani sa u neho bič nezmenilo k novému, čo by predtým nemal, ale ukázal svojim učeníkom iba to, čo už mal. Otvoril im tak oči a učinil ich zo slepcov vidiacimi.[2]“ Pri vtelení sa Boha do podoby  človeka (narodení Iisusa Christa) to bolo v tichu za noci v jaskyni.  Iisus Christos pri preobrazení na hore Tábor  nám ukazuje, že sa nesmieme báť premeny k lepšiemu. Ba že je aj vhodné smerovať svoj život v súlade so svojou slobodnou vôľou tak, aby sme išli po správnej ceste, ktorú nám náš Pán Iisus Christos vydláždil a ukázal. Ukazuje nám svoje Božstvo, ale zároveň nám ukazuje aj Boha v nás. Každý z nás má tu moc premeniť sa. Dostali sme slobodnú vôľu to učiniť. A dokonca aj smer nám bol ukázaný. Len ísť tou cestou.

Čo povedať na záver? Nebojme sa meniť sa. Veď to činíme celý svoj doterajší život. Učili sme sa rozprávať, chodiť, modliť sa a aj chodiť do chrámu. Je načase aby tieto „talenty“, ktoré nám boli dané sme rozmnožovali. „Preto očisťujme svoje duchovné oči od pozemských myšlienok a chráňme sa pred pominuteľnými a prechodnými slasťami a krásami, ktoré zatemňujú odev duše a vrhajú nás do temného pekelného ohňa. Nech sme od nich oslobodení skrze ožiarenie a poznanie nehmotného a večného Svetla, nášho Spasiteľa, ktorý sa preobrazil na hore Tábor[3]. Tak ako nám to ukázal náš Pán, sa my preobrazujme denne na Boží obraz a podobu svojimi skutkami. Vydávajme okolo seba plody lásky a kresťanského pravého života. Nech nám sú svedkami všetci okolo nás. Amiň.

Jerej Dušan Skonc

[1] http://afonit.info/biblioteka/afonskie-nastavleniya/preobrazhenie-gospodne-10-izrechenij-svt-grigoriya-palamy

[2] ibidem

[3] ibidem