25. marec/7. apríl 2020

Juliánsky kalendár

БЛАГОВѢЩЕНІЕ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ. Св. Тихона Московскаго.

Утр. ев. Лк (4) 1, 39-49, 56.

Литургия св. Іоанна Златоустаго с веч. Евр (306) 2, 11-18. Лк (3) 1, 24-38.

Novojuliánsky kalendár

Prep. isp. Georgija, ep. Mitilenskaho. Mč. Kalliopija.
Na 6. časi. Is 49, 6-10. Na več. Byt. 31, 3-16. Prit. 21, 3-21.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Blahozvestovanie. Keď sa Presvätej Deve naplnilo jedenásť rokov prebývania a slúženia pri jeruzalemskom chráme a štrnásť rokov od jej narodenia – teda keď vstúpila do pätnásteho roku života, oznámili jej kňazi, že podľa zákona už viac nemôže ostať pri chráme, ale je potrebné, aby sa zasnúbila a vstúpila do manželstva. No akým veľkým prekvapením pre všetkých kňazov bola odpoveď Presvätej Devy, že Ona sa zasvätila Bohu a chce ostať pannou do smrti, nevstupujúc s nikým do manželstva. Vtedy podľa Prozreteľnosti a vnuknutia Božieho, veľkňaz Zachariáš, otec Predchodcu, dohodnúc sa s ostatnými kňazmi, zhromaždil dvanásť mužov bez žien z rodu Dávidovho, aby jednému z nich zverili Devu Máriu na ochranu jej panenstva a starostlivosti o ňu. Zasnúbili ju so starým Jozefom z Nazaretu, ktorý bol aj jej príbuzným. V jeho dome pokračovala Presvätá Deva v takom istom živote, ako v chráme Šalamúnovom, tráviac čas čítaním Svätého Písma, v modlitbách, rozjímaním o Bohu, pôste a ručných prácach. Z príbytku takmer nikdy nevychádzala, ani sa nezaoberala svetskými vecami a udalosťami. Všeobecne sa s málokým rozprávala, a nikdy bez osobitej potreby. V dome najviac prebývala s dvomi Jozefovými dcérami. No keď nadišiel čas predpovedaný prorokom Danielom a keď Boh uznal za vhodné naplniť Svoje prisľúbenie dané vyhnanému Adamovi a prorokom, zjavil sa veľký archanjel Gabriel v izbe Presvätej Devy, a to, ako píšu niektorí posvätení spisovatelia, v okamihu, keď Ona práve držala otvorenú knihu proroka Izaiáša a rozmýšľala o jeho veľkom proroctve: „Hľa, Deva počne a porodí syna!“ Zjavil sa jej Gabriel v archanjelskej žiare a povedal jej: „Radujsja Blahodatnaja, Hospoď s Toboju!“ A ostatné po poriadku, ako sa píše v Evanjeliu božieho Lukáša. S touto archanjelskou blahou zvesťou a so zostúpením Svätého Ducha na Prečistú Devu sa začína spása ľudí a obnova stvorenia. Históriu Nového Zákona otvoril archanjel Gabriel slovami: „Radujsja,“ oznamujúc týmto, že Nový Zákon značí radosť pre ľudí i celé stvorenstvo. Preto sa aj Blahozvestovanie považuje za veľký a radostný sviatok.