Narodenie Hospodina Isusa Christa 25.12./7.1.

Roždestvo (Narodenie) Hospodina Boha a Spasiteľa nášho Isusa Christa. „A keď nastala plnosť času, poslal Boh Syna svojho jednorodeného“ (Gal 4, 4), aby spasil ľudský rod. A tak sa naplnilo deväť mesiacov od blahej zvesti, ktorú oznámil Presvätej Deve archanjel Gabriel v Nazarete, hovoriac: „Raduj sa blahodatná… ajhľa, počneš a porodíš syna“(Lk 1, 18). V tom čase prišlo nariadenie od cisára Augusta, aby bol spísaný všetok ľud v Rímskej ríši. V súlade s týmto nariadením mal každý ísť do svojho mesta a tam sa zapísať. Preto spravodlivý Jozef prišiel s Presvätou Devou do Betlehema, mesta Dávidovho, lebo obaja boli z kráľovského Dávidovho pokolenia. Ale keďže sa do toho malého mestečka zišlo mnoho ľudí kvôli sčítaniu, Jozef a Mária nemohli nájsť nocľah ani v jednom dome, takže sa prichýlili v jednej ovčej jaskyni, kde pastieri zatvárali svoje ovce. V tejto jaskyni, v noci zo soboty na nedeľu 25. decembra, porodila Presvätá Deva Spasiteľa sveta, Hospodina Isusa Christa. A porodiac Ho bez bolesti, ako Ho aj počala bez hriechu od Ducha Svätého a nie od človeka, sama Ho zavinula do ľanových plienok, poklonila sa Mu ako Bohu a položila Ho do jasličiek. Potom prišiel spravodlivý Jozef, aj on sa Mu poklonil ako božskému plodu panenského lona. Vtedy prišli aj pastieri z poľa, nasmerovaní Božím anjelom a poklonili sa Mu ako Mesiášovi a Spasiteľovi. A pastieri počuli množstvo Božích anjelov, ktorí spievali: „Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj, medzi ľuďmi dobrá vôľa“ (Lk 2, 14). V tom čase prišli aj traja mudrci z východu, vedení zázračnou hviezdou, so svojimi darmi: zlatom, tymianom a myrhou, poklonili sa Mu ako Kráľovi nad kráľmi a obdarovali Ho svojimi darmi (Mt 2). Takto prišiel na svet Ten, Ktorého príchod bol predpovedaný prorokmi a narodil sa tak, ako to bolo predpovedané: od Prečistej Devy, v meste Betlehem, z Dávidovho pokolenia podľa tela, v čase, keď už v Jeruzaleme nebolo kráľa z Júdovho pokolenia, ale kraľoval cudzinec Herodes. Po všetkých Svojich predobrazoch a predpovediach, vyslancoch a zvestovateľoch, prorokoch a spravodlivých, mudrcoch a kráľoch, sa nakoniec zjavil On, Hospodár sveta a Kráľ nad kráľmi, aby vykonal dielo ľudského spasenia, ktoré Jeho sluhovia vykonať nemohli. Jemu nech je večná sláva a vďaka. Amiň.

Kvôli láske silnej, zišiel si k nám z neba,
nie pre Svoju slávu, nám to bolo treba.
Z tej krásy predvečnej na potupné muky,
bolo k spáse treba k hriešnym vystrieť ruky.
Divilo sa nebo a zem zatriasla sa,
vitaj, vitaj Christe, ľudia, radujte sa!
Kvôli láske silnej, ktorou si svet stvoril,
by´s napravil všetko, čo Adam spotvoril.
Obraz sluhu si Ty prijal, z nás učinil synov,
sťa slnce Ty´s zažiaril nad pozemskou hlinou.
Láska tá strach nezná, ani poníženie,
vitaj, Christe, vitaj, Ty´s naše spasenie.
Kvôli láske silnej, Ty všetkých krás Kráľu,
by´s nás oslobodil od strachu a žiaľu.
Zanechal si tróny mocných cherubínov,
s pokojom si prišiel medzi zeme synov.
Preľakla sa zem: a či to vydrží,
vitaj, Christe, vitaj, Teba nebo drží.
Deva krásna, čistá, nevinná a svätá,
s tým Božím vtelením Ty si najviac spätá.
Cez teba sa na zem nebeský Boh spustil,
by hriechy a viny nám ľuďom odpustil.
Ó, Deva Presvätá, vďaka ti premnohá,
sláva ti a chvála, matka Christa Boha.

