Chrámový sviatok v Byšte

V nedeľu 29.4.2018 navštívil michalovsko-košický arcibiskup Juraj cirkevnú obec Byšta, kde spoločne s duchovnými a veriacimi (nielen) trebišovského arcidekanátu oslávil chrámový sviatok sv.veľkomučeníka Juraja Víťaza. V tamojšom chráme je s požehnaním vladyku uložená čiastočka svätých ostatkov tohto významného svätca ranej Cirkvi.

Eucharistickú liturgiu spoločne s arcibiskupom Jurajom slúžili mitr.prot. Mgr.Vasil Bardzák, PhD., protopresbyter Konštantínopoľského patriaršieho trónu a protosynkel michalovsko-košickej eparchie, duchovný správca farností Brezina a Byšta, mitr.prot. Mgr. Ladislav Bilý, kancelár Úradu Metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku, duchovný správca v Trebišove, prot. Mgr. Peter Bzik, PhD., duchovný správca v Pozdišovciach, jer. Mgr. Radoslav Pajsij Lupjan, správca farností v Cejkove a Kašove, a archidiakon Mgr. Matúš Spišák.

V svojej homílii po Evanjeliu sa vladyka Juraj zamýšľal nad významom mučeníctva. “Za životopismi svätých a za ich oslávenou podobou na ikonách sú skryté skutočné a reálné osudy ľudí ako my, s ich starosťami, radosťami a očakávaními od života,” povedal michalovsko-košický arcibiskup. “Predstávme si, že by niekto držal nôž na krku našich milovaných, a pritom by stačila iba jedna veta – zriekam sa svojej viery v Christa, aby sme ich i seba zachránili. Ako by sa každý z nás zachoval?” Vladyka Juraj poukázal na aktuálnost takýchto otázok a rozhodnutí aj v dnešnej dobe, najmä pre kresťanov na Blízkom Východe. “Čo je zdrojom sily pre človeka, aby si zachoval svoju vieru tvárou v tvár besniacej ľudskej nenávisti a fanatizmu, any sa dokázal pre Christa zrieknuť aj toho najdrahocennejšieho, čo má, teda svojho života?” pýtal sa vladyka. “Iba osobná skúsenosť stretnutia s Ukrižovaným a Zmŕtvychvstalým Bohočlovekom Isusom Christom a dotyk Božej milosti vedú človeka k plnosti dôvery Bohu, takže sa nebojí prekročiť hranicu istoty svojej biologickej existencie, pretože v svojej vnútornej, Bohom darovanej slobode odmieta poprieť pravdu o tom, kým skutočne je – Božím dieťaťom stvoreným k plnosti života v Bohočloveku, bez strachu zo smrti,” poznamenal arcibiskup Juraj. “Takúto osobnú skúsenosť, dôveru a istotu nadobúdame pri načúvaní Božiemu slovu v Svätom Písme, pri rozhovoru s Bohom v modlitbe, a najmä pri stretnutí s Božím Synom v tajomstve Eucharistie, slávenom podľa pravoslávnej tradície iba v spoločenstve bratov a sestier, ktoré Duch Svätý zjednocuje v Bohoľudský organizmus Cirkvi,” povedal arcibiskup.

Na záver svätej liturgie, počas ktorej väčšina prítomných prijala eucharistické Dary, bol vykonaný tradičný sprievod okolo chrámu s modlitbou za živých i zosnulých duchovných, veriacich a dobrodincov farnosti Byšta. Nakoľko svätá pravoslávna Cirkev si tom dni pripomínala aj pamiatku sv. Vasilija, zacholmského episkopa a ostrožského divotvorcu, bolo posvätené kolivo a prerezaný slávský koláč. Arcibiskup michalovsko-košický posvätil aj obnovený kríž pri byštianskom chráme, na opravu ktorého získali finančné prostriedky deti a mládež byštianskej farnosti pri kolede.

Na samotný záver duchovnej slávnosti protosynkel o. Vasil Bardzák zablahoželal v mene veriacich a duchovných trebišovského arcidekanátu o. Ladislavovi Bilému, ktorý pred nedávnom oslávil krásnych 70 rokov života, a odovzdal mu darčekový kôš.