PASTIERSKY LIST PRI PRÍLEŽITOSTI SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021

Naše číslo 4/2021                                                                                                                                          Prešov, 1. február 2021

Drahí duchovní otcovia, bratia a sestry v Christovi,

     15. februára 2021 – v deň sviatku Srítenija Hospódňa – sa na Slovensku po desiatich rokoch opäť začne sčítanie obyvateľov, domov a bytov, ktoré by malo trvať šesť týždňov, t. j. do 31. marca tohto roku. Na prvý pohľad sa niekomu môže zdať, že sčítanie ľudu je výlučne svetskou záležitosťou, ktorá s Cirkvou a duchovným životom nemá nič spoločné, no nie je to celkom tak. Sčítanie nám kresťanom po niekoľkých rokoch znova pripomenie, že okrem svojej duchovnej identity a nebeskej vlasti – horného Jeruzalema – máme i pozemskú vlasť, voči ktorej si máme nielen uplatňovať svoje občianske práva, ale i plniť svoje občianske povinnosti – a sčítanie je jednou z nich. Ústava Slovenskej republiky sa vo svojej preambule odvoláva na kresťanské korene nášho národa a vyzýva na zachovanie cyrilo-metodského dedičstva. Pravoslávna Cirkev a pravoslávni kresťania na Slovensku sa vždy považovali za pokračovateľov a nositeľov tohto dedičstva par excellence.

     S ohľadom na udalosti posledných mesiacov, vystupovanie vládnych činiteľov, opatrenia prijímané v súvislosti s pandémiou a ich dopad na ekonomiku a životný štandard občanov, ako aj obmedzovanie možností praktizovania duchovného života – exponenciálne rastie občianska nespokojnosť, nedôvera a pochybovačnosť vo vzťahu k čelným osobnostiam slovenskej politickej scény i vysokým štátnym predstaviteľom. Je však viac ako isté, že nenávisť, strach a neistota či šírenie rôznych poplašných správ a konšpiračných teórii nám nijako nepomôže nájsť východisko z krízy, v ktorej sme sa ocitli. Práve v dnešnej dobe by sme mali viac ako kedykoľvek predtým pamätať na slová apoštola Pavla: «Dávajte každému, čo ste povinní: Komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť» (Rm 13, 7).

     Ako kresťania venujme pri nadchádzajúcom sčítaní náležitú pozornosť údaju o vierovyznaní. Práve on nám totiž prinesie odpoveď na otázku, či na Slovensku ešte žijú kresťania a sčítaniu ľudu – výsostne svetskej záležitosti – dodá duchovný rozmer. Akým spôsobom? Spraví z neho príležitosť vyznať svoju vieru. O tom, aké dôležité pre človeka je vyznať svoju vieru, hovorí Sám Spasiteľ: «Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyznám i ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach. Toho však, kto by ma zaprel pred ľuďmi, zapriem aj ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach» (Mt 10, 32-33). Mučeníci z prvých storočí kresťanských dejín platili za vyznanie Christa svojou krvou a životom. Nezapierali a nezriekali sa Ho ani pod hrozbou mučenia a potupnej smrti. V priebehu dejín nespočetné množstvo ľudí bolo prenasledovaných, mučených alebo zabíjaných za svoju vieru. No i v dobách nedávnych – z množstva krajín a konfliktov spomeňme aspoň boľševický teror v Rusku a vyvražďovanie kresťanov v Sýrii – sa verní nezriekali Christa, ale práve naopak, vyznávali až do samotného konca. Ak pokolenie kresťanov na Slovensku nebude schopné vyznať Christa a svoju kresťanskú vieru ani len takým spôsobom, ako je sčítanie ľudu, bojím sa, že sa na nás naplnia slová o soli, ktorá stratila chuť: «už nie je na nič súca, len ju vyhodiť von, aby ľudia po nej šliapali» (Mt 5, 13).

     Zo strany štátu prestávajú byť kresťanské spoločenstvá na Slovensku vnímané ako partner do dialógu. Akoby to boli záujmové kluby a bohoslužby voľnočasová aktivita. No nezastupiteľná úloha kresťanstva v slovenských dejinách i súčasnosti nesmie byť spochybnená. Ak má mať hlas kresťanov na Slovensku svoju vážnosť – a nie strácať sa ako povestný hlas volajúceho na púšti – musí byť podporený i údajmi zo sčítania. Preto účasťou na sčítaní a potvrdením svojej kresťanskej identity si splníme nielen svoju občiansku, ale predovšetkým morálnu podlžnosť a prejavíme zodpovedný prístup k zachovaniu cyrilo-metodského odkazu a duchovného dedičstva.

                                                                                                 † Rastislav

                                                                                  arcibiskup prešovský

                                                                   metropolita českých krajín a Slovenska