Posvätenie chrámu po rekonštrukcii a chirotónia na kňaza v Ladomírovej

V Nedeľu sv. Otcov Prvého všeobecného snemu 20. mája 2018 Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav posvätil chrám sv. archanjela Michala v Ladomirovej po kompletnej rekonštrukcii. V predvečer posviacky v sobotu popoludní vykonal obrad posvätenia nového prestola. Slávnostné dvojdnie bolo umocnené tým, že pri novoposvätenom prestole v nedeľu z rúk vladyku Rastislava prijal sv. tajinu kňazstva diakon Daniel Omaska.
Obrad posvätenia prestola sa začal sprievodom, pri ktorom vladyka spolu s duchovnými a veriacimi tri razy obišiel chrám s ostatkami sv. prepodobnomučeníkov, zabitých v palestínskej Lávre sv. Sávu Saracénmi (r. 614). Po vstupe do chrámu boli sv. ostatky uložené do nového prestola. Prestol bol následne omytý vodou, vínom a rodostagmou, pomazaný sv. myrom, oblečený, obviazaný a ozdobený rizou – darom archim. Timoteja a bratov z monastiera sv. Jána Ruského v Pefkochori v severnom Grécku.
Slávnostná posviacka chrámu bola dokončená v nedeľu ráno okiadzaním, pokropením sv. vodou a pomazaním stien chrámu sv. myrom. Následne viacerí duchovní z blízkeho i širšieho okolia spolu s vladykom Rastislavom odslúžili sv. liturgiu.
Ako povedal v kázni prot. Andrej Nikulin, Cirkev si nie náhodou medzi sviatkami Voznesénija Hospódňa a Sošéstvija Sv. Ducha pripomína pamiatku sv. Otcov Prvého všeobecného snemu.
„Samotný odkaz nielen Prvého, ale i všetkých ostatných všeobecných snemov nás v istom zmysle slova pripravuje na to, aby sme správne prijali a pochopili, čo znamená vlastne Cirkev, aký je jej pôvod a poslanie. Keď sa pozrieme na Symbol viery, o Cirkvi sa tam hovorí, že je svätá, soborná a apoštolská. Nevyznávame len, že Cirkev je založená na apoštoloch, ale že jej základom je i sobornosť. Sedem všeobecných snemov, ktoré Cirkev má, tento význam veľmi pekne vysvetľuje. Snemy bojovali za čistotu a pravdu viery. Pravda bola vyjadrená pomocou dogiem. Dogmy prijímame ako duchovné pravdy o Bohu. Boh je Sv. Trojica – Otec, Syn a Svätý Duch. Dogmy o Christovi vnímame, že je to vtelený Syn Boží a tak ďalej. Pravdu potrebujeme preto, aby náš život smeroval k Bohu. Duchovná pravda je nevyhnutná na to, aby sme sa duchovne formovali a duchovne rástli. Pravda ako taká je výsledkom myslenia človeka. Človek, ktorý nemyslí správne, sa k správnemu výsledku nedopracuje. Preto jedným z odkazov Snemov je i naučiť nás správne myslieť,” povedal v kázni o. Andrej.
Poukázal tiež na to, v čom spočíva cirkevné, soborné myslenie. „Keď sa pozrieme na sv. Otcov Prvého všeobecného snemu, na tých, ktorí prispeli k víťazstvu viery formou dogiem, vidíme medzi nimi vzdelancov ako Atanáz Veľký, Alexander Alexandrijský a mnohí ďalší. Boli však medzi nimi i Otcovia, ktorí nemali teologické vzdelanie, no mali pevnú vieru a lásku k Bohu. Každý z nich prispel, čím mohol,” zdôraznil v kázni o. Andrej.
Obrad jerejskej chirotónie sa uskutočnil po Cherubínskej piesni a položení sv. Darov na oltár. Po posväcujúcej modlitbe, spojenej s vkladaním rúk, vladyka Rastislav spolu s prítomnými duchovnými a veriacim ľudom pri obliekaní novokňaza o. Daniela do jerejských rúch zvolali: „Áxios! Je hoden!”
Vladyka Rastislav sa v závere sv. liturgie prihovoril k novokňazovi o. Danielovi. „Otec Daniel, v tomto chráme, pri jeho prestole ste vyrastali, a dnes ste tu prijali kňazskú chirotóniu a kríž kňazskej služby. Chcem vám zaželať múdrosť od Boha, Jeho požehnanie, blahodať a pomoc v jerejskej službe. Sám viete, aké náročné a ťažké sú niekedy samotné začiatky. Čo bude ďalej, vie len Hospodin, ale bojím sa, že ľahšie ako teraz to nebude. Preto nech vám dá Boh silu, trpezlivosť a vytrvalosť vo všetkom dobrom, čo ste sa podujali vo svojom živote vykonať,” zaželal o. Danielovi vladyka a požiadal ho, aby v modlitbách vždy pamätal na svojich rodičov, príbuzných a známych, všetkých priateľov, ale aj nepriateľov.
Miestny duchovný správca prot. Pavol Kačmár priblížil rekonštrukciu chrámu a zo srdca poďakoval všetkým dobrodincom, ktorí pomohli s jeho realizáciou. Poďakoval sa tiež členom speváckeho zboru zo Sloviniek, ktorí spievali počas sv. liturgie.
Následne sa konalo pomazanie veriacich sv. olejom, po ktorom vladyka Rastislav posvätil pred chrámom nový Kríž, ktorého zhotovenie a inštaláciu finančne podporil Ing. Daniel Podhajecký s rodinou zo Stropkova.
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove