Obrezanie Hospodinovo a sv. Vasilij Veľký (1./14. január)

Obrezanie Hospodina Boha a Spasiteľa nášho Isusa Christa. Na ôsmy deň od narodenia bolo Božské Dieťa prinesené do chrámu a obrezané v súlade so zákonom platným v Izraeli ešte od Abrahámových čias. Pri tejto príležitosti Mu dali meno Isus, ako to archanjel Gabriel zvestoval Presvätej Deve. Starozákonné obrezanie je predobrazom novozákonného krstu. Obrezanie dokazuje, že Christos na seba prijal telo ozajstné, ľudské a nie iba zdanlivé, ako to neskôr o Ňom učili heretici. Hospodin bol obrezaný aj preto, lebo chcel naplniť celý zákon, ktorý On sám dal ľuďom cez prorokov a praotcov. Naplniac tento predpis ho vo svojej Cirkvi zamenil svätým krstom: „Lebo ani na obriezke ani na neobriezke nezáleží, ale na novom stvorení,“ (Gal 6, 15) hovorí apoštol. (V cirkevnej bohoslužobnej praxi tento sviatok nemá ani predprazdenstvo ani poprazdenstvo.)

Sv. Vasilij Veľký, archiepiskop cézarejský. Narodil sa v čase panovania cisára Konštantína. Ešte ako nepokrstený študoval 15 rokov v Aténach filozofiu, rétoriku, astronómiu a všetky ostatné svetské vedy tej doby. Jeho školskými druhmi boli Grigorij Bohoslov a Julián, neskorší cisár odpadlík. V zrelom veku sa dal Vasilij pokrstiť v rieke Jordán spoločne so svojim bývalým učiteľom Evulom. Bol asi desať rokov episkopom v Cézarei Kapadóckej a svoj pozemský život ukončil ako 50-ročný. Bol to veľký bojovník za Pravoslávie, veľký lúč morálnej čistoty a horlivosti za vieru, veľký bohoslovecký um, veľký budovateľ a stĺp Božej Cirkvi – preto si Vasilij plne zaslúžil prívlastok Veľký. Cirkevná bohoslužba ho nazýva včelou Christovej Cirkvi, ktorá verným nosí med a heretikov bodá svojim žihadlom. Zachovali sa mnohé bohoslovecké, apologetické, podvižnícke a kanonické diela tohto cirkevného otca a rovnako aj liturgia, ktorá nesie jeho meno. Tá sa slúži desaťkrát do roka a to: 1. januára, v predvečer Christovho Narodenia, v predvečer Bohozjavenia; vo všetky nedele Veľkého pôstu okrem Kvetnej, na Veľký štvrtok a Veľkú sobotu. Vasilij pokojne zosnul 1. januára v roku 379 a prešiel do nebeského kráľovstva.