Oslavy Christovho Narodenia v katedrálnom chráme v Prešove

V Predvečer sviatku Christovho Narodenia v pondelok 6. januára 2020 odslúžil Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav v prešovskom Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského veľké povečerie s utreňou. Radostnú atmosféru blížiacich sa sviatkov v tomto roku znásobila skutočnosť, že na sviatočných bohoslužbách bola prítomná i ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková so sprievodom, ktorú pred začiatkom bohoslužby privítal predstavený Katedrálneho chrámu mitr. prot. Michal Švajko.
V utorok 7. januára 2020 odslúžil metropolita Rastislav spolu s duchovnými prešovského Ka-tedrálneho chrámu slávnostnú sv. liturgiu. Svoj tohtoročný sviatočný príhovor začal slovami:
„Často sa stáva, že my ľudia si nevážime to, čo máme. Takže i sviatok Christovho Narodenia pre nás môže byť len jedným zo sviatkov v priebehu roka. Dnes oslavujeme Vtelenie Božieho Slova – Narodenie Christa Spasiteľa. Aspoň v týchto dňoch by sme sa mali prestať sťažovať na všetko to, čo nás trápi a znepokojuje, a aspoň počas sviatkov by sme mali zabudnúť na pálčivé problémy sveta, ktoré čakajú len na nás, že ich vyriešime. Ani sám Christos sa nenarodil v časoch mieru a pokoja. Ale práve preto posolstvo lásky, ktoré sa vylialo na celý svet z betlehemskej jaskyne, vydláždilo nové cesty a pozvalo ľudí – najprv jednotlivcov, a potom celé národy – aby po nich začali chodiť. Je čas – pre naše vlastné dobro – odohnať od seba uponáhľanosť, stres, úzkosť, skleslosť, strach, zlosť či beznádej. Upokojme sa a nerušene si vychutnajme radosť, ktorú z neba na zem prináša Christovo Narodenie,” – vyzval prítomných v úvode homílie metropolita Rastislav.
Ako ďalej povedal, prvými klaňajúcimi sa pred Jeho jasľami boli Anjeli. Ako druhí prišli ku kolíske Christa pastieri. Ako tretí prišli k novonarodenému Christovi mágovia – pohanskí urodzení veľmoži, mudrci onej doby, vzdelaní, bohatí, mocní, ktorí mali nielen slávu tohto sveta, ale i lásku k pravde a živú túžbu po spáse. Na opačnej strane stál Herodes – neveriaci a bezbožný, preplnený vášňami, ktorý sa pokúša Christa zavraždiť. Mágovia sa mu vyhnú. Nedajú sa uniesť, nenechajú sa uloviť jeho lichotením.
„Svätý Gregor Teológ hovorí: „Mágovia nám ukazujú tým, že sa vrátili do svojej vlasti inou cestou, čosi dôležité. Našou vlasťou je Raj. Keď sme spoznali Christa, pôvodná cesta do Raja – tá, ktorou sme prišli, bola zatvorená. Po ochutnaní zakázaného ovocia sme totiž opustili našu vlasť cestou pýchy a neposlušnosti voči neviditeľnému svetu. Naspäť sa musíme vracať inou cestou – cestou sĺz a poslušnosti, pohŕdania svetskými vecami a zdržiavania telesných túžob.”
„A teraz sa vráťme do našej doby, ktorá si myslí, že je dobou pokroku a rozvoja. Do ktorej ka-tegórie klaňajúcich sa Christovi patríme my? K anjelom? Pastierom? Mágom? Alebo sme ako pa-novníci onej doby, ktorí zostali ľahostajní k zmenám sveta, ktoré so sebou prinieslo Christovo Narodenie?” – opýtal sa vladyka.
„Christos prišiel pre všetkých – bohatých i chudobných, vzdelaných i negramotných, slávnych i neurodzených. Len jedna kategória ľudí nikdy nenájde cestu k betlehemským jasliam: tí, ktorým sa zdá, že človek sa stal bohom a preto sa rozhodli, že odstránia Boha zo svojho života. Bohužiaľ, takto zmýšľajúci ľudia dnes svetu vládnu. Sebaistí, arogantní a nenapraviteľní. Ich neúspechy nenaštrbujú ich sebadôveru. Ani krvavé konflikty, ku ktorému privádzajú ich plány, ich nedokážu prinútiť, aby sa nad sebou zamysleli. O čo sa opiera ich neochvejné presvedčenie o správnosti všetkého, čo robia? Naša technická civilizácia prináša neustále nové a pôsobivé plody. Umelá inteligencia, virtuálna realita, zasahovanie do ľudskej DNA – to všetko sú výdobytky, ktoré spolu so svojou užitočnosťou prinášajú i falošné presvedčenie o takmer božskej všemohúcnosti človeka. Toto všetko našepkáva ušiam našej duše, že Boha už nepotrebujeme. Múdrosť čísel a strojov sa pokúša vytvoriť nový typ človeka, odtrhnutého od akéhokoľvek bádania a hľadania mimo svet zmyslov a rozumu. Ale práve dnes – v deň Christovho Narodenia – nadišiel čas obdivovať inú múdrosť – múdrosť oných zbožných mágov, ktorí upriamili pohľad ľudstva na betlehemskú hviezdu a Slnko spravodlivosti, ktoré nad ním vyšli za onej chladnej noci pred viac ako dvetisíc rokmi,” – skonštatoval vladyka.
„Nech sa tohtoročné sviatky Christovho Narodenia stanú pre nás začiatkom nového života v Christovi – života pravej radosti, zakorenenej v láske, ktorá vytryskla z Jeho jaslí. Betlehemská hviezda svieti neustále, dnes i po celý rok. Ktokoľvek chce, môže nájsť cestu – bezpečnú cestu, na konci ktorej ho vytrvalo čaká tak ako kedysi troch mágov z Perzie Otročá mládo, predvíčnyj Bóh!” – zaželal všetkým vladyka.
Po sv. liturgii sa uskutočnilo pomazanie veriacich požehnaným olejom.
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove
Foto: Antonín Žižka