Posviacka chrámu v Bardejovských Kúpeľoch

Bardejovské kúpele skrášľuje nový pravoslávny chrám, zasvätený sv. veľkomučeníkovi Panteleimonovi. V nedeľu 26. mája 2019 ho posvätil Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav za asistencie Jeho Vysokopreosvietenosti arcibiskupa pražského a českých krajín Michala a Jeho Vysokopreosvietenosti arcibiskupa przemyślsko-gorlického Paisija. Sv. liturgiu spoločne s nimi odslúžilo viacero duchovných za účasti veriacich z blízkeho a širokého okolia. Boli prítomní i zástupcovia miestnej samosprávy a Bardejovských kúpeľov a.s.
Počas malého vchodu metropolita Rastislav pri príležitosti posvätenia nového chrámu udelil okresnému arcidekanovi mitr. prot. Jánovi Lakatovi právo nosenia druhého kríža a duchovnému správcovi cirkevnej obce prot. Nikolajovi Lakatovi právo nosenia kríža s ozdobami.
Kázňou sa k veriacim prihovoril vladyka Paisij, ktorý poukázal na evanjeliové stretnutie Samaritánky s Christom. „Prišli sme tu dnes ako Samaritánka k prameňu – k Bohu. Prišla k Prameňu živej vody, ako sme o tom počuli vo sv. Evanjeliu. Keď prišla Samaritánka k studni, aby si načerpala vodu, stretáva Christa – Prameň živej vody, Ktorú ju – hriešnicu – žiada, aby sa Mu dala napiť. Zmätená nevedela, ako sa zachovať – podobne i my dnes na tomto svätom mieste. Kto by bol pred pár rokmi povedal, že tu bude prameň živej vody? Chrám je totiž prameňom živej vody. K tomuto prameňu prichádzame tak ako Samaritánka. Zhovárame sa tu s Bohom tak ako kedysi ona o vzkriesení a večnom živote, ale aj o našom živote na zemi. Život na zemi – to je viera, nádej a láska. Sú v ňom momenty, kedy prichádzajú i plač a slzy, ale všetko pokrýva Premúdrosť Božia,” povedal v kázni vladyka Paisij.
Duchovnú atmosféru modlitebného zhromaždenia svojim spevom dotváral spevácky zbor Katedrálneho chrámu sv. kniežaťa Alexandra Nevského pod vedením Mgr. Tatiany Švajkovej, PhD., ktorý si v tomto roku pripomína 10. výročie svojho založenia.
„Posvätenie nového chrámu je pre Cirkev vždy veľkou a nezabudnuteľnou udalosťou, pretože ľudia spoločnými silami postavili nový Boží dom. Pred narodením Iisusa Christa mali Židia iba jeden Chrám v Jeruzaleme a ako sa píše vo sv. Písme, v oblaku v ňom prebýval samotný Boh. Jedine tam mohli prinášať obete a iba tam sa mu mohli klaňať. Nie je náhoda, že v sedemdesiatych rokoch nášho letopočtu, počas židovského povstania proti Rimanom bol spomínaný Chrám zbúraný a dodnes nebol obnovený. Hospodin Boh už neprebýval v židovskom chráme, ale namiesto toho je prítomný v našich srdciach. Pri každom premenení chleba a vína na prečisté a najsvätejšie Telo a Krv samotného Spasiteľa a pri každej sv. Eucharistii sa zjednocujeme so samotným Bohom. Cez sv. Písmo nám Christos hovorí: „Kto je moje telo a pije moju krv, prebýva vo mne a ja v ňom” (Jn 6, 56). Hospodin Boh je taktiež prítomný v chráme, v ktorom prijímame prečisté Telo a drahocennú Krv Christa. Drahí bratia a sestry, drahý otec Nikolaj, nech je tento nový svätostánok Božím svetlom na vašej ceste k spáse a pokojným prístavom v rozbúrenom mori tohto pozemského života,” povedal vo svojom príhovore vladyka Michal.
Metropolita Rastislav vo svojom záverečnom príhovore skonštatoval, že prvá sv. liturgia, odslúžená na novoposvätenom prestole v novopostavenom chráme, je tým najkrajším a najlepším poďakovaním sa Bohu za zavŕšené dielo. „Po Ňom by som sa chcel poďakovať vám, drahí vladykovia, za česť, ktorú ste nám svojou dnešnou prítomnosťou preukázali, i za radosť, ktorú ste nám svojou účasťou na slávnostnej posviacke nového chrámu v Bardejovských Kúpeľoch priniesli,” povedal vladyka Rastislav. So slovami poďakovania sa metropolita Rastislav obrátil i k miestnemu duchovnému správcovi prot. Nikolajovi Lakatovi a okresnému arcidekanovi mitr. prot. Jánovi Lakatovi. Vyzdvihol a ocenil ich úsilie a námahu pri výstavbe nového chrámu.
„Nech sa tento chrám stane pre Bardejovské kúpele novým prameňom – nie materiálnym, hmotným, ale duchovným prameňom popri všetkých ostatných chrámoch, ktoré sa tu nachádzajú. Verím, že ľudia, ktorí prichádzajú do Bardejovských kúpeľov za telesným zdravím, tu budú nachádzať aj duchovné uzdravenie,” dodal vladyka a na požiadanie duchovného správcu cirkevnej obce dobrodincom, ktorí sa pričinili o výstavbu chrámu, venoval ďakovné hramoty.
Novoposvätenému chrámu metropolita Rastislav venoval ikonu s čiastočkou ostatkov sv. veľ-komučeníka Panteleimona, ktorá bude v tomto chráme uložená a vystavená k verejnej úcte.
Miestny duchovný správca prot. Nikolaj Lakata pozdravil vzácnych hostí – predstaviteľov mesta Bardejov, vedenia Bardejovských Kúpeľov, sponzorov, dobrodincov i všetkých prítomných. Ako zdôraznil vo svojom príhovore – v tohtoročnú poslednú májovú nedeľu bol posvätený prvý pravoslávny chrám v kúpeľnom meste na Slovensku.
„Nový chrám v tejto oáze zdravia a oddychu skrášľuje nielen nás kresťanov, ale i celé kúpele, preto si ho mnohí i fotografujú. Chrámy slúžia na to, aby sme prinášali plody duchovného života, aby z nás vytesňovali zlo a nepravdu. Ako hovoria sv. otcovia, chrám je pre kresťana „ako rozprestreté objatie Božej lásky, otvorené dvere k Božiemu milosrdenstvu, a ten, ktorý doňho vchádza, sa stáva Božím synom podľa blahodate,” povedal o. Nikolaj a následne priblížil históriu výstavby chrámu. V závere svojho príhovoru odovzdal prítomným vladykom spomienkové dary.
Po skončení sv. liturgie sa konalo pomazanie veriacich požehnaným olejom.

V sobotu 25.5. a nedeľu 26.5.2019 sa v Bardejovských Kúpeľoch konalo slávnostné posvätenie nového pravoslávneho chrámu sv. veľkomučeníka a liečiteľa Pantelejmona.

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

Foto: Jozef Mačejovský, Zdroj: www.facebook.com

Viac fotografií zo zdroja: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove nájdete tu: