O. archimandrita Savva – spomienkové stretnutie v Ladomirovej – 24. marec 2019

     Vedeli ste, že na Slovensku máme malinký „Počajev“? Ladomirová. Pre mnohých veriacich vzácna dedinka, ktorá v sebe nesie z generácie na generáciu silné duchovné posolstvo… Duchovný zápas, sebaobetovanie, namáhavú prácu, vrúcne modlitby, silu bratstva prep. Jova Počajevského, veľkú osobnosť o. Savvu (Struve)

     V nedeľu popoludní – druhú nedeľu Veľkého pôstu, kedy modlitebné spomíname na sv. Gregora Palamu, zišli sa veriaci  v chráme sv. archanjela Michala v Ladomirovej znova na spomienkovom stretnutí, tentoraz 70 rokov od zosnutia o. archimandritu Savvu. Duchovný správca cirkevnej obce o. Pavol Kačmár  prítomných srdečne privítal a oboznámil s programom. Nasledovala večerná bohoslužba, po ktorej boli prezentované príspevky kázní o. Petra Savčáka z Varadky, o. Michala Begu z Medzilaboriec a o. Mariána Derca z Medvedieho. Po odznení príspevkov sa veriaci mali možnosť pokloniť kópii Počajevskej ikony Bohorodičky, sv. moščam z hlavy sv. Jána Krstiteľa, moščam sv. vlm. Panteleimona, prep. Jova Počajevského, sv. Nektária Eginského, čiastočke z Kríža Christovho a ďalším svätyniam. Napokon pri hrobe o. Savvu duchovní otcovia za účasti veriacich spoločne slúžili panychídu a posvätili kolivo. Bolo veľmi milé, že na tomto duchovnom stretnutí nechýbali ani deti, ktoré priniesli na hrob o. Savvu červené ruže. Po občerstvení pokračovala tradičná beseda na fare, kde o. Marián Derco predstavil fotografie z ladomirovského monastiera a z o. Savvu. Prítomným sa prihovoril i o. Štefan Pružinský zo Spišskej Novej Vsi spontánnymi príkladmi o živote mladých, ktorí sú pokračovaním našich životov.  

     Vďaka a sláva Hospodu Bohu za tak krásny a duchovne naplnený deň, za vzácne stretnutia, rozhovory, radosť, ďalej tým, ktorí sa „potrudili“ na jeho príprave a v neposlednom rade i všetkým ľuďom, ktorí prišli, aby si uctili pamiatku o. Savvu. Odovzdávajme tieto vzácne okamihy ďalším generáciám, na večnú „pamiatku v rod i rod“!    

-ek-