Bohozjavenie v katedrálnom chráme v Prešove

Pri príležitosti sviatku Bohozjavenia slúžil Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska, v sobotu 19. januára 2019 v Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove archijerejskú sv. Liturgiu. Spolu s ním slúžili: predstavený katedrálneho chrámu mitr. prot. Michal Švajko, mitr. prot. Alexander Cap, mitr. prot. Peter Kormaník, prot. Štefan Pružinský, jer. Viktor Čabiňák a archidiakon Maxim (Durila).

V kázni vladyka Rastislav priblížil význam sviatku: „V dnešný deň, tak výstižne nazvaný Bohozjavením bolo pri Krste Christa v rieke Jordán odhalené ľudskému rodu tajomstvo Božej trojjedinosti. Práve preto liturgické texty Pravoslávnej cirkvi tvrdia, že Bohozjavenie je väčším sviatkom než Christovo Narodenie. Už na druhý deň po Novom roku v stichire na večerni spievame: „Svítel úbo mimošédšij prázdnik, svitlíjšij že, Spáse, prichoďáščij, jásen úbo mimošédšij, slavníjšij že nastojáščij”… Čo viedlo autora spomínanej stichiry k takémuto presvedčeniu? Porovnanie udalostí, spätých s oboma sviatkami: „V ón króvem izlivájemym jáko bezčáden rydáše Viflejém,” keďže po Christovom narodení bolo v Betleheme na príkaz kráľa Herodesa nezmyselné zavraždených množstvo nevinných malých detí, – „v séj vodám blahoslovénnym mnohočádna poznavájetsja kupíľ,” lebo Christov Krst na Jordáne prostredníctvom kúpeľa krstu spravil „mnohodetnou” kresťanskú Cirkev. Neostáva však len pri tom, ale zamýšľa sa nad samotnou podstatou oboch udalostí, oboch sviatkov, a prichádza k záveru: „Tohdá zvizdá volchvóm vozvistí, nýni že Otéc míru Ťa pokazá…”, t. j. kým o Christovom narodení sa dozvedeli len traja perzskí mudrci prostredníctvom hviezdy a niekoľko betlehemských pastierov pri zjavení anjelov, pri Krste na rieke Jordán zjavil Otec svojho Syna celému svetu slovami: „Séj jesť Sýn Mój vozľúblennyj” (Mt 3, 17) – „Toto je Môj milovaný Syn!”,” povedal v kázni vladyka.

Christov Krst v Jordáne by mal byť podľa jeho slov pre každého z nás nielen pripomienkou nášho osobného znovuzrodenia „z vody a Ducha” v kúpeli krstu pre večný život v nebeskom Kráľovstve, ale tiež pripomienkou našej spätosti so svetom, v ktorom žijeme a našej zodpovednosti za neho.

„Dnešný deň by mal byť nielen sviatkom ľudí, ktorí boli pri krste zaodetí „rúchom neporušiteľnosti”, ale i sviatkom celej prírody, ktorá si „obliekla svoj pôvodný odev”. Ľudský hriech priniesol do tohto sveta rozklad a smrť – nech ľudská svätosť do neho vnesie obnovu a život. Dnes sa Christos zjavuje svetu. Prečo by sme to nemali využiť? Prečo by sme nemali odpovedať na Jeho volanie: „Čiňte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské Kráľovstvo” (Mt 3, 2)? Očisťme svoju myseľ a srdce, posväťme svoju vôľu a zmysly, priblížme sa k Tomu, ktorý je všadeprítomný. Vzdajme vďaku Bohu, oslavovanému v Trojici, ktorý sa zjavil a odhalil seba na Jordáne pre nás ľudí a pre našu spásu. Celou svojou dušou priľnime k Nemu, opravdivej Láske, Svetlu a Životu. V krste nám bola darovaná možnosť byť Božími deťmi – prijmime a využime ju. A úprimne Ho prosme ešte o jeden vzácny dar – vždy chodiť vo svetle Jeho tváre a oslavovať Jeho presväté Meno – Otcá i Sýna i Svjatáho Dúcha, nýni i prísno i vo víki vikóv”, dodal vladyka.

V závere sv. Liturgie po zaambónovej modlitbe metropolita Rastislav spolu s prítomnými kňazmi vykonal tzv. veľké posvätenie vody v nádobách uprostred chrámu a následne touto tzv. agiazmou – Bohojavlenskou sv. vodou pokropil chrám i všetkých prítomných.

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

Foto: Antonín Žižka