ÚVAHA

Hospodinovi Isusovi, narodenému v Betleheme, sa najprv poklonili pastieri a mudrci (hvezdári) z východu, teda najprostejší a najmúdrejší tohto sveta. Aj dodnes sa najúprimnejšie Hospodinovi Isusovi, Bohu a Spasiteľovi, klaňajú najjednoduchší a najmúdrejší tohto sveta. Pokazená prostota a poloučená múdrosť boli vždy nepriateľmi Christovho Božstva a Jeho Evanjelia. Ale kto boli títo mudrci z Východu? Tejto otázke sa podrobne venoval sv. Dimitrij Rostovský. On tvrdí, že to boli králi nejakých malých oblastí alebo jednotlivých miest v Perzii, Arábii a Egypte. Zároveň to boli veľkí učenci v astronómii. Im sa ukázala tá zvláštna hviezda, ktorá predpovedala narodenie Nového Kráľa. Podľa sv. Dimitrija sa im táto hviezda zjavila deväť mesiacov pred narodením Hospodina Isusa, t.j. v čase počatia Presvätej Bohorodičky. Celý ten deväťmesačný čas strávili v skúmaní tej hviezdy, príprave na cestu a putovaniu. Do Betlehema dorazili tesne po narodení Spasiteľa sveta. Jeden z nich sa volal Melichar. Bol starý, šedivý, s dlhými bielymi vlasmi a bradou. On priniesol Hospodinovi ako dar zlato. Druhý sa volal Gašpar: bol červenej pleti, mladý a bez brady. On priniesol Hospodinov ako dar tymian. Tretí sa volal Baltazár, bol čiernej pleti s hustou bradou. On priniesol Hospodinovi ako dar myrhu. Ich telá boli po smrti prenesené do Carihradu, z Carihradu do Milána a z Milána do Kolína. Treba ešte dodať, že títo traja mudrci boli predstaviteľmi troch hlavných ľudských rás, ktoré vzišli z Noemových synov: Sema, Chama a Jafeta. Peržan predstavoval Jafetitov, Arab Semitov a Egypťan Chamitov. Takže sa dá povedať, že cez nich troch sa prišiel vtelenému Hospodinovi a nášmu Bohu pokloniť celý ľudský rod.

ROZJÍMANIE

Aby som rozjímal nad krásou duše Presvätej Bohorodičky, a to:
1. ako bola jej duša svetlá a nepoškvrnená;
2. ako bola jej duša naplnená tichosťou z viery a nádeje v Boha;
3. ako bola jej duša naplnená krásnou vôňou modlitieb.

BESEDA
o narodení Hospodina Syna Božieho

„Izydóch ot Otcá i prijidóch v mír. (Vyšiel som od Otca a prišiel na svet.)“ (Jn 16, 28)

Jednorodený Boží Syn, bratia, narodený vo večnosti od Otca bez matky, rodí sa v čase od matky bez otca. To prvé rodenie je nepochopiteľné tajomstvo Svätej Trojice vo večnosti, to druhé je nepochopiteľné tajomstvo Božej sily a ľudomilnosti v čase. Najväčšie tajomstvo v čase zodpovedá najväčšiemu tajomstvu vo večnosti. Nevchádzajme s malou sviečkou nášho umu medzi najväčšie tajomstvá, ale uspokojme sa, bratia, poznaním, že naše spasenie nepochádza ani od človeka, ani zo zeme, ale z najvyšších výšok Božského neviditeľného sveta. Toľká je Božia milosť a toľká je ľudská dôstojnosť, že samotný Boh Syn zišiel z večnosti do času, z neba na zem, z trónu slávy do pastierskej jaskyne, len aby spasil ľudí, očistil ich od hriechu a vrátil do Raja. Vyšiel som od Otca, kde som mal všetko a prišiel som na svet, ktorý mi nemôže dať nič. Hospodin sa rodí v jaskyni, aby ukázal, že celý svet je jedna temná jaskyňa, ktorú môže osvetliť jedine On. Hospodin sa rodí v Betleheme – a Betlehem znamená dom chleba – aby ukázal, že On je jediný chlieb života, hodný skutočných ľudí.
Ó, Hospodine Isuse, predvečný Synu Živého Boha a Synu Devy Márie, osvieť nás a nakŕm nás Tebou. Tebe je sláva a chvála na veky. Amiň.

Sv. Nikolaj Velimirovič, 

z knihy Ochridský prológ