Oslava monastierskeho sviatku v Komárne za účasti metr. Rastislava a srbského vl. Lukiána

V sobotu 13.7.2019 veriaci Pravoslávnej cirkevnej obce v Komárne slávili monstiersky sviatok na počesť Položenia rúcha Presvätej Bohorodičky vo Vlacherne. Tento rok však bol sviatok výnimočný, nakoľko sa prišli podeliť o túto duchovnú radosť aj vzácni hostia. Zavítal k nám metropolita Rastislav a na jeho pozvanie aj zahraničný hosť zo sesterskej Srbskej pravoslávnej cirkvi, preosvätený episkop budimský Lukián so Szentendre v Maďarsku so sprievodom.

Dôvodom návštevy srbského vladyku v Komárne bolo aj to, že túto cirkevnú obec založili srbskí pravoslávni veriaci v r. 1511 počas tzv. Sťahovania Srbov v 16. stor. pred Turkami. Komárno je významné aj tým, že v 17. stor. tu sídlil aj najvyšší predstaviteľ Srbskej pravoslávnej cirkvi patriarcha Arsenije III. (Čarnojević). Počas totalitného režimu bol chrám a ostatný cirkevný majetok zoštátnený a z chrámu sa stalo múzeum. Vďaka úsiliu nebohého vladyku Tichona, emeritného biskupa komárňanského, sa podarilo chrám a cirkevný majetok vrátiť pod správu našej miestnej Cirkvi.

Oboch vladykov sme privítali starým slovanským zvykom chlebom a soľou. Správca cirkevnej obce jerej Mgr. Miroslav Krutský vladykov privítal v komárňanskom chráme, ktorý je pravdepodobne najstarším murovaným pravoslávnym chrámom na Slovensku. Svätú archijerejskú Liturgiu spolu s vladykami slúžili aj jeromonach Varnava (Kneževič), osobný tajomník budimského episkopa, mitr. prot.  Mgr. Jozef Haverčák, dekan západoslovenskeho arcidekanátu a správca PCO v Bratislave, jerej Mgr. Marek Kundis, správca PCO v Brezovej pod Bradlom a Piešťanoch, jerej Mgr. Ján Toman, správca PCO v Bánovciach nad Bebravou, archidiakon Maxim (Durila) spolu s dvomi srbskými diakonmi. Modlitebnú atmosféru svojím spevom umocnili aj srbskí speváci, ktorí viedli sv. Liturgiu srbskými nápevmi.

V kázni po sv. Evanjeliu sa prítomným prihovoril jerej M. Kundis. Priblížil veriacim históriu sviatku Položenia rúcha Presvätej Bohorodičky a poukázal na niekoľko zázrakov, ktoré Božia Matka vykonala.

Ako je zvykom v srbských chrámoch, po Liturgii sa posväcuje slávsky koláč a kolivo. Pravoslávna cirkevná obec v Komárne túto tradíciu nikdy neprerušila, aj napriek tomu, že väčšina jej súčasných veriacich nie je srbskej národnosti. Slávsky koláč posvätil vladyka Lukián a prekrojil ho jerom. Varnava.

V príhovore na konci Liturgie sa metropolita Rastislav poďakoval za návštevu srbskej delegácii a vyjadril želanie, že toto stretnutie nebude posledné a že vladyku Lukiána rád privíta aj v iných chrámoch na Slovensku. Vladyka Lukián vyjadril veľkú radosť za milé a srdečné prijatie ako aj za spoločné stretnutie okolo jedného Christovho kalicha, čo svedčí o tom, že sme jedna, svätá, soborná a apoštolská Cirkev. So sviatkom pozdravil aj všetkých, ktorí sa tu dnes zišli a povedal, že všade na svete sú najkrajšie chrámy zasvätené práve Bohorodičke, ktorá modlitebne zastupuje všetok veriaci ľud pred Hospodinom. Vladyka zdôraznil aj význam takýchto stretnutí pre srbský národ, lebo na tomto mieste niekedy žili a slúžili Srbi. Metropolitovi Rastislavovi podaroval ikonu učeníka sv. Sávu Srbského, sv. Arsenija Sremca a povedal, že prvý srbský archiepiskop sv. Sáva sa pred mníšskym postrihom taktiež volal Rastislav, t.j. Rastko. Na záver sa jerej M. Krutský poďakoval obom vladykom za ich vrúcne modlitby a požehnanie a v mene PCO v Komárne im odovzdal malú pozornosť. Vladyka Lukián nakoniec pomazával veriacich posväteným olejom.

Mgr. Ľuba Krutská, PhD.