Komuniké z vedeckej konferencie o živote a diele sv. patriarchu – mučeníka Cyrila Lukarisa

1. Na základě pozvání Jeho Blaženosti papeže a patriarchy Alexandrie a celé Afriky pana Theodora II. se mezi 24. a 27. červnem (júnom) 2018 v Alexandrii sešlo mezipravoslavné vědecké sympózium na téma “Svatý mučedník Cyril Lukaris, alexandrijský, posléze konstantinopolský patriarcha”. Sympózia se zúčastnili delegáti těchto pravoslavných církví: Ekumenického patriarchátu, antiochijské, jeruzalémské, ruské, bulharské, kyperské, řecké, polské a českých zemí a Slovenska. Církve srbská a rumunská nemohly poslat své delegáty; zaslaly však své pozdravy, v nichž vřele uvítaly nosnou myšlenku svolání sympózia.
2. V průběhu sympózia byly předneseny příspěvky, týkající se života a díla patriarchy Cyrila Lukarise, na základě již zveřejněných, ale i dosud nepublikovaných pramenů.
3. Se zřetelem k existujícím pramenům, především k vlastní písemné tvorbě patriarchy a k synodálnímu povědomí Církve, vyjádřenému a zachycenému na sněmech, těšících se celopravoslavné vážnosti ( Konstantinopol – Iaşi /1642/, Konstantinopol /1672/, Jeruzalém /1672/), bylo potvrzeno a dokázáno pravoslavné smýšlení patriarchy Cyrila Lukarise.
4. Pastýřské službě a neustálému zápasu o dobro celého společenství pravoslavné Církve ze strany patriarchy Cyrila Lukarise vděčíme za její záchranu v kritické době, kdy byla ohrožena samotná její podstata. Díky němu si navíc své Pravoslaví uchránily i národy střední a východní Evropy. Toto jeho působení se týká i církví v Alexandrii, Jeruzalémě, na Kypru, jeho rodné Krétě a jeho duchovního živitele, monastýru Angarathou (Μονή Αγκαράθου) na Krétě.
5. Svatost jeho života a zápas o dobro a zachování Pravoslaví byly završeny skrze patriarchovu mučednickou smrt.
6. Sympózium bylo zakončeno 27. června (júna) patriarší svatou liturgií v chrámu Zvěstování Bohorodičce v Alexandrii, v den památky patriarchy-mučedníka, jak ji oslavuje Alexandrijský patriarchát.
Z řeckého originálu přeložil arcibiskup Juraj (Stránský)
===> Sv. patriarchovi mučedníkovi Cyrilu Lukarisovi (1572 – 1638) bylo jeho nepřáteli a některými historiky připisováno autorství Vyznání víry kalvinistického (reformovaného) ražení, které bylo vydáno v Ženevě pod jeho jménem. O Cyrilově autorství tohoto díla se dá vážně pochybovat; neodpovídá totiž vůbec duchu dochovaných spisů, u nichž lze bezpečně prokázat jeho autorství. Pravověrnost patriarchy-mučedníka byla navíc dosvědčena výše uvedenými sněmy. Jediný sněm, který jej odsoudil jako “heretika”, byl svolán Cyrilovým úhlavním nepřítelem, který se za pomoci úplatků stal jeho nástupcem v Cařihradě, patriarchou uniatem Cyrilem Kontarisem, otevřeným propagátorem uniatství, který se přímo zasloužil za pomoci pletich o mučednickou smrt patriarchy Cyrila Lukarise. (pozn. překladatele)