Bohorodičné slávnosti v Ľutine

Tradičnou púťou, ktorú zorganizovala Pravoslávna cirkevná obec v Sabinove v spolupráci s miestnou skupinou Bratstva pravoslávnej mládeže – SYNDESMOS, sa v sobotu 24. augusta 2019 sa začalo dvojdňové modlitebné stretnutie v Ľutine. Toto pútnické miesto Prešovskej pravoslávnej eparchie každoročne navštevujú veriaci z blízkeho i širokého okolia, aby tam spoločne oslávili chrámový sviatok Usnutia Presvätej Bohorodičky.
V nedeľu 25. augusta 2019 Jeho Blaženosť arcibiskupa prešovského a metropolitu českých krajín a Slovenska Rastislava tradičným spôsobom – chlebom a soľou privítali veriaci cirkevnej obce. Pred vstupom do chrámu ho privítal miestny duchovný správca mitr. prot. Demeter Paster. Slávnostnú sv. liturgiu slúžili spolu s metropolitom viacerí duchovní.
Kázňou sa k veriacim prihovoril rektor Pravoslávneho kňazského seminára Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a duchovný správca cirkevnej obce Závadka mitr. prot. Milan Gerka.
„Dnes zvláštnym spôsobom prežívame radosť. Radosť, ktorú Cirkev vyjadruje vo svojej piesni – tropári sviatku, že Bohorodička hoci usnula, tento svet neopustila. V láske Božej Matky sme boli vychovaní, v tejto láske žijeme a rovnako i k tomu, že sme sa tu dnes zišli, nás nepriviedlo nič iné ako láska k Božej Matke,” povedal v úvode kázne o. Milan Gerka.
Ako zdôraznil, mali by sme sa zamyslieť nad tým, ako je to s našou detskou láskou, či trvá dodnes, v inej rovine, alebo vychladla pod vplyvom konzumného sveta, kedy nemáme mnoho ráz čas už ani sami na seba. „Tu na tomto svätom mieste je potrebné prehodnotiť svoj život, vzťah k Bohu i k Presvätej Bohorodičke. Ako my dospelí dokážeme zapaľovať srdcia malých detí?  Pamätáte, ako nám bolo krásne, keď sme sa ako deti modlili modlitby „Bohoródice Ďívo” alebo „Pod Tvojú mílosť” – aká to bola radosť a istota… Keď tu dnes prišli naše deti, tak to preto, lebo sme to prežili v detstve. Hľadajme spôsob, ako môžeme deti zapáliť pre to, aby premýšľali nad radosťou, ktorý môžu v detských srdciach získať dnes. Keď sme tu dnes, tak je to preto, lebo naše mamky a babky boli prvými apoštolmi, ktorí nás naučili ľúbiť, spoznávať a prijímať lásku Božej Matky a Božieho Syna,” povedal o. Milan Gerka a zaželal veriacim, aby si odniesli z Ľutinskej hory požehnanie Božej Matky.
Spev počas sv. liturgie viedol spevácky zbor zo Sabinova pod vedením duchovného správcu cirkevnej obce Kručov prot. Miroslava Humeníka.
V závere sv. liturgie sa prihovoril metropolita Rastislav, ktorý prítomným zaželal, aby sa Ľutinská hora pre každého stala horou Tábor i Getsemanskou záhradou. „Hora Tábor, na ktorej sa Christos preobrazil – hora Tábor, na ktorom sa Hospodin celú noc modlil a nadránom apoštoli Peter, Jakub a Ján uvideli jeho slávne Preobrazenie, ba dokonca i proroci Mojžiš a Eliáš prišli dosvedčiť Božstvo a človečenstvo nášho Spasiteľa – je to miesto s nesmiernou blahodaťou. Podobným miestom je i Getsemanská záhrada, kde sa Christos modlil v noci pred Svojim utrpením a prosil Svojho Otca, aby od Neho odňal kalich utrpenia, ak je to možné – ale pokoril sa vôli Svojho Otca a prijal utrpenie. I keď ako človek pocítil slabosť a strach, avšak ako Boh premohol ľudský hriech a smrť a Svojim Zmŕtvychvstaním daroval ľuďom večný život. V Getsemanskej záhrade sa dodnes nachádza i hrob, v ktorom bola kedysi pochovaná Presvätá Bohorodička a ktorý je dnes prázdny. Tá, ktorá pri narodení Božieho Syna zachovala neporušeným svoje panenstvo, ani po smrti neopustila tento svet, ale – tak ako to spievame v oslavných piesňach sviatku – svojimi modlitbami vykupuje od smrti a privádza k spáse naše duše. Nech nám modlitby Presvätej Bohorodičky a požehnanie Ľutinskej hory prinesú blahodať Tábora a Getsemanskej záhrady – blahodať vernosti, blahodať schopnosti byť s našim Bohom a Spasiteľom nielen v radosti, ale i v starosti a smútku – veď veľakrát ťažšie obdobia nášho života sú v konečnom dôsledku pre nás prínosnejšie a užitočnejšie než obdobia „bezvetria” – bez pokušení,” zaželal veriacim metropolita.
Po ňom sa prihovoril o. Demeter Paster, ktorý sa poďakoval Bohu za požehnaný deň, metropolitovi za účasť na oslavách sviatku a prítomným duchovným otcom a veriacim za spoločné modlitby. Po slávnostných príhovoroch sa uskutočnil litijný sprievod okolo chrámu s čítaním sv. Evanjelií a následne viacerí duchovní pomazali prítomných veriacich požehnaným olejom.
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove

Foto: Antonín Žižka

Viac fotografii tu