Christov vstup do Jeruzalema

Na druhý deň po vzkriesení Lazára vyrazil Hospodin Christos na oslovi do Jeruzalema. Keď sa ľud dopočul, že Christos prichádza do Jeruzalema, všetci vyšli von z mesta, aby Ho privítali. Pred Hospodina Christa hádzali kvety a spievali: Hosanna Synovi Dávidovmu. Blahoslavený, ktorý prichádza v mene Hospodinovom. Zvlášť deti sa Hospodinovi Christovi radovali a pozdravovali Ho.

Hospodin, vojdúc do Jeruzalema, vošiel do jeruzalemského chrámu, našiel tam neporiadok, čo Ho nahnevalo a všetkých obchodníkov, ktorí tu predávali, z chrámu vyhnal.

Takémuto slávnostnému privítaniu Christa v Jeruzaleme sa neradovali židovskí duchovní. Dohovárali sa, ako by Christa zajali a zabili, lebo šiel za Ním celý národ.

Sviatok, keď Hospodin vošiel do Jeruzalema, sa nazýva Kvetná nedeľa a sviatkuje sa týždeň pred Zmŕtvychvstaním.

Na samotný tento sviatok kňaz posväcuje vetvičky vŕby a pravoslávni tieto vetvičky nesú do svojich domácností a kladú ich k ikonám.

Na Kvetnú nedeľu v roku 1815 knieža Miloš II. zorganizoval povstanie proti Turkom. Boh pomohol a Srbsko sa od Turkov oslobodilo.

Sv. Nikolaj Velimirovič