Z dejín pravoslávnej cirkvi na Slovensku do roku 1948 – UPEVNI, BOŽE

SNM – Múzeum rusínskej kultúry (SNM – MRK) v Prešove pripravuje výstavu: Z dejín рravoslávnej cirkvi na Slovensku – Upevni, Bože. Otvorenie sa uskutoční 11. júna 2020 (štvrtok) o 16:00 hod. v priestoroch múzea na Masarykovej ulici 20, v Prešove. Návštevníci si budú môcť pozrieť bohoslužobné knihy vydané pravoslávnou cirkvou v 17. až 19.storočí, pozornosť zaujmú aj bohoslužobné rúcha významných cirkevných osobností, іkony zo severovýchodného Slovenska zo 17. – 19. storočia či časti ikonostasu z dnes už nejestvujúcej obce Ruské v okrese Snina, ktoré spravuje pravoslávna cirkevná obec v Snine. Autorom výstavy je mitr. prot. prof. ThDr. Milan Gerka, CSc‎. – rektor Pravoslávneho bohosloveckého seminára PU v Prešove. Otvorenie výstavy sa uskutoční s limitovaným počtom návštevníkov vzhľadom na v súčasnosti platné hygienické opatrenia a predpisy v SR pre riziko šírenia koronavírusu COVID-19

СНМ – Музей русиньской културы (СНМ – МРК) в Пряшові приправлює выставу: З історіїї православной церькви на Словакії – Упевни, Боже. Отворіня ся одбуде 11-го юна 2020 (четверь) o 16:00 год. в просторах музея на ул. Масарикова 20 в Пряшові. Навщівници собі будуть мочі попозерати літурґічны книгы выданы православнов церковлёв в 17-ім аж 19-ім сторочу. Заінтересовати можуть і церьковны ризы вызначых духовных особностей, іконы із северовыходной Словакії із 17-го – 19-го стороча або части іконостасу з днесь уже неекзістуючого села Руське в окресї Снина, котрыма управлять православна церьковна общность в Снинї. Автором выставы є мітр. прот. проф. ТгДр. Мілан Ґерка, ЦСц‎. – ректор Православного духовного семінара ПУ в Пряшові. Отворіня выставы ся одбуде з ограніченов кількостёв навщівників по одношіню ку гіґієнічным мірам і наряджіням платным в сучасности в СР про небеспечность шыріня коронавірусу COVID-19.