Jeho Vysokopreosvietenosť Juraj, 
arcibiskup michalovsko-košický,
predseda Eparchiálnej rady

adresa: Duklianska 16, 071 01 Michalovce
tel.:  056 642 41 56, fax: 056 643 15 00
email: arcibiskup_juraj@orthodox.sk
mobil: 0918 676 450
web: www.mkpe.sk

 

 

 

 

Životopis

Michalovsko-košický arcibiskup Juraj Stránský sa narodil dňa 19. októbra 1979 v meste Jeseník v Českej republike. V r. 1999 ukončil anglickú sekciu špecializovaného Jazykovedného gymnázia v Olomouci – Hejčíne. V rokoch 1993 a 1994 absolvoval úplné seminárne vzdelanie na Eparchiálnom duchovnom učilišti sv. Gorazda v Olomouci.  V júni 2007 úspešne ukončil magisterské štúdium na Ukrajinskej bohosloveckej akadémii /fakulte/ sv. Cyrila a Metoda v
Užhorode, kde úspešne obhájil magisterskú diplomovú prácu na tému: “Problematika tzv. novomučeníctva v gréckom kultúrnom okruhu počas obdobia tureckej hegemónie vo východnom stredomorí”. Vladyka Juraj je aj absolventom odborov anglistika-amerikanistika a turkológia na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, kde obhájil magisterskú prácu na literárno-historickú tému “Demetra Vaka Brown ako predstaviteľka amerického
orientalizmu v literatúre”.
Po dlhodobej službe čteca a neskôr i posväteného hypodiakona obdržal 14. marca 2004 z rúk olomoucko-brnenského biskupa Simeona svätenie na diakona. Prvý mníšsky postrih do riasy prijal v Hesychastériu sv. Cyrila a Metoda v Solúne /Tesalonikách/ a následne bol so súhlasom biskupa Simeona vysvätený 2. januára 2005 solúnskym metropolitom Anthimosom na kňaza. Na základe žiadosti predstaveného monastiera a protosynkela /generálneho
vikára/ solúnskej metropolie archimandritu Jannisa Tassiasa (dnes langadský metropolita Gréckej pravoslávnej cirkvi) mu metropolita Anthimos udelil titul archimandritu. Mníšsky postrih do mantie obdržal 18. apríľa 2007 za prítomnosti metropolitu Kryštofa z rúk metropolitu Morfu Neofyta v staroslávnom monastieri Kykkos na Cypre.
Diakonskú službu vladyka Juraj vykonával v Pravoslávnej cirkevnej obci Prostějov na Morave a kňazskú prevažne v chráme sv. Nikolaja v Prahe – Bubenči, kde dlhodobo zastupoval duchovného správcu počas jeho práceneschopnosti. Pravidelne tiež slúžil vo Vilémovskom monastieri a v miestnej cirkevnej obci, kde bol od r. 2007 ustanovený za druhého duchovného. Počas svojho štúdia v zahraničí budúci vladyka dlhodobo slúžil v Solúne a Konštantínopole. Od 15. júla 2007 bol prijatý do zväzku michalovskej pravoslávnej eparchie a bol ustanovený za správcu biskupskej kaplnky na ÚMPE v Michalovciach. 1. septembra 2007 si ho eparchiálne zhromaždenie michalovskej eparchie zvolilo za svojho nového biskupa. Vladyka Juraj obdržal biskupské svätenie v michalovskej katedrále dňa  30. septembra 2007 z rúk Jeho Blaženosti arcibiskupa pražského, metropolitu českých krajín a Slovenska Kryštofa, Jeho Vysokopreosvietenosti metropolitu Servií a Kozani Pavla (Konštantinopolský patriarchát), Jeho Vysokopreosvietenosti metropolitu tamasoského a orinského Izajáša (Cyperská cirkev), Jeho Vysokopreosvietenosti arcibiskupa prešovského a Slovenska Jána, Jeho Vysokopreosvietenosti arcibiskupa olomoucko-brnenského Simeona, Jeho Preosvietenosti biskupa tambovského a mičurinského Feodosija (Moskovský patriarchát) a Jeho Preosvietenosti biskupa mukačevského a užhorodského Agapita (Ukrajinská pravoslávna cirkev MP).

Na základe rozhodnutia Eparchiálnej rady Michalovskej pravoslávnej eparchie v Michalovciach zo dňa 19. februára 2009 o zmene názvu eparchie sa vladyka Juraj stal prvým michalovsko-košickým biskupom. 21. februára 2009 bol povýšený na arcibiskupa. Vladyka Juraj Stránsky v r. 1997 – 1998 vykonával funkciu prezidenta Besedy pravoslávnej
mládeže v Českých krajinách, v r. 2002 – 2003 bol tajomníkom pre ekumenické vzťahy olomoucko-brnenskej eparchie. V súčasnosti je reprezentantom našej miestnej cirkvi v Medzinárodnej zmiešanej komisii pre teologický dialóg s rímskokatolíckou cirkvou. Ešte ako kňaz sa vladyka Juraj sa zúčastnil aj niekoľkých oficiálnych ciest vladyku Kryštofa k predstaviteľom bratských pravoslávnych cirkví, zastupoval našu Cirkev a českú pravoslávnu mládež na mnohých domácich i medzinárodných stretnutiach a sympóziách. Má bohaté skúsenosti s organizovaním pútnických ciest po Českej republike i po zahraničí. Pravidelne prispieva do cirkevnej tlače i do iných periodík, prekladá teologické a iné odborné texty z anglického jazyka, ktorým spolu s gréckym, ruským a tureckým jazykom plynule rozpráva. Je tiež aj členom niekoľkých vedeckých a kultúrno-spoločenských asociácií.