8./21. november 2020

Juliánsky kalendár

СОБОРЪ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА И ПРОЧИХЪ БЕЗПЛОТНЫХЪ СИЛЪ.

Утр. ев. Мф (52) 13, 24-30, 36-43. Евр (305) 2, 2-10. Лк (51) 10, 16-21.

Novojuliánsky kalendár

VCHOD VO CHRAM PRESVJATYJA BOHORODICY.
Utr. Ev. (4) 1, 39-49, 56. Na lit. Jev (320) 9, 1-7. Lk (54) 10, 38-42; 11, 27-28.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. archanjel Michal a ostatné nebeské netelesné mocnosti. Anjeli Boží boli ľuďmi oslavovaní od pradávna. Avšak táto oslava bola často zamieňaná so zbožšťovaním anjelov (2Kron 23, 5). Heretici všeličo básnili o anjeloch. Niektorí z nich videli v anjeloch bohov, iní, aj keď ich nepovažovali za bohov, nazývali ich stvoriteľmi celého viditeľného sveta. Laodicejský miestny snem, ktorý bol 4 alebo 5 rokov pred I. všeobecným snemom, svojim 35. pravidlom zavrhol klaňanie sa anjelom ako bohom a ustanovil správnu úctu k anjelom. Potom v čase rímskeho pápeža Silvestra a alexandrijského patriarchu Alexandra (4. stor.) bol ustanovený tento sviatok archanjela Michala a ostatných nebeských mocností na november. Prečo práve november? Lebo november je deviatym mesiacom po marci. Marec sa považuje za mesiac stvorenia sveta. A deviaty mesiac po marci je ustanovený kvôli deviatim anjelským hodnostiam, ktoré boli stvorené ako prvé. Sv. Dionisij Areopagita, učeník apoštola Pavla, toho apoštola, ktorý bol vzatý do tretieho neba, opísal týchto deväť hodností v knihe „O nebeskej hierarchii“. Tieto hodnosti sú nasledujúce: „Šestokrilatiji Serafimy, mnohoočitiji Cheruvimy i bohonosniji Prestoly, Hospoďstvija, Sily i Vlasti, Načala, Archanhely i Anhely.“ Vojvodca celého anjelského vojska je archanjel Michal. Keď satan Lucifer odpadol od Boha a zvrhol so sebou do priepasti jednu časť anjelov, vtedy Michal povstal a zvolal pred zostalými anjelmi: „Vonmem! Stanem dobri, stanem so strachom!“ A všetky nebeské vojská verných anjelov hromovo zaspievali: „Svjat, svjat, svjat Hospoď Savaoft, ispolň nebo i zemľa slavy Tvojeja!!! (Viď o archanjelovi Michalovi v knihe Jozuovej 5, 13 – 15; v Júdovom liste 9. kap.) Medzi anjelmi panuje dokonalá jednomyseľnosť, jednodušnosť, láska a okrem toho ešte aj úplná poslušnosť nižších hodností voči vyšším a všetkých spolu voči svätej Božej vôli. Každý národ má svojho anjela ochrancu a okrem toho má svojho anjela ochrancu aj každý kresťan. Treba neustále pamätať na to, že čokoľvek by sme robili, verejne alebo tajne, robíme to v prítomnosti svojho anjela ochrancu. A v deň Strašného Súdu sa zíde celé ohromné množstvo svätých nebeských anjelov okolo Christovho trónu a pred nimi všetkými sa zjavia skutky, slová a myšlienky každého človeka. Nech sa nad nami Boh zmiluje modlitbami sv. archanjela Michala a ostatných nebeských netelesných síl. Amiň.