Posviacka chrámu v Holíči

Aj keď sa niekedy pravoslávna Cirkev označuje ako východná a na Slovensku sa najviac veriacich hlási k pravoslávnej Cirkvi práve na jeho východe, v posledných desaťročiach rastie počet pravoslávnych veriacich i na strednom a západnom Slovensku. Keďže sv. bratia Cyril a Metod priniesli pravoslávnu kresťanskú vieru a byzantský liturgický obrad na Veľkú Moravu, ktorej centrum bolo na území dnešnej Moravy a západného Slovenska, možno povedať, že Pravoslávie na západnom Slovensku nie je čímsi novým, len sa tu po mnohých storočiach vracia.

Po celom západnom Slovensku sú roztrúsené komunity tzv. reoptantov z Ukrajiny, ktorí sa vrátili do vlasti po niekoľkých desaťročiach vysídlenia z východného Slovenska. Práve títo pred 24 rokmi prišli i do mesta Holíč na hranici Slovenska a Moravy. S veľkou láskou a obetavosťou za nimi dochádzali kňazi z východného Slovenska (napr. mitr. prot. Milan Gerka, archim. Vasilij Sadvarij a ďalší), ktorí im vysluhovali pravoslávne bohoslužby. Zbožnosť a záujem Holíčanov o duchovný život umožnil zriadenie cirkevnej obce. Jej prvým duchovným správcom sa stal prot. Mikuláš Rusič. Po ňom začal v Holíči pôsobiť jer. Jakub Jacečko. V časoch najťažších, keď si pravoslávni v Holíči hľadali miesto, kde by mohli vykonávať svoje bohoslužby, veľmi ústretovo sa k ním zachovala holíčska rímsko-katolícka farnosť sv. Martina, ktorá im umožnila po mnoho rokov užívať kaplnku sv. Floriána na miestnom cintoríne. V roku 2013 sa s Božou pomocou podarilo zadovážiť pri miestnom cintoríne pozemok, na ktorom po piatich rokoch usilovnej práce a vrúcnych modlitieb vyrástol nový pravoslávny chrám, zasvätený Počajevskej ikone Presvätej Bohorodičky a sv. apoštolom rovným Cyrilovi a Metodovi.

Posviacka tohto novopostaveného chrámu, ktorá sa uskutočnila v dňoch 28. – 29. apríla 2018, sa stala veľkou udalosťou nielen pre bratislavský arcidekanát (je to zatiaľ tretí pravoslávny chrám v tomto regióne), ale i pre dve východoslovenské mestá – Stropkov a Svidník, odkiaľ pochádza duchovný správca holíčskej cirkevnej obce jer. Jakub Jacečko a jeho mátuška Jana. Aj preto sa z východu krajiny v sobotu ráno vypravili do Holíča dva autobusy veriacich, ku ktorým sa zo západu z Českej republiky pripojil jeden autobus z Prahy.

Už v sobotu 28. apríla 2018 v poobedňajších hodinách sa v Holíči zišlo množstvo veriacich, aby sa zúčastnili na prenesení ostatkov svätých z cintorínskej kaplnky do nového chrámu. Prenesenie ostatkov vykonal Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav spolu s Jeho Vysokopreosvietenosťou arcibiskupom pražským a českých krajín Michalom, množstvom duchovných a veriacimi. Posviacka prestola nového chrámu sa začala počas sobotnej večerne. Spev veriacich viedli Anna Derevjaniková, mátuška Helena Kuzanová a mátuška Jana Jacečková. Nasledovala voskresná utreňa a po nej večera pre všetkých vytrvalcov.
V nedeľu 29. apríla 2018 ráno bola po privítaní metropolitu Rastislava pred novým chrámom symbolicky prestrihnutá páska. Urobil tak miestny duchovný správca jer. Jakub Jacečko, primátor mesta Holíč Zdenko Čambal a majiteľ firmy, ktorá zrealizovala stavbu, Ján Dovičák. Pred začiatkom sv. liturgie, ktorú spolu s metropolitom Rastislavom slúžil arcibiskup Michal, 26 duchovných a 2 diakoni, sa uskutočnilo pomazanie stien chrámu sv. myrom, pokropenie sv. vodou a okiadzanie, čím sa zavŕšil obrad posviacky, ktorý sa začal v sobotu večer. Niekoľko stoviek veriacich svojim spevom opäť vytvorilo nádhernú duchovnú atmosféru. Počas malého vchodu bol o. Jakub Jacečko vyznamenaný právom nosenia zlatého kríža a povýšený do hodnosti protojereja.

V kázni sa k prítomným prihovoril mitr. prot. Sergej Cuper, ktorý najprv vysvetlil, čo znamená hriech a aké desivé sú jeho prejavy, a potom sa zamyslel nad porazeným z nedeľného Evanjelia a tým, ako ho po uzdravení Spasiteľ upozornil, aby viac nehrešil. Potom poukázal na to, že nám ľudom boli pre očistenie a zbavenie sa od hriechu dané sv. chrámy a zdôraznil, ako veľmi ich my veriaci potrebujeme. Následne vyzdvihol zásluhy o. Jakuba pri stavbe chrámu a miestnym veriacim povedal: „Rovnako ako v 9. storočí cisár Michal poslal na Veľkú Moravu to najlepšie, čo vtedy mal – sv. bratov Cyrila a Metoda, tak sme vám aj my z východu v osobe otca Jakuba poslali na západ to najlepšie, čo sme mali.“ Na záver poďakoval Holíčanom za ich zbožnosť a vytrvalosť pri stavbe chrámu.

Po sv. liturgii sa k zhromaždeným prihovoril metropolita Rastislav, ktorý vyjadril radosť nad dobre vykonaným dielom, no pri tom upozornil, že posviackou chrámu sa nič nekončí, ale práve naopak – začína práca na spasení svojej duše. Osobitne udelil tri ďakovné hramoty: predstaviteľom rímsko-katolíckej farnosti sv. Martina v Holíči za prenájom kaplnky na vykonávanie pravoslávnych bohoslužieb, primátorovi mesta Holíč za pomoc a podporu pri stavbe nového chrámu a pravoslávnym veriacim v Holíči za realizáciu stavby chrámu. Okrem toho na základe prosby a odporúčania o. Jakuba Jacečka udelil ďalších 45 hramôt rôznym ďalším dobrodincom.
Vladyka Michal vyznamenal o. Jakuba Jacečka medailou Pražskej pravoslávnej eparchie a okrem neho sa k prítomným prihovoril i veľvyslanec Ruskej federácie v SR Alexej Leonidovič Fedotov a primátor mesta Holíč Zdenko Čambal. Ako povedal: „Pred 24 rokmi prišli do nášho mesta presídlenci z Ukrajiny, ktorí u nás našli svoj nový domov. Priniesli si so sebou i svoju vieru a my sme si uvedomili, že vyznávajú a uznávajú rovnakých svätých ako my. Sme radi, že v našom meste stojí nový pravoslávny chrám, zasvätený práve sv. Cyrilovi a Metodovi, ktorí v týchto končinách hlásali kresťanskú vieru.“

Ako poslední vystúpili miestni holičskí pravoslávni veriaci, ktorí sa poďakovali o. Jakubovi Jacečkovi za veľkú obetavosť, ktorú pri výstavbe holíčskeho chrámu prejavil: „Otec Jakub bol úspešný lekár, ale aby sa mohol naplno venovať svojim kňazským povinnostiam, vzdal sa lekárskej praxe a v priebehu piatich rokov sa venoval výhradne výstavbe chrámu,“ dosvedčil jeden z holičských veriacich a zároveň spolužiak otca Jakuba z Lekárskej fakulty MUDr. Alexander Zakuťanský. Veriaci sa o. Jakubovi a mátuške Jane poďakovali recitovaným slovom i piesňou o Presvätej Bohorodičke.

Na záver sa všetkým poďakoval o. Jakub Jacečko, ktorý takisto pozdravil vzácnych hostí, akými boli predstavitelia veľvyslanectiev Ruska, Ukrajiny, Bieloruska, Srbska, Bulharska a Grécka, poslanec Národnej rady SR Peter Marček, sudca Najvyššieho súdu SR JUDr. Štefan Harabin a ďalší. Posviacka chrámu bola zakončená pomazaním veriacich sv. olejom, po ktorom nasledoval slávnostný obed pre pozvaných hostí v holíčskom zámku a občerstvenie bolo pripravené v areáli chrámu i pre všetkých ostatných. Popoludní sa všetci účastníci slávnostnej posviacky nového chrámu v Holíči rozišli do svojich domovov v duchovnej radosti